PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
4 Základy české slovotvorby II. - ACCE00131
Anglický název: 4 Word Formation in Czech II.
Zajišťuje: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Vyučující: Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D. (17.02.2020)
Náplní semináře je systematické procvičování české slovotvorby se zaměřením na odvozování substantiv, adjektiv a sloves. Studenti se seznámí se základními derivačními sufixy a prefixy a jejich formálními, sémantickými a frekvenčními charakteristikami.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D. (17.02.2020)

Cílem semináře je seznámení se základním inventářem afixů sloužících k derivaci substantiv, adjektiv a sloves. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D. (17.02.2020)

pravidelná aktivní účast v semináři (max. 3 absence za semestr)

úspěšné absolvování kontrolního a závěrečného testu (min. 65%)

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D. (17.02.2020)

Adamovičová, A. – Bischofová, J. – Hádková, M. – Hasil, J. – Hrdlička, M.: Čeština B2. Učebnice pro azylanty a cizince.

Dostupné z <http://www.equalcr.cz/files/clanky/1416/WIC-B2-ucebnice_nahled.pdf>

Čermák, F. (2012): Morfématika a slovotvorba češtiny. Praha: NLN.

Trnková, A. (1994): Textová cvičebnice českého jazyka. Díl II. Praha: ISV nakladatelsví.

Trnková, A. (2003): Cvičení z české mluvnice pro cizince. Praha: ISV nakladatelsví.

Petr, J. a kol. (1986): Mluvnice češtiny I. Praha: Academia.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D. (17.02.2020)

Tematické okruhy: 

I. Derivace substantiv

1. názvy činitelské

2. názvy konatelské

3. přechylování

4. názvy prostředků

5. názvy nositelů vlastnosti

6. názvy obyvatelské

7. názvy míst

8. názvy zdrobnělé

9. slovesná substantiva

 

II. Derivace adjektiv

1. ze substantiv

2. z adverbií

3. z verb

 

III. Derivace sloves

1. předpony u sloves pohybu

2. význam předpon

3. z podstatných jmen

4. z přídavných jmen

5. reflexivizace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK