PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
3,4,5 vol Korektivní výslovnost češtiny pro cizince B II - ACCE00110
Anglický název: 3,4,5 vol Czech Pronunciation Practice
Zajišťuje: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.
Mgr. Martina Černá
Vyučující: Mgr. Martina Černá
PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.
Záměnnost : ACC100072
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: FOUVERON (13.05.2018)

Ve vlastní výslovnosti studentů bude soustředěna pozornost na jevy, jež dlouhodobě působí nerodilým mluvčím češtiny nesnáze. V oblasti produkce i percepce bude rozvíjena schopnost studentů rozpoznávat příslušnost jednotlivých zvukových jevů k určitým stylovým rovinám jazyka.

Hlavní tematické okruhy
(podle individuální potřeby studentů):
1. kvantita a kvalita vokálů, realizace slabiky
2. souhlásky a hláskové kombinace, fonologické procesy
3. intonační faktory
4. stylová platnost zvukových variant

Během semestru jsou průběžně pořízeny audionahrávky projevů různých typů, jež slouží pro nácvik percepce, screening individuální obtíží a zpracování seminární práce. Součástí kurzu jsou krátká vystoupení a přednes projevů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: FOUVERON (13.05.2018)

Cílem výuky je dále prohlubovat mluvní kompetenci studentů, jak z hlediska jejich vlastní mluvní praxe, tak z hlediska rozumění češtině v různých komunikačních situacích.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: FOUVERON (13.05.2018)

Docházka 75 %

Aktivní účast, průběžná vlastní příprava při nácviku jednotlivých jevů.

Klasifikovaná písemná práce: analýza 2 typů projevů z hlediska odchylek od standardní české výslovnosti.

Literatura
Poslední úprava: FOUVERON (13.05.2018)

Základní:

Cvrček, V. a kol. (2010): Mluvnice současné češtiny 1. Praha: Karolinum. Pouze kap. 4 Fonetika a fonologie (autor Jan Volín), str. 35–64

Palková, Z. (1997): Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum. 2. vyd. vybrané kapitoly

Palková, Z. (1989): Základní kurz české výslovnosti (pro cizince). Praha: SPN.

 

Doporučená:

Hůrková, J. (1995): Česká výslovnostní norma. Praha: Scientia.

Výslovnost spisovné češtiny. Výslovnost slov přejatých. (1978). Praha: Academia.

Pokorná, J. – Vránová, M. (2007): Přehled české výslovnosti. Praha: Portál.

Vyštejn, J. (1991): Vady výslovnosti. Praha: SNP.

 

Další literatura je doporučována podle aktuální potřeby.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK