PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Odborný text a odborný styl - ACN100204
Anglický název: Academic Texts and Academic Style
Zajišťuje: Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
Vyučující: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
N//Je neslučitelnost pro: ACN300438
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D. (27.01.2020)
Předmět má vést k poznání specifičnosti odborných textů a odborné komunikace a v praktické práci s texty se v něm procvičují dovednosti užitečné jak při studiu, tak v procesu vlastního psaní.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D. (27.01.2020)

Seznámit studenty se specifiky odborných textů a akademické práce s nimi, položit základy pro potenciální začlenění budoucích absolventů oboru do vědecké komunity prostřednictvím recepce i produkce  odborných textů.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D. (27.01.2020)

Aktivní účast v semináři (75 % docházka), průběžné plnění zadaváných ukolů, prezentace vybraného tématu na základě odborné studie, odborný poster na zadané téma.

 

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D. (27.01.2020)

BENEŠ, M. – ČMEJRKOVÁ, S. a kol. Komunikační situace a styl. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. ISBN:  
978-80-244-3535-0. (Vybrané části.)

ČMEJRKOVÁ, S. – DANEŠ, F. – SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. ISBN 80-85927-69-1.

ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.

HOUŽVIČKOVÁ, J. - HOFFMANNOVÁ, J. Čeština pro překladatele. Základy teorie, interpretace textů, praktická cvičení. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2012. ISBN: 978-80-7308-405-9. (Vybrané části.)

KADERKA,  P. Sféra odborné komunikace. In: Hofmannová, J. a kol.: Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: 2016, s. 182–221. ISBN 978-80-200-2566-1.

KAHN, B. N. Jak efektivně studovat a pracovat s informacemi. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-443-5.

KATUŠČÁK, D. –  DROBÍKOVÁ, B. - PAPÍK, R. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. 1. české vyd. Nitra: Enigma, 2008. ISBN 978-80-89132-70-6.

KRČÁL, M. – TEPLÍKOVÁ, Z. Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1.

KŘOVÁČKOVÁ, B. – SKUTIL, M. Jak napsat seminární a závěrečné práce ve společenských vědách. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. s. ISBN 9788070418635.

KUBÁTOVÁ, H. – ŠIMEK, D. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895.

PRAVDOVÁ, M. – SVOBODOVÁ, I. a kol. Akademická příručka českého jazyka, 2., rozšířené vydání. Praha: Academia, 2019. ISBN: 978-80-200-2947-8. Srov. též Internetová jazyková příručka: http://prirucka.ujc.cas.cz/

ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2005. ISBN 80-86429-40-7.

 

V semináři bude využito některých částí kurzu Proseminář akademické práce, dostupného v systému Moodle:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5648

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D. (27.01.2020)

 

V semináři se studenti seznámí se základními charakteristikami odborného stylu a odborného textu a se specifiky sféry odborné komunikace.. Seminář je zaměřen na získání znalostí a praktických dovedností potřebných při  práci s odbornými texty včetně jejich samostatného vytváření. Pozornost je při tom věnována různým žánrům vědecké komunikace, jejich struktuře a jazykovým a stylovým zvláštnostem. Studenti se seznámí též s vyhledáváním informačních zdrojů, s citačními normami apod. a také se zásadami publikační etiky (citace, parafráze, plagiát). Součástí kurzu je exkurze do Národní knihovny a Knihovny Jana Palacha. V semináři bude využito kurzu Proseminář akademické práce dostupného v systému Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5648

Cílem semináře je položit základy pro další studium (zejm. s ohledem na vytváření seminárních a kvalifikačních prací) i potenciální začlenění budoucích absolventů oboru do vědecké komunity prostřednictvím recepce i produkce odborných textů. V praktické rovině kurz zahrnuje jak analýzu odborných projevů (při výuce se analyzují např. dosud obhájené bakalářské práce), tak přípravu na tvorbu vlastních textů, a to v žánrové pestrosti odborného diskurzu (od krátkých parafrází odborných studií přes tvorbu anotace či abstraktu až po reflexi výstavby rozsáhlejších textů, a konečně vytváření vlastní power-pointové prezentace či odborného posteru.). Průběžně se věnuje pozornost formulačním a stylizačním cvičením, opravě defektních textů, procvičování interpunkce apod.

Témata (výběr):

- Charakteristické rysy odborné komunikace a odborného stylu. Odborný text a jeho vybrané žánry (anotace, abstrakt, resumé, recenze, odborná stať atd.). Multimodální žánry (power-pointová prezentace, poster)

- Typologie odborných stylů (s důrazem na rozdíly v anglosaském a českém prostředí)

- Zásady čtení odborného textu

- Principy kultivovaného jazykového projevu, norma a kodifikace

- Stavba textu. Koherence textu a její prostředky. Stavba souvětí. Aktuální členění věty. Interpunkce

- Účel psaní, strategie psaní, problémy se psaním a jak je překonat.

- Informační zdroje (se zaměřením na elektronické IZ)

- Zásady publikační etiky – citace, parafráze, plagiát

- Platná bibliografická norma a používání citačního softwaru

- Editace textu, typografické zásady. Korektury a korektorské značky

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D. (27.01.2020)

Kurz je určen pro studenty jednoborového bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK