PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Odborný text a odborný styl - ACN100204
Anglický název: Academic Texts and Academic Style
Zajišťuje: Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
Vyučující: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
Je neslučitelnost pro: ACN300438
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (24.01.2020)
Kritické čtení odborných textů a proces psaní vlastních odborných textů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. (31.01.2019)

Položit základy pro potenciální začlenění budoucích absolventů oboru do vědecké komunity prostřednictvím psaní a publikování vlastních odborných textů. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. (21.01.2020)

Aktivní účast v semináři (75 % docházka), plnění zadaváných ukolů, prezentace zadaného tématu, poster na zadané téma.

 

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. (31.01.2019)

ČECHOVÁ, M. – CHLOUPEK, J. – MINÁŘOVÁ, E. Současná stylistika. 4. přeprac. vyd. Praha: NLN, s. r. o., 2008. ISBN 978-80-7106-961-4.

ČMEJRKOVÁ, S. – DANEŠ, F. – SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. ISBN 80-85927-69-1.

ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.

HOLOUŠOVÁ, D. –  KROBOTOVÁ, M. Diplomové a závěrečné práce. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. 117 s. ISBN 8024412373.

HRUBÝ, J. Úvod do počítačové typografie (nejen) pro neslyšící. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-86792-02-1.

KAHN, B. N. Jak efektivně studovat a pracovat s informacemi. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-443-5.

KATUŠČÁK, D. –  DROBÍKOVÁ, B. - PAPÍK, R. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. 1. české vyd. Nitra: Enigma, 2008. ISBN 978-80-89132-70-6.

KRČÁL, M. – TEPLÍKOVÁ, Z. Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1.

KŘOVÁČKOVÁ, B. – SKUTIL, M. Jak napsat seminární a závěrečné práce ve společenských vědách. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. s. ISBN 9788070418635.

 KUBÁTOVÁ, H. – ŠIMEK, D. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895.

 PISTORIUS, V. Jak se dělá kniha. Praha: Paseka, 2003. ISBN 80-7185-516-2.

SGALL, P. – PANEVOVÁ, J. Jak psát a jak nepsat česky. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 9788024625058.

ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2005. ISBN 80-86429-40-7.

ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 1999. ISBN 80-200-0755-5.

TAUFER, I. – KOTYK, J – JAVŮREK, M. Jak psát a obhajovat závěrečnou práci : bakalářskou, diplomovou, rigorózní, disertační, habilitační. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014.

ZBÍRAL, R. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. ISBN 978-80-7201-779-9.

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. (21.01.2020)

V semináři se studenti seznámí se základními charakteristikami odborného stylu a odborného textu. Seminář je zaměřen na získání znalostí a praktických dovedností potřebných k samostatnému vyhledávání, čtení a psaní odborných textů. Pozornost je věnována především kompozici a stylizaci odborného textu (anotace, resumé, titulky, odstavce, kapitoly, koherence a koheze textu atd.), obsahu, formě a struktuře bibliografické citace. Pozornost se soustředí také na jazykovou stavbu textu, na stavbu textových rovin „vyšších“ (např. textová kompozice, horizontální a vertikální členění textu, tematická kompozice), na specifika grafiky odborného textu (možnosti textového editoru word), na ztvárňování  jeho subjektů apod. Důraz přitom bude kladen na vztah výrazových prostředků k utváření smyslu odborného textu. Pozornost je věnována též vyhledávání informačních zdrojů (včetně elektronických) a jejich správnému citování a struktuře bibliografického údaje dle vyžadované aktuální citační normy.

Cílem semináře je položit základy pro potenciální začlenění budoucích absolventů oboru do vědecké komunity prostřednictvím psaní a publikování vlastních odborných textů. V praktické rovině kurz zahrnuje jak analýzu odborných projevů (Při výuce se analyzují dosud obhájené bakalářské práce zejména oboru CNES),  tak tvorbu vlastních textů a jejich následný rozbor, a to v žánrové pestrosti odborného diskurzu (od krátkých parafrází odborných studií přes tvorbu abstraktů a résumé po výstavbu odborných studií; tvorba vlastního posteru a PP prezentace).  Součástí kurzu je samostatná exkurze do Národní knihovny, případně do  Knihovny Jana Palacha.

1. Informační zdroje (se zaměřením na elektronické IZ, PEZ)

2. Zásady čtení odborného textu, vedení dokumentace

3. Typologie odborných stylů (s důrazem na rozdíly v anglosaském a českém prostředí) 

4. Charakteristické rysy odborného stylu a jeho vybrané žánry (anotace, abstrakt, resumé, recenze, odborná stať atd.)

5. Principy kultivovaného jazykového projevu, norma a kodifikace; Účel psaní, strategie psaní, problémy se psaním a jak je překonat

6. Kanonické části odborné stati (model IMRAD a další)

7. Koherence textu a její prostředky

8. Zásady publikační etiky – citace, parafráze, plagiát

9. Platná bibliografická norma a používání citačního softwaru

10. Editace textu, typografické zásady

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (24.01.2020)

Kurz je určen pro studenty jednoborového bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK