PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
PVS/VS Diplomový seminář pro neslyšící studenty UK I - ACN300414
Anglický název: Master's Thesis Seminar for Deaf Students UK I
Zajišťuje: Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (6)
Minimální obsazenost: 1
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: distanční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Hana Prokšová
Vyučující: Mgr. Hana Prokšová
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (18.01.2017)

Individuální konzultace pro neslyšící studenty k jazykové podobě bakalářské/diplomové práce.

U tohoto předmětu je možný opakovaný zápis předmětu podle čl. 9 Pravidel pro organizaci studia na FF UK v Praze, která byla schválena AS FF UK v Praze dne 13. 5. 2010 a AS UK v Praze dne 28. 5. 2010 s účinností od prvního dne akademického roku 2010/2011.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Radka Zbořilová (26.08.2015)

Cílem kurzu je poskytnout neslyšícím studentům jazykovou podporu při zpracovávání bakalářské/diplomové práce.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Radka Zbořilová (26.08.2015)

Pravidelné předkládání rozpracovaných materiálů k jazykové konzultaci, aktivní přístup ke korekturám. Přehled o doporučené literatuře. Závěrečná prezentace.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Radka Zbořilová (14.06.2016)

ČECHOVÁ, M. O tvorbě odborného textu. In: ŽEMLIČKA, M., ed. Termina 94. Liberec: TUL, 1995, s. 30-36.
ČERNÁ, A. - SVOBODOVÁ, I. - ŠIMANDL, J. - UHLÍŘOVÁ, L. Na co se nás často ptáte: ze zkušeností jazykové poradny. Praha: Scientia, 2002, 168 s. ISBN 80-718-3260-X.
ČMEJRKOVÁ, S. - DANEŠ, F. - SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999, 255 s. ISBN 80-859-2769-1.
ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997, 271 s. ISBN 80-719-8173-7.
FILKA, J. Metodika tvorby diplomové práce: praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. Brno: Knihař, 2002, 223 s. ISBN 80-862-9205-3.
HLAVSOVÁ, J. Opravník omylů v jazyce českém. Praha: Víkend, 2000, 78 s. ISBN 80-722-2155-8.
JANOVEC, L. - BUŠOVÁ, L. - ŘÍHOVÁ, A. - ŠÁMALOVÁ, M. Na co se často ptáte: jak používat čárku a další interpunkční znaménka. Praha: Klett, 2006, 135 s. ISBN 80-869-0676-0.
MEŠKO, D. - KATUŠČÁK, D. - FINDRA, J. Akademická příručka. České, upravené vydání. Martin: Osveta, 2006. ISBN 80-8063-219-7.
PRAVDOVÁ, M. - SVOBODOVÁ, I. Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2327-8.
SGALL, P. - PANEVOVÁ, J. Jak psát a nepsat česky. Praha: Karolinum, 2004, 197 s. ISBN 80-246-0871-5.
VACKOVÁ, A. Zásady vypracování odborného textu v českém jazyce. Praha: Karolinum, 2007, 66 s. ISBN 978-80-246-1365-9.
Normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 a jejich interpretace (<http://www.citace.com/odkazy.php>)

 

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Radka Zbořilová (26.08.2015)

Kurz má podobu individuálních konzultací k jazykové podobě bakalářské/diplomové práce. Předpokladem je zadaná bakalářská/diplomová práce a pravidelné předkládání rozpracovaných materiálů ke konzultaci. Studenti jsou vedeni k reflexi vlastních chyb, práci s chybou ve vlastním textu (korektury textů podle různých kritérií, funkce Revize v textovém editoru aj.); součástí kurzu je diskuse o problémových jevech.
Kurz probíhá především formou e-learningu, osobní konzultace jsou možné dle aktuálních potřeb studentů.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Radka Zbořilová (26.08.2015)

Seminář je určen pro neslyšící studenty napříč UK, podmínkou je zadaná bakalářská či diplomová práce. Přihlášení je vhodné předem konzultovat s vyučující.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK