PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
PVS/VS Odborný text a odborný styl - ACN300438
Anglický název: PVS/VS Academic Texts and Academic Style
Zajišťuje: Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ACN100204
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
Neslučitelnost : ACN100204
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (25.01.2020)
Kritické čtení odborných textů a proces psaní vlastních odborných textů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Matějka (07.06.2016)

Položit základy pro potenciální začlenění budoucích absolventů oboru do vědecké komunity prostřednictvím psaní a publikování vlastních odborných textů. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (26.01.2018)

Atestace se skládá ze tří úkolů odesílaných ve stanoveném termínu v průběhu semestru po jednotlivých částech kurzu:

1) čtení odborného textu s porozuměním testovaným otázkami k textu

2) korektura odborného textu a popis jeho koherence

3) napsání abstraktu k odbornému textu, zachycení struktury argumentace v části textu

Na odevzdání každého úkolu má student tři pokusy.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (07.02.2018)

ČECHOVÁ, M. - CHLOUPEK, J. - MINÁŘOVÁ, E. Současná stylistika. 4. přeprac. vyd. Praha: NLN, s. r. o., 2008. ISBN 978-80-7106-961-4.

ČMEJRKOVÁ, S. - DANEŠ, F. - SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. ISBN 80-85927-69-1.

Hrubý, J. Úvod do počítačové typografie (nejen) pro neslyšící. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-86792-02-1.

KLEIN, O. Argumentace v komunikaci: průzkum komunikačního pojetí argumentu. Praha: FF UK, 2007. ISBN 978-80-7308-209-3.

PRAVDOVÁ, M. - SVOBODOVÁ, I., ed. Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2327-8.

SGALL, P. - PANEVOVÁ, J. Jak psát a jak nepsat česky. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 9788024625058.

Šanderová, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2005. ISBN 80-86429-40-7.

Šesták, Z. Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 1999. ISBN 80-200-0755-5.

WESTON, A. Argumenty: rukověť pravidel. Brno: PedF MU, 2001. ISBN 80-210-2656-1.

ZASTÁVKA, Z. Vše, co není zakázáno, se nesmí. O logice formální i neformální. Praha: Radix, 1998. ISBN 978-80-86031-15-2.

 

Dále dle předmětu: ABO500806

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (07.02.2018)

Cílem semináře je položit základy pro potenciální začlenění budoucích absolventů oboru do vědecké komunity prostřednictvím psaní a publikování vlastních odborných textů. Studenti se (teoreticky i prakticky) soustředí jednak na kritické čtení odborných textů, jednak na proces jejich psaní. Účastníci semináře se seznámí s těmito tématy:

Typologie odborných stylů (s důrazem na rozdíly v anglosaském a českém prostředí)  

Charakteristické rysy odborného stylu a jeho vybrané žánry (anotace, abstrakt, resumé, recenze, odborná stať atd.)

Principy kultivovaného jazykového projevu, norma a kodifikace (současná pravopisná kodifikace, morfologická norma, syntaktické prostředky)

Informační zdroje (se zaměřením na elektronické IZ)

Zásady čtení odborného textu, vedení dokumentace

Účel psaní, strategie psaní, problémy se psaním a jak je překonat

Kanonické části odborné stati (model IMRAD a další)

Koherence textu a její prostředky

Argumentační výstavba textu, argumentační falacie

Zásady publikační etiky - citace, parafráze, plagiát

Platná bibliografická norma a používání citačního softwaru

Editace textu, typografické zásady

 

Dále dle předmětu: ABO500806

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (20.01.2017)

Kurz není určen studentům jednooborového bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK