PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
4,5 vol Základy české frazeologie a idiomatiky I - ACCE00124
Anglický název: 4,5 vol Introduction to Czech Phraseology and Idiomatic Expressions I
Zajišťuje: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Marie Kopřivová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Marie Kopřivová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Marie Kopřivová, Ph.D. (13.11.2019)
Kurz je zaměřen na teoretický popis a praktickou výuku české frazeologie. Teoretický popis vychází z pojetí Fr. Čermáka, praktická část je založena na frazémové anotaci Českého národního korpusu, se kterou se účastníci kurzu seznámí. Praktická část kurzu je zaměřena na procvičování frekventovaných českých frazémů.

Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Marie Kopřivová, Ph.D. (13.11.2019)

Účastník kurzu by se měl orientovat v základních teoretických postupech používaných v české frazeologie a měl by zvládnout principy anotace frazémů a způsoby jejich vyhledávání v textech Českého národního korpusu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Marie Kopřivová, Ph.D. (13.11.2019)

Aktivní účast (maximálně 2 absence), diskuse k tématu

Společná četba – příprava materiálů, individuální úkol: pomocí korpusu prozkoumat 1 frazém a jeho překlady

Příprava podle sylabu

Zkouška: závěrečný test z teoretických i praktických znalostí, 70%.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Marie Kopřivová, Ph.D. (13.11.2019)

Bittnerová D., Schindler F. (1997) Česká přísloví. Soudobý stav konce 20. století. Praha:Karolinum.

Čechová, Marie. 1986. Dynamika frazeologie. In: Naše řeč 69/4, str. 178–186

Čermák, F. (2016): Frazeologie a idiomatika: jejich podstata a proměnlivost názorů na ně. Časopis pro moderní filologii, 98, č. 2, s. 199-217.

Čermák, F. (2008): Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Praha:Karolinum.

Ďurčo, P. (1994): Probleme der allgemeinen und kontrastiven Phraseologie.

Klégr, A. (2016): Lexikální kolokace: základní přehled o vývoji pojetí. ČMF 98, s. 95-103.

Malkiel, Y. (1959): Studies in irreversible binomials. Lingua Vol. 8, 113-1160.

Stěpanova, L. (1998): historie a etymologie českých rčení. Bibliografie pramenů. Praha: Karolinum.

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Marie Kopřivová, Ph.D. (13.11.2019)

Splnit závěrečný test z teoretických i praktických znalostí na 70%.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Marie Kopřivová, Ph.D. (13.11.2019)

1) Úvod. Základní pojmy. 

2) Různá pojetí frazeologie, vývoj terminologie, frazeologické a doslovné užití
3) Kulturní a biblická frazeologie
4) Zdroje frazeologie a idiomatiky.
5) Typy frazémů – struktury a kombinace slovních druhů.
6) Opakování teoretických pojmů.
7) Formální a sémantická anomálie. Základy korpusové anotace a vyhledávání frazémů.
8) Paremiologie, paremiografie, frazeografie
9) Frazémy v korpusu, jejich překlady v paralelních korpusech.
10) Variabilita frazeologie a kvazifrazémy.
12) Aktualizace a modifikace frazémů.
13) Sémantika a pragmatika ve frazeologie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK