PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
5 Lexikální cvičení II. - ACCE00062
Anglický název: 5 Lexical Practice II.
Zajišťuje: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D. (19.02.2018)
Kurz si klade za cíl prohloubit a upevnit znalosti lexika vztahujícího se k různým tematickým okruhům. Tematické celky jsou vybírány s ohledem na zájmy studentů navštěvujících kurz. Častými tematickými celky jsou jazyk, reálie, kultura, architektura, člověk a jeho vlastnosti apod.. Podkladem jsou autentické texty zaobírajícími se vybranými tematickými okruhy. Kromě slovní zásoby, ev. tvoření slov ap., se pozornost věnuje transformačním cvičením, kolokabilitě, synonymům a opozitům vždy s ohledem na kontext. Další část semináře je pravidelně věnována české frazeologii a idiomatice, hlavně větným frazémům a přirovnáním. Hlavně je probírána ta část frazeologie, v jejímž jádře figurují komponenty prezentující části těla, názvy zvířat a jednotlivé číselné výrazy.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D. (19.02.2018)

Podmínkou atestace je aktivní účast na cvičeních, soustavná domácí příprava, docházka (tolerují se 3 neomluvené absence za semestr), úspěšné napsání záverečného testu (mim. 65 %).

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D. (19.02.2018)

Autentické texty literární, jazykovědné, žurnalistické, vědecko-popularizační, zvukový záznam mluveného projevu

Trnková, A.: Textová cvičebnice českého jazyka, díl II

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK