PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
4 Morfologická a syntaktická cvičení v češtině I - ACCE00118
Anglický název: 4 Morphology and Syntax in Czech I
Zajišťuje: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D. (29.10.2019)
Seminář se zaměřuje na systematické procvičování obtížnějších jevů české gramatiky. Pozornost je věnována zejména české deklinaci, vazbám sloves, vidu, slovesným prefixům, číslovkám, předložkám, spojkám a českému slovosledu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D. (29.10.2019)

Rozvinout a upevnit znalosti obtížnějších oblastí české gramatiky.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D. (29.10.2019)

pravidelná aktivní účast na semináři (max. 3 absence)

absolvování kontrolního a závěrečného testu (min. 70%)

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D. (29.10.2019)

Mluvnice češtiny

CVRČEK, V. a kol. (2010): Mluvnice současné češtiny, Praha: Karolinum.

ČECHOVÁ M. a kol. (2011): Čeština – Řeč a jazyk, 3. upr. vyd. Praha: SPN. (1. vyd. 1996)

KARLÍK, P. – NEKULA, M. RUSÍNOVÁ, Z. (2012): Příruční mluvnice češtiny, 2. upr. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. (1. vyd. 1997)

HAVRÁNEK, B. – JEDLIČKA A. (1996): Stručná mluvnice česká, Praha: Fortuna. (vydání upravené dle Pravidel českého pravopisu z r. 1993, 1. vyd. 1950)

PANEVOVÁ, J. a kol. (2014): Mluvnice současné češtiny 2. Syntax češtiny na základě anotovaného korpusu. Praha: Karolinum.

 

Slovníky

KOPŘIVOVÁ, Marie (2006): Valence českých adjekiv. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

KROUPOVÁ, L. et al. (2005): Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Praha: Academia.

LOPATKOVÁ, Markéta et al. (2016): Valenční slovník českých sloves, 2. přepr. vyd. Praha: Karolinum.

SVOZILOVÁ, N. – PROUZOVÁ, H. – JIRSOVÁ, A. (1997): Slovesa pro praxi. Valenční slovník nejčastějších českých sloves . Praha: Academia.

SVOZILOVÁ, N. – PROUZOVÁ, H. –JIRSOVÁ, A. (2005): Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení. Praha: Academia.

on-line přístup do SSČ, SSJČ: http://prirucka.ujc.cas.cz/ (bez registrace)

 

Příručky

výklady z pravopisu, slovotvorby, morfologie, syntaxe: http://prirucka.ujc.cas.cz/ (nemá normativní charakter)

HLAVSA, Z. et al. (2005): Pravidla českého pravopisu. Praha: Academia.

PRAVDOVÁ, M. – SVOBODOVÁ, I. (2019): Akademická příručka českého jazyka, 2. upr. vyd. Praha: Academia.

 

Jiné

HRDLIČKA, M. - BISCHOFOVÁ, J. (2005): Čeština pro cizince a azylanty B1. Praha: SOZE. 

(dostupné z <http://www.equalcr.cz/files/clanky/1415/WIC-B1-cvicebnice_nahled.pdf>)

KARLÍK, P. – NEKULA, M. PLESKALOVÁ, J. (2002): Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

TRNKOVÁ, A. (2003): Cvičení z české mluvnice. Praha: ISV.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D. (29.10.2019)

Rámcové okruhy:

1. Česká deklinace

2. Vazby sloves: pády prosté a předložkové

3. Slovesný vid

4. Slovesné prefixy

5. Zvratná slovesa

6. Slovesa: imperativ, pasivum

7. Adjektiva a adverbia

8. Skloňování číslovek

9. Předložky: časové, místní, jiné

10. Spojky souřadicí a podřadicí

11. Větné transformace

12. Slovosled

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D. (29.10.2019)

Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7302

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK