PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Praktická cvičení z české syntaxe - ACC110061
Anglický název: Czech Syntax Exercises
Zajišťuje: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 11 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PaedDr. Ilona Starý Kořánová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D. (14.02.2023)
Seminář je určen pro nerodilé mluvčí češtiny. <br>
Předmět je zaměřen na rozvíjení znalosti valence českých sloves. V úvodních seminářích budou představeny různé teoretické přístupy k valenci sloves (dvourovinná valenční syntax, funkční generativní popis, elementární větné struktury, konstrukční gramatika, kolokační přístup) a valenční slovníky, které jsou pro češtinu k dispozici. Praktická práce v semináři bude založena na analýze valenčních rámců sloves v různých typech textů, a to zejména s využitím valenčního slovníku Vallex a synchronního korpusu SYN 2020, přičemž pozornost bude zaměřena především na konstrukce, které nepatří k centrálním v rámci daného lexému. <br>
Opakovaný zápis předmětu je povolen.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D. (02.02.2023)

Cílem seminární práce je získat komplexnější přehled o fungování slovesných valenčních rámců a využít tuto znalost k systematizaci a rozšiřování slovní zásoby a vyjadřovacích možností v češtině jako cizím jazyce na úrovních B2–C1. Dalším přínosem semináře je rozvíjení schopnosti prakticky využívat různé lingvistické nástroje a zdroje (výkladové a valenční slovníky, jazykové korpusy) jak pro jazykový výzkum, tak pro rozvíjení vlastní jazykové kompetence.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D. (02.02.2023)

podmínkou získání atestace je:

- pravidelná účast v semináři (max. 2 neomluvené absence za semestr)

- aktivní příprava do semináře

- úspěšné absolvování zápočtového testu (min. 70%)

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D. (13.02.2023)

Literatura

ČERMÁK, František. Podstata valence z hlediska lexikografického. In ČERMÁK, František. Jazyk a slovník. Vybrané lingvistické studie. Praha: Karolinum, 2014, 226–242. ISBN 8024626721.

ČERMÁK, František a Jan HOLUB. Syntagmatika a paradigmatika českého slova. 1., Valence a kolokabilita. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0974-6.

DANEŠ, František a Zdeněk HLAVSA. Větné vzorce v češtině. Vydání 2., opravené. Praha: Academia, 1987.

DANEŠ, František, Miroslav GREPL a Zdeněk HLAVSA. Mluvnice češtiny. 3, Skladba. Praha: Academia, 1987.

GREPL, Miroslav a Petr KARLÍK. Skladba češtiny. Olomouc: Votobia, 1998. ISBN 80-7198-281-4.

GOLDBERG, Adele E. Constructions: a construction grammar approach to argument structure. Chicago: University of Chicago Press, 1995. ISBN 0-226-30086-2.

GOLDBERG, Adele G. Constructions at work: the nature of generalization in language. New York: Oxford University Press, 2006. ISBN 978-0-19-926851-1.

JELÍNEK, Tomáš. Skladební funkce a pád v korpusu: frekvenční analýza. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. ISBN 978-80-7422-366-2.

PANEVOVÁ, Jarmila: Valence a její univerzální a specifické projevy. In Panevová, J.: Studie z české morfologie a syntaxe. Praha: Karolinum, 2020. s. 109–115.

PANEVOVÁ, Jarmila. Mluvnice současné češtiny. 2., Syntax češtiny na základě anotovaného korpusu. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2497-6.

PANEVOVÁ, Jarmila, Eva HAJIČOVÁ, Václava KETTNEROVÁ, Veronika KOLÁŘOVÁ, Markéta LOPATKOVÁ, Marie MIKULOVÁ a Magda ŠEVČÍKOVÁ: Funkční generativní popis – rámec pro konzistentní popis gramatiky. Naše řeč, 2020 (1-2), 55–78.

Slovníky

HAVRÁNEK, Bohuslav, Jaromír BĚLIČ, Miloš HELCL, Alois JEDLIČKA, Václav KŘÍSTKA a František TRÁVNÍČEK. Slovník spisovného jazyka českého. 2. nezměněné vydání. Praha: Academia, 1989.

FILIPEC, Josef a Vlasta ČERVENÁ. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Vyd. 4. Praha: Academia, 2006, 647 s. ; 21 cm. ISBN 80-200-1446-2.

LOPATKOVÁ, Markéta, Václava KETTNEROVÁ, Eduard BEJČEK, Anna VERNEROVÁ a Zdeněk ŽABOKRTSKÝ. Valenční slovník českých sloves - VALLEX. Vydání druhé, přepracované a rozšířené. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3542-2.

SVOZILOVÁ, Naďa, Hana PROUZOVÁ a Anna JIRSOVÁ. Slovesa pro praxi: valenční slovník nejčastějších českých sloves. Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-0618-4.

SVOZILOVÁ, Naďa, Hana PROUZOVÁ a Anna JIRSOVÁ. Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení. Praha: Academia, 2005, 579 s. ISBN 80-200-1310-5.

 

Elektronické zdroje

Vallex: https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/4.0/

sémantické třídy sloves (Vallex): https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/4.0/#/filter/class

VerbaLex: https://nlp.fi.muni.cz/cs/VerbaLex

sémantické třídy sloves (VerbaLex): https://nlp.fi.muni.cz/~ydana/Semtridy.html

Slovník spisovného jazyka českého: https://ssjc.ujc.cas.cz/

Internetová jazyková příručka: https://prirucka.ujc.cas.cz/ (SSJČ, SSČ online)

Český národní korpus: https://korpus.cz

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D. (02.02.2023)

1. Úvodní seminář. Seznámení se způsobem práce v semináři. Úvod do valenční teorie.

2. Dvourovinná valenční syntax, větné vzorce v češtině. (Daneš – Hlavsa, 1987)

3. Funkční generativní popis (Panevová et al., 2020)

4. Elementární větné struktury (Grepl – Karlík, 1998)

5. Lexikální přístup k valenci (Čermák, 2014)

6. Konstrukční gramatika (Goldberg, 1995; Goldberg, 2006)

7. Běžně dorozumívací styl

8. Publicistický styl

9. Publicistický styl

10. Administrativní styl

11. Odborný styl

12. Odborný styl

13. Zápočtový test

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D. (13.02.2023)

Odkaz na kurz v Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=14775

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D. (02.02.2023)

Vstupním požadavkem je znalost češtiny jako cizího jazyka na úrovni B2 podle SERR.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK