PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
PVS/VS Didaktika českého jazyka pro neslyšící (obor Čeština v komunikaci neslyšících) - ACN300105
Anglický název: PVS/VS Methodology of Teaching of Czech Language for the Deaf ( programme Czech in Communication of the Deaf)
Zajišťuje: Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/30 Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (14)
Minimální obsazenost: 4
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (30.01.2016)

Osvojování a upevňování odborných znalostí a rozvíjení profesních dovedností nutných pro výkon profese učitele českého jazyka žáků se sluchovým postižením, včetně žáků-uživatelů českého znakového jazyka.

U tohoto předmětu je možný opakovaný zápis předmětu podle čl. 9 Pravidel pro organizaci studia na FF UK v Praze, která byla schválena AS FF UK v Praze dne 13. 5. 2010 a AS UK v Praze dne 28. 5. 2010 s účinností od prvního dne akademického roku 2010/2011.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (30.01.2016)

Připravit studenty tak, aby mohli efektivně vyučovat češtinu všechny žáky se sluchovou vadou vzdělávané ve školách pro sluchově postižené i ve školách hlavního vzdělávacího proudu.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (30.01.2016)

Základní literatura:

ČECHOVÁ, M. - STYBLÍK, V. Čeština a její vyučování. Praha: SPN, 1998. ISBN 80-85937-47-6.

ČERVINKOVÁ, I. Některé možnosti úprav textů pro neslyšící čtenáře. Čeština doma a ve světě, 2002, roč. 10, č. 2 - 3, s. 187 - 190.

Červinková, I. Předjetí hluchoty v úpravách českého učebního textu. Diplomová práce. Praha: FF Univerzita Karlova v Praze, 2001.

Čeština ve výuce neslyšících - elektronický sborník (Soubor článků sebraných k příležitosti ukončení lektorského kurzu pro pedagogy.) Praha: Jazykové centrum Ulita, 2011. ISBN 978-80-87526-05-7.

Fuková, V. Výuka českého jazyka v 1. - 3. ročníku základních škol pro sluchově postižené - popis současného stavu a možnosti inovace. Diplomová práce. Praha: FF Univerzita Karlova v Praze, 2013.

HARMER, J. How to teach English. England: Addison Wesley Longman Limited, 1998. ISBN 0582-29796-6.

HAUSENBLAS, O. Vrátíme smysl hodinám češtiny? Praha: PedF UK, 1997. ISBN 80-86039-39-0.

HENDRICH, J. Didaktika cizích jazyků. Praha: SPN, 1988. ISBN 14-279-88.

HRDLIČKA, M. Cizí jazyk čeština. Praha: ISV, 2002.

HRDLIČKA, M. Kapitoly o češtině jako cizím jazyku. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. ISBN 978-80-7043-867-1.

HUDÁKOVÁ, A. Čeština ve vzdělávání žáků s vadou sluchu. Disertační práce. Praha: FF Univerzita Karlova v Praze, 2008.

CHODĚRA, R. Didaktika cizích jazyků. Praha: Academia, 2006. ISBN 80-200-1213-3.

KORSUNSKAJA, B.D. Metodika vyučování řeči neslyšících dětí. Praha: SPN, 1978.

makovská, l. Rozumí neslyšící žáci učebním textům? Diplomová práce. Praha: FF Univerzita Karlova v Praze, 2013.

PISA2012. Program pro mezinárodní hodnocení žáků [online]. [cit. 2013-12-03]. Dostupné z WWW: <http://www.pisa2012.cz>. [a starší ročníky]

Poláková, M. Čtení s porozuměním a čeští neslyšící. Speciální pedagogika, 2001, roč. 11, č. 4, s. 207 - 219.

Poláková, M. Čtení s porozuměním? (Čeští neslyšící a české texty). Diplomová práce. Praha: FF Univerzita Karlova v Praze, 2000.

Poláková, M. Specifické strategie využívané neslyšícími respondenty v testech čtenářských dovedností. Čeština doma a ve světě, 2002, roč. 10, č. 2 - 3, s. 168 - 173.

SCRIVENER, J. Learning Teaching. Oxford: Macmillan Publishers Limited, 2005. ISBN 1-4050-1399-0.

SOURALOVÁ, E. Čtení neslyšících. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2002. ISBN 80-244-0433-8.

SOVÁK, M. a kol. Logopedie: Metodika a didaktika. Praha: SPN, 1987.

ŠEBESTA, K. Od jazyka ke komunikaci. Didaktika českého jazyka a komunikační výchova. Praha: Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-711-9.

UR, P. A Course in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. ISBN 0-521- 44994-4.

VALE, D. - FEUNTEUN, A. Teaching Children English. Cambridge: Cambridge  University Press, 1995. ISBN 0 521 42 0156.

 

Analyzované učebnice, učební pomůcky, texty atd.

 

Další odborná literatura doporučená na seminářích, zejm. vybrané studie z časopisů Cizí jazyky, Čeština doma a ve světě, Studie z aplikované lingvistiky, Speciální pedagogika, Časopis pro moderní filologii, Český jazyk a literatura aj., příspěvky z portálu Učitelů češtiny jako cizího jazyka, portálu RVP apod., bakalářské a diplomové práce a legislativní normy související s probíranými tématy.

Ke kurzu je založen kurz v Moodlu (www.dl1.cuni.cz), kde jsou průběžně vyvěšovány aktuální informace, další studijní texty a pokyny pro práci v kurzu.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (30.01.2012)

Aktivní účast v semináři (min. 75% přítomnost), průběžné aktivní plnění úkolů. Ústní zkouška.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (30.01.2016)

Kurz navazuje na vybrané (zejména pedagogické, komunikační a lingvistické) kurzy bakalářského a navazujícího magisterského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících. Frekventanti kurzu budou seznámeni s různými přístupy (v synchronní i diachronní perspektivě; u nás i v zahraničí) k výuce češtiny (většinového mluveného jazyka) u žáků se sluchovým postižením, přičemž pozornost bude věnována žákům se všemi druhy a typy sluchových vad, tj. žákům se sluchovou vadou prelingvální i postlingvální, žákům nedoslýchavým i žákům neslyšícím.

Hlavní tematické okruhy:

·     Postavení češtiny ve vzdělávání žáků se sluchovým postižením (včetně postavení v kurikulárních dokumentech)

·     Čeština jako první (mateřský) jazyk vs. čeština jako druhý (cizí) jazyk

·     Přirozené jazyky (čeština a český znakový jazyk) a umělé komunikační systémy ve vzdělávání (v učební komunikaci) žáků se sluchovým postižením

·     Přístupy, cíle, obsahy, formy, metody výuky češtiny - v závislosti na různých celkových koncepcích výchovy a vzdělávání různých žáků se sluchovým postižením 

·     Postavení češtiny v soustavě předmětů, mezipředmětové vztahy

·     Složky předmětu český jazyk a jejich vztahy a integrace

·     Logicko-myšlenkové operace uplatňované v jazykovém vyučování (analýza a syntéza, srovnávání, abstrakce, generalizace a konkretizace, třídění, podřazování, indukce a dedukce); práce s chybou

·     Plánování výuky

·     Gramotnost 

·     Učebnice a učební pomůcky  

·     Jazykové, komunikační a sociokulturní kompetence (u vědomí SERRJ)

.     Testování jazykových a komunikačních kompetencí (včetně maturitní zkoušky)

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (30.01.2016)

Předmět je určen pro studenty navazujícího magisterského studia. Po absolvování magisterského studia může být uznán jako předmět pedagogicky zameřeného programu CŽV realizovaného na FF UK v Praze (více informací zde: http://ujkn.ff.cuni.cz/student/CZV).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK