PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
4 Základy české slovotvorby I - ACCE00127
Anglický název: 4 Word Formation in Czech I
Zajišťuje: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PaedDr. Ilona Starý Kořánová, Ph.D.
Vyučující: PaedDr. Ilona Starý Kořánová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UCJBOZDE (05.09.2018)
Kurz je určen pro stážisty studující češtinu na úrovni B1/B2, zahrnuje přednášku (1 hod) a seminář (1 hod).
Cíl předmětu
Poslední úprava: UCJBOZDE (05.09.2018)

Cílem kurzu je přiblížit základy slovotvorného systému současné češtiny, představit a ilustrovat repertoár běžných slovotvorných způsobů a prostředků a jejich využití při studiu češtiny jako cizího jazyka i v každodenní komunikaci.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: UCJBOZDE (05.09.2018)

Podmínkou pro udělení atestace je pravidelná účast na přednáškách a seminářích (s tolerancí 2 absencí) a splnění závěrečného testu na 70 %.

Závěrečný test se píše v průběhu posledního termínu předmětu, tj. 10. 1. 2019.

Literatura
Poslední úprava: UCJBOZDE (09.10.2018)

Povinná

Dokulil, M.: Obecně o tvoření slov. In: Čechová, M. a kol.: Čeština – řeč a jazyk. Praha 2000, s. 92–107.

Čermák, F.: Potencialita tvoření (produktivita); Tvoření slov a valence; Slovotvorná stavba a analýza. In: Morfématika a slovotvorba češtiny. Praha 2011, s. 53–57.

 

Doporučená

Čechová, M. a kol.: Čeština – řeč a jazyk. Praha 2000, s. 92–147. (zpracoval M. Dokulil).

Příruční mluvnice češtiny. Praha 2001, s. 109225 (zpracovala Z. Hladká).

Mališ, O. Machová, S. Suk, J.: Současný český jazykLexikologie(Nauka o tvoření slov, lexikografie, slang). Praha 1997.

Čermák, F.: Lexikon a sémantika. Praha 2010, s. 11–14.

Čermák, F.: Morfématika a slovotvorba češtiny. Praha 2011, s. 37–196.

Úvodní jazykový seminář: výklad a cvičení.Praha 2014, s. 40–56: Slovotvorba (e-kniha). 

Gramatické rozbory češtiny (výklad a cvičení s řešeními).Praha 2017, s. 43–66 (Slovotvorba). 

Encyklopedický slovník češtiny. Praha 2002.

Slovník afixů užívaných v češtině. Praha 2017. http://www.slovnikafixu.cz/heslar/-0 

Metody výuky
Poslední úprava: UCJBOZDE (05.09.2018)

Převážně teoreticky orientované přednášky mají powerpointovou oporu, semináře se zaměřují na praktické aktivity a cvičení s jazykovým materiálem.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: UCJBOZDE (05.09.2018)

Průběžné studium, plnění dílčích úkolů v semináři, četba a interpretace 1 studie o vybraném slovotvorném jevu češtiny a jeho srovnání s výchozím (mateřským) jazykem, závěrečný (praktický) písemný test. 

Sylabus
Poslední úprava: UCJBOZDE (05.09.2018)

Tvoření slov – pojetí, funkce, základní pojmy a termíny

Slovotvorné vztahy motivace – fundace, nominace (pojmenování)

Slovotvorné způsoby a postupy v češtině

Slovotvorná řada, slovotvorný svazek, slovotvorné hnízdo, příbuzná slova

Derivace: prefixace – sufixace – kombinovaná (prefixálně-sufixální) derivace

Kompozice: juxtapozice – bezafixální kompozice – afixální kompozice; konverze, reflexivizace 

Abreviace a univerbizace, tvoření víceslovných názvů

Slovotvorná forma slov: alternace hlásek, slovotvorný a lexikální význam, lexikalizace  

Onomaziologické kategorie slov: mutace, modifikace, transpozice

Konkurence a produktivita slovotvorných typů a prostředků

Slovotvorba a obohacování slovní zásoby češtiny – neologismy, neosémantismy, přejímaní slov

Slovotvorné prostředky v textu, stylové a pragmatické funkce slovotvorby

Vstupní požadavky
Poslední úprava: UCJBOZDE (05.09.2018)

Znalost češtiny na minimální úrovni B1/B2.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK