PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Cizí jazyk – Angličtina – Zkouška B2 - ACN300307
Anglický název: Foreign Language – English – Exam B2
Zajišťuje: Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Hana Hejlová
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Matějka (18.10.2016)

Zkouška z angličtiny na úrovni B2 dle CEFR v modifikované podobě pro neslyšící a nedoslýchavé studenty.
Zkouška je určena pro studenty UK v Praze, kteří jsou evidovaní jako studenti se speciálními potřebami v kategorii
B1 a B2 dle Dodatku č. 2 k "Pravidlům pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám MŠMT ze
dne 28. 1. 2011.
U tohoto předmětu je možný opakovaný zápis předmětu podle čl. 9 Pravidel pro organizaci studia na FF UK v
Praze, která byla schválena AS FF UK v Praze dne 13. 5. 2010 a AS UK v Praze dne 28. 5. 2010 s účinností od
prvního dne akademického roku 2010/2011.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Matějka (18.10.2016)

Předmětem a cílem zkoušky je prověřit studentovy znalosti anglického jazyka zkouškou na úrovni B2 dle CEFR. Kromě slovní zásoby a gramatiky je důraz kladen na akademické dovednosti se zaměřením na specifické problémy četby odborných textů, a to dovednosti receptivní (četba) i produktivní (psaní). Předmětem zkoušky je pouze psaná angličtina.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Matějka (18.10.2016)

Hodnocení

Každá z jednotlivých částí zkoušky je hodnocena známkou podle následující stupnice:

50 % - 59 % = výsledná známka 4/neprospěl

60 % - 73 % = výsledná známka 3/dobře

74 % - 87 % = výsledná známka 2/velmi dobře

88 % - 100 % = výsledná známka 1/výborně

Výsledná známka je průměrem všech čtyř známek z jednotlivých částí zkoušky. Pokud student v jedné z částí neuspěje, je neúspěšným v celé zkoušce.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Matějka (18.10.2016)

Rozsah gramatiky a slovní zásoby:

MURPHY, Raymond. English Grammar in Use: a Self-study Reference and Practice Book for Intermediate Learners of English : with Answers. 5th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

OXENDEN, Clive, Christina LATHAM-KOENIG a Paul SELIGSON. New English File: Pre-intermediate : Student's Book. 1. pub. Oxford: Oxford University Press, 2007.

OXENDEN, Clive a Christina LATHAM-KOENIG. New English File: Intermediate : Student's Book. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2007.

OXENDEN, Clive, Christina LATHAM-KOENIG. New English File:Upper-intermediate : Student's book. 1. pub. Oxford: Oxford University Press, 2008.

PHILPOT, Sarah, Liz SOARS a John SOARS. New Headway Academic Skills: Reading,Writing, and Study skills : level 3 : student's book. 1st publ. 2006, [print] 2010. Oxford: Oxford University Press, 2010.

MANN, Malcolm a Steve TAYLORE-KNOWLES. Destination B1: Grammar & Vocabulary]. Oxford: Macmillan, 2008.

MANN, Malcolm a TAYLOR-KNOWLES, Steve. Destination B2. Macmillian, 2008.

VINCE, Michael. First Certificate Language Practice. Macmillian, 2009.

SWAN, Michael. Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press, 1997.

REDMAN, Stuart. English Vocabulary in Use (Pre-Intermediate&Intermediate). Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

www.helpforenglish.cz

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Matějka (18.10.2016)

Zkouška se skládá z těchto částí:

1. Písemná část (délka písemné části cca 3 hod. čistého času):

a) četba s porozuměním (60 minut)

b) gramatický test (60 minut)

c) samostatný písemný projev (kompozice) v rozsahu 200 - 250 slov (60 minut)

Z každé části musí studenti získat minimálně 60 % bodů.

Pokud student napíše jednu z částí na méně než 60 %, znamená to, že u zkoušky neuspěl a musí opakovat celou zkoušku znovu. Jednotlivé části zkoušky nemusí být skládány v uvedeném pořadí.

V části a) četba s porozuměním a části b) gramatický test není dovoleno užívání slovníku. V části c) samostatný písemný projev je dovoleno používat tištěné slovníky (ne elektronické).

2. Ústní část:
a) překlad původního odborného textu (délka cca 20 - 30 minut) ze studovaného oboru na základě domácí přípravy (40-50 normostran)

Zkoušející určí při zkoušce studentovi část textu, kterou má přeložit z angličtiny do češtiny nebo českého znakového jazyka (komunikační kanál dle výběru studenta).

b) sumarizace odborného textu a konverzace o přečteném textu
Tato část ústní zkoušky probíhá v psané angličtině formou chatu. Zkoušející klade otázky, student na ně odpovídá.

K ústní části zkoušky postupují jen ti studenti, kteří uspěli u části písemné. Studenti u ní nesmějí používat žádné slovníky. Na každou z těchto podčástí se studenti mohou krátce připravit. Není dovoleno používat slovníky.

Výběr textu: Odborný text v rozsahu 40-50 normostran si student volí sám. Doporučujeme vhodnost textu předem konzultovat se zkoušejícím. Autorem textu musí být rodilý mluvčí, nikoli cizinec, byť i dlouhodobě žijící v anglicky mluvících zemích. Text nesmí být překladem z jiného jazyka a nesmí být přeložen do češtiny. Text může být složen z více pramenů, u fotokopií je třeba přiložit i titulní list publikace se jmény autorů. Ke zkoušce student přinese text čistý, bez pomocných poznámek.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Matějka (18.10.2016)

Konání zkoušky

Ke zkoušce se mohou přihlásit všichni neslyšící, nedoslýchaví a ohluchlí studenti všech fakult UK evidovaní jako studenti se speciálními vzdělávacími potřebami zařazení do kategorie B1 a B2 dle Dodatku č. 2 k Pravidlům pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám MŠMT ze dne 28. 1. 2011 (a z let následujících). Studenti mimo FF UK mohou tuto zkušku na FF UK vykonat pouze na základě žádosti schválené svou domovskou fakultou.

Podmínkou k přihlášení ke zkoušce není absolvování výuky angličtiny v rámci kurzů realizovaných UK v Praze.

Ukázková varianta zkoušky je k dispozici po domluvě s vyučujícími.

Požadavky k zápisu -
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Matějka (18.10.2016)

Konání zkoušky

Ke zkoušce se mohou přihlásit všichni neslyšící, nedoslýchaví a ohluchlí studenti všech fakult UK evidovaní jako studenti se speciálními vzdělávacími potřebami zařazení do kategorie B1 a B2 dle Dodatku č. 2 k Pravidlům pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám MŠMT ze dne 28. 1. 2011 (a z let následujících). Studenti mimo FF UK mohou tuto zkušku na FF UK vykonat pouze na základě žádosti schválené svou domovskou fakultou.

Podmínkou k přihlášení ke zkoušce není absolvování výuky angličtiny v rámci kurzů realizovaných UK v Praze.

Ukázková varianta zkoušky je k dispozici po domluvě s vyučujícími.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK