PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Praktické aspekty tlumočení pro neslyšící A - ACN100224
Anglický název: Practical Aspects of Interpreting for the Deaf A
Zajišťuje: Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.
Prerekvizity : ACN100223
N//Je neslučitelnost pro: ACN300464, ACN100232
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (24.01.2020)
Závěrečný předmět Modulu tlumočnického je zaměřen na prohloubení, integraci a usouvztažnění znalostí, dovedností, technik, strategií a návyků, které si studenti osvojili v dosavadním studiu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D. (09.02.2019)

Cílem závěrečného předmětu Modulu tlumočnického je prohloubení, integrace a usouvztažnění znalostí, dovedností, technik, strategií a návyků, které si studenti osvojili dosud.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Kateřina Bělehrádková (13.05.2020)

Aktualizace Podmínek zakončení předmětu kvůli koronavirovým opatřením (LS 2019/2020):

 

Zápočet: Plnění průběžně zadávaných úkolů, aktivní účast na semestrálním projektu, úspěšnost v testech min. 75 %.
 
 
Zkouška: Praktická zkouška tlumočnických a překladatelských dovedností: český znakový jazyk - čeština, čeština - český znakový jazyk, ústní zkouška revidující teoretické znalostí. Vše vedené prostřednictvím technologií on-line.
__________________________________________________________________________________________

Zápočet: Aktivní účast v semináři (max. 2 absence), průběžné plnění zadávaných úkolů, aktivní účast na semestrálníkm projektu, úspěšnost v testech min. 75 %.

Zkouška: Praktická zkouška tlumočnických a překladatelských dovedností: český znakový jazyk - čeština, čeština - český znakový jazyk, ústní zkouška revidující teoretické znalostí.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D. (09.02.2019)

CARTWRIGHT, B. E. Encounters with Reality.1,001 Interpreter Scenarios. Silver Spring: RID Publ., 1999. 206 s. ISBN 978-0916883287.

ČERVINKOVÁ HOUŠKOVÁ, K. Specifika tlumočení pro neslyšící. 1. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 1 sv., 1 DVD-ROM. 61 s. ISBN 978-80-87153-59-82. 

ČERVINKOVÁ HOUŠKOVÁ, K., DINGOVÁ, N. Umělecké tlumočení divadla a hudby pro neslyšící. [DVD]. 1. vyd.  Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

ČERVINKOVÁ HOUŠKOVÁ, K., KOVÁČOVÁ, T. Umělecké tlumočení do znakového jazyka. 1. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

FALTÍNOVÁ, R. Vlastní jména osobní v českém znakovém jazyce. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 119 s. ISBN 978-80-87153-17-8.

Inovativní praktiky v týmovém tlumočení. Sborník z konference. Praha: EFSLI, 2007. 48 s.

KONDYSKOVÁ, E., DINGOVÁ, N. Soudní tlumočení pro neslyšící. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 77 s. ISBN 978-80-87153-51-2.

KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0528-9.

MÁZEROVÁ, R. Sebereflexe a sebevzdělávání v týmovém tlumočení. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 55 s. ISBN 978-80-87153-48-2.

MINDESS, A. et al. Reading Between the Signs. Maine: Intercultural Press, 1999. 259 s. ISBN 1-877864-73-0. 

NOVÁKOVÁ, R., PEŠKOVÁ, K. Neslyšící tlumočník v pracovním týmu. [DVD]. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-23-9.

PEŠKOVÁ, K. Neslyšící tlumočník v pracovním týmu. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-22-2.

ZAHUMENSKÁ, J., DINGOVÁ, N., HORÁKOVÁ, R. Specifika tlumočení ve vzdělávání. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 165 s. ISBN 978-80-87153-56-7.CARTWRIGHT, B. E. Encounters with Reality.1,001 Interpreter Scenarios. Silver Spring: RID Publ., 1999. 206 s. ISBN 978-0916883287.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D. (09.02.2019)

Výuka je členěna do části teoretické (50 % času) a části praktické (50 % času), přičemž obě části jsou logicky, obsahově a organizačně úzce provázány. Důraz bude kladen na tlumočení a překlad textů/projevů úzce navázaných na tlumočnickou praxi. Texty mají zvyšující se náročnost a jsou tematicky i terminologicky více vymezené. Absolventi předmětu by měli být teoreticky i prakticky vybaveni na  tlumočení v různých prostředích a pro různé klienty, zejm. na tlumočení komunitní a tlumočení ve vzdělávání. Nedílnou součástí práce v semináři bude sebereflexe a průběžné hodnocení vlastních tlumočnických výkonů i tlumočnických výkonů kolegů-frekventantů předmětu.

Základní tematické okruhy (okruhy se vzájemně prolínají)

Část teoretická

-        Týmové tlumočení, možnosti kooperace, efektivní fungování tlumočnického týmu.

-        Principy spolupráce s neslyšícím tlumočníkem v týmu (nároky na neslyšícího a slyšícího tlumočníka v týmu, typy týmů spolupracujících tlumočníků, společná příprava, pozice koordinátora týmu).

-        Spolupráce s kolegy: kolega-tlumočník, kolega-supervizor, kolega-mentor, kolega-důvěrník.

 

-        Analýza a reflexe tlumočnického výkonu.

-        Efektivní zpětná vazba od kolegů a kolegům.

-        Rozbor nahrávek, odkrývání a uvědomování si chyb, práce s chybou.

-        Aktivní práce s tlumočnickým deníkem, glosářem a dalšími tlumočnickými pomůckami.

-       Supervize v tlumočnické praxi.

-       Sebereflexe v tlumočnické praxi, odpovědnost za vlastní tlumočnický výkon.

 

-        Psychohygiena v profesi tlumočníka, aktivní odpočinek.

-        Syndrom vyhoření, stanovování profesních a osobních hranic.

-        Možnosti systematického vzdělávání, sebevzdělávání a sebereflexe v tlumočnické praxi.

-       Motivace k dalšímu vzdělávání u nás a v zahraničí (instituce, publikace, webové stránky a další možnosti, mezinárodní znakový systém, jeho výhody pro tlumočníky národních znakových jazyků atd.).

-       Revize získaných tlumočnických dovedností a připravenost na výkon tlumočnické profese.

-       Možnosti a perspektivy vlastního profesního vývoje a směřování.

-        Tlumočnická dilemata: různé přístupy a řešení.

 

-        Překlady vs. tlumočení z listu (příprava, realizace, zpětná vazby, práce s chybou).

-        Specifika tlumočení v umělecké oblasti (divadlo, koncerty).

-        Specifika překladu uměleckých textů (různé přístupy k překladu uměleckého díla, pravidla překladu uměleckého textu, využitelné jazykové prostředky, prezentace výsledného translátu).

-        Specifika soudního tlumočení pro neslyšící (aktuální legislativa, požadavky na tlumočníka, jmenování soudním tlumočníkem, soudní překlady, způsoby vyplácení odměn za tlumočení apod.).

 

Část praktická

Různá cíleně vybraná cvičení a aktivity realizované na jednojazyčném (česko-českém) i dvoujazyčném (čeština ↔ český znakový jazyk) materiálu.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (24.01.2020)

Kurz je určen pro studenty jednoborového bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK