PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
3 Morfologická a syntaktická cvičení v češtině I - ACCE00116
Anglický název: 3 Czech Morphology and Syntax Practice I.
Zajišťuje: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D. (02.11.2019)
Kurz Morfologická a syntaktická cvičení 3 je věnován různým aspektům české morfologie a syntaxe na jazykové úrovni B1-B2.


Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D. (02.11.2019)

Kurz Morfologická a syntaktická cvičení 3 má za cíl upevnit a rozvíjet znalosti české morfologie a syntaxe na patřičné jazykové úrovni (B1-B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D. (02.11.2019)

Podmínkou splnění předmětu je aktivní účast na cvičeních, soustavná domácí příprava, docházka (tolerují se 3 absence za semestr), úspěšné napsání průběžných testů a závěrečného (min. 65 %)

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D. (02.11.2019)

V rámci kurzu se postupně a paralelně se probírají česká deklinace (obzvlášť plurál podstatných jmen, zvláštní typy skloňování, skloňování cizích jmen, přídavných jmen, zájmen a číslovek) a konjugace (slovesné třídy, slovesa pohybu, prefixy, vid, trpný rod ap.) Pozornost je též věnována příslovcím a předložkám, které se řadí do několika významových skupin. Důraz se také klade na slovní valenci, různé typy spojek a různé typy vět. Gramatická cvičení jsou součástí širších tematických (lexikálních) celků, od nichž se odvíjí ústní a písemný projev jako integrální součást zvládnutí stanoveného gramatického repertoáru.

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D. (02.11.2019)

Doporučená literatura:

Adamovičová, A., Hrdlička, M.: Basic Czech III, Praha, Karolinum 2017

Cvrček, V.a kol.: Mluvnice současné češtiny, Praha, Karolinum 2010

Havránek, B., Jedlička, A.: Stručná mluvnice česká, Praha, Fortuna 1996 (vydání upravené dle Pravidel českého pravopisu z r. 1993)

Holá, L., Bořilová, P.: Česká gramatika v kostce, Praha, Akropolis 2009

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK