PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Praktická cvičení z morfologie A - ACC110060
Anglický název: Morphological Exercises
Zajišťuje: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D. (17.02.2020)
Seminář se zaměřuje na obtížnější jevy české morfologie v oblasti ohebných slovních druhů. Náplní kurzu je rozlišování slovních druhů a určování gramatických kategorií u jmen a sloves, obtížnější jevy morfologie jmen (kolísání v rodě, skloňování vlastních a přejatých jmen, dublety, výjimky) a sloves (nepravidelná slovesa, tvoření příčestí trpného, vidové dvojice atd.) se zřetelem na systém jako celek.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D. (17.02.2020)

Cílem předmětu je lepší orientace v morfologickém systému češtiny, pochopení jeho základních principů a vývojových tendencí.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D. (17.02.2020)

pravidelná aktivní účast v semináři (max. 3 absence za semestr)

úspěšné absolvování všech průběžných testů v Moodle (min. 70%)

úspěšné absolvování závěrečného testu (min. 70%)

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D. (17.02.2020)

CVRČEK, V. a kol. (2010): Mluvnice současné češtiny. Praha: Karolinum.

ČECHOVÁ M. a kol. (1996): Čeština – Řeč a jazyk. Praha: ISV.

KARLÍK, P. – NEKULA, M. RUSÍNOVÁ, Z. (1995): Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN.

KROBOTOVÁ, M. (1990): Cvičení z českého tvarosloví. Olomouc: Univerzita Palackého.

PETR, J. a kol. (1986): Mluvnice češtiny 2. Tvarosloví. Praha: Academia.

TRNKOVÁ, A. (2003): Cvičení z české mluvnice. Praha: ISV nakladatelsví.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK