PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
3,4,5 vol Současné reálie České republiky II. - ACCE00066
Anglický název: 3,4,5 elective Contemporary Czech Life and Institutions II.
Zajišťuje: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D. (03.09.2018)
Předmět navazuje na výuku v předmětu Současné reálie České republiky I, který je vyučován v zimním semestru. Proto je nutno v úvodu výuky některé informace opakovat. Úvodní hodiny budou věnovány charakteristice pojmu reálie a jeho vztahu k sociokulturní kompetenci mluvčího. V letním semestru bude pozornost věnována především zeměvědě České republiky (zeměpisná charakteristika - poloha, podnebí, reliéf, vodstvo, sídla...; obyvatelstvo - počet, sociální skladba, národnostní složení, věkové složení...; průmysl; zemědělství; školství; zdravotnictví; kulturní život atd. Konkrétní náplň bude reflektovat konkrétní zájmy studentů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D. (20.02.2018)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základní charakteristikou České republiky a zároveň i rozšířit slovní zásobu studentů v daných oblastech.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D. (20.02.2018)

Předmět bude zakončen písemným testem. Student v průběhu semestru odevzdá seminární práci.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D. (20.01.2018)

Hasil: Interkulturní aspekty mezikulturní komunikace

Hasil, Hasilová: Z tradic české kultury

Hasil, Hasilová: Čtení o České republice

Kuklík, Hasil: Výbor z textů k dějinám českého myšlení

Cvejnová: Co chcete vědět o České republice

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D. (20.02.2018)

Student formou písemného testu prokáže znalosti získané při výuce i samostudiem, a to v oblastech, které byly předmětem výuky. 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D. (20.02.2018)

27. 2. úvodní hodina, podmínky výuky, vztah reálií a sociokulturní kompetence mluvčího

6. 3. geografická charakteristika České republiky - poloha, podnebí, reliéf, vodstvo

13. 3. geografická charakteristika České republiky - státní hranice, sídla

20. 3. obyvatelstvo ČR - počet obyvatel, sociální skladba, národnostní složení, věkové složení, náboženství v ČR, vztah státu a církví

27. 3. státní zřízení ČR, politický systém České republiky

3. 4. role médií v ČR

10. 4. průmysl, zemědělství, obchod ČR

17. 4. terciální sféra v ČR

24. 4. kulturní život v ČR

1. 5. STÁTNÍ SVÁTEK

8. 5. STÁTNÍ SVÁTEK

15. 5. závěrečný test (písemná zkouška)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK