PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Čtení z české literatury 19. století - ACC500121
Anglický název: Readings of Czech Literature of 19th Century
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 22 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Zuzana Stárková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jan Huleja, Ph.D.
Anotace
Seminář si klade za cíl formou intenzivní četby a následného rozboru (analýzy, interpretace) konkrétních textů seznámit studenty nejen s významnými autory české literatury 19. století, ale také s uměleckými a literárními proudy a směry, s nimiž byli tito autoři propojeni. Četba a analýza konkrétních textů, jejich interpretace a následná diskuze nad nimi (z hlediska děje, kompozice, typizace a charakterizace postav, využití určitých motivů a témat, použitého lexika apod.) v průběhu semináře si klade za úkol také demonstrovat specifika jednotlivých tvůrčích postupů v kontextu dobových literárních a uměleckých směrů a proudů.
Poslední úprava: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (27.10.2023)
Cíl předmětu

Formou intenzivní četby a následného rozboru konkrétních textů seznámit studenty s významnými autory české literatury 19. století v kontextu uměleckých směrů a společenských proměn daného období.

Poslední úprava: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (27.10.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Pravidelná a aktivní účast (max. tři absence), systematická domácí příprava, studium předepsané literatury. Atestace proběhne formou seminární práce k jednomu z českých autorů 19. století (rozsah 6-8 NS vlastního textu, písmo Times New Roman/ Calibri, vel. 12, řádkování 1,5; práce musí obsahovat odkazy na citovanou literaturu, bibliografické údaje a seznam použité literatury). Seminární práce musí být odevzdána nejdéle 14 dní před koncem daného zkouškového období.

Poslední úprava: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (27.10.2023)
Literatura

Povinná četba:

ARBES, Jakub: Sv. Xaverius

ČECH, Svatopluk: Ve stínu lípy

HLAVÁČEK, Karel: Pozdě k ránu

KLOSTERMANN, Karel: Ze světa lesních samot

MÁCHA, Karel Hynek: Krkonošská pouť

NĚMCOVÁ, Božena: Divá Bára

NERUDA, Jan: Prosté motivy

SABINA, Karel: Prodaná nevěsta

SVĚTLÁ, Karolina: Černý Petříček

ŠLEJHAR, Josef Karel: Kuře melancholik

Doporučená:                                                                                                                                                          

ČERVENKA, M. (2006): Březinovské studie. Praha - Litomyšl: Paseka.                                                                

DOBRAVA, M. (2009): Česká literatura 1890-1948. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně.                                                                                                                                           

HRBATA, Z. (1999): Romantismus a Čechy: témata a symboly v literárních a kulturních souvislostech. Jinočany: H &H.                                                                                             

HRBATA, Z. ‒ PROCHÁZKA, M. (2005): Romantismus a romantismy. Praha: Karolinum.

HRDINA, Martin. Mezi ideálem a nahou pravdou: realismus v českých diskusích o literatuře 1858-1891. Praha: Academia.

JANÁČKOVÁ, J. (2001): Příběh tajemného psaní: o pramenech a genezi Babičky. Praha: Akropolis.

KŘIŠŤANOVÁ, D. Druhý život Julia Zeyera. Vodňany: Městské muzeum a galerie Vodňany, 2011.                                                                                                                                                             

LEHÁR, J. ‒ STICH, A. ‒ JANÁČOVÁ, J. ‒ HOLÝ, J. (2002): Česká literatura od počátků k dnešku. Praha: NLN.                                                                                                     

MORAVA, J. (1991): C. k. disident Karel Havlíček. Praha: Panorama.                                                              

MUKAŘOVSKÝ, J. (1950): Božena Němcová. Brno: Rovnost.                                                                             

SCHACHERL, M. (2013): Zeyer vypravěč - vybrané rysy stylu prozaických prací Julia Zeyera. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity.                                                                                                                  

SVOZIL, B. (1987): Česká básnická moderna. Praha: Československý spisovatel.                                                  

SVOZIL, B. (1979): V krajinách poezie: realismus, impresionismus, dekadence, symbolismus. Praha: Československý spisovatel.                                                                                                                                                           

ŠMAHELOVÁ, H. (1995): Autor a subjekt v díle Boženy Němcové. Praha: Karolinum.                                         

TUREČEK, D. (2012): České literární romantično: synopticko-pulzační model kulturního jevu. Brno: Host.                                                                                                                        

URBAN, O. M. (2006): V barvách chorobných. Praha: Obecní dům / Arbor vitae.                                                                                                                            

VAŠÁK, P. (1999): Česká pouť Karla Hynka Máchy. Praha: Karolinum.                                                                  

VAŠÁK, P. (2011): Sám v davu s Máchou. Praha: Karolinum.                                                                                

VOJVODÍK, J. (2004): Od estetismu k eschatonu. Praha: Academia.                                                                          

VUČKA, T. (2011): Od generace májovců k civilismu. Literatura a umění v českých zemích 1867-1914. In: Z. Gáspár (ed.):Rakousko-uherská monarchie: habsburská říše 1867-1918 slovem a obrazem. Praha: Slovart.

Poslední úprava: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (27.10.2023)
Metody výuky

Prezenční forma semináře.

Poslední úprava: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (27.10.2023)
Sylabus

1. Úvodní setkání (2. 10.)

2. Karel Hynek Mácha a jeho Pouť krkonošská (9. 10.) 

3. Božena Němcová a její Divá Bára (16. 10.)

4. Karolina Světlá a její Černý Petříček (23. 10.)

5. Jan Neruda a jeho Prosté motivy (30. 10.)

6. Svatopluk Čech a jeho Ve stínu lípy (6. 11.)

7. Karel Klostermann a jeho Ze světa lesních samot (13. 11.)

8. Jakub Arbes a jeho Sv. Xaverius (20. 11.)

9. Julius Zeyer a jeho Radúz a Mahulena (27. 11.)

10. Josef Karel Šlejhar a jeho Kuře melancholik (4. 12.)

11. Karel Hlaváček a jeho Pozdě k ránu (11. 12.)

12. Karel Sabina a jeho Prodaná nevěsta (18. 12.)

13. Odevzdání seminárních prací (8. 1.)

Poslední úprava: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (27.10.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK