PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Česká kultura a literatura 19. stol. II - ACC110032
Anglický název: Czech Culture and Linerature of the 19th Century II
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 22 / 22 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Zuzana Stárková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jan Huleja, Ph.D.
Anotace -
Anotace:<br>
Kurz se zaměřuje na literární a kulturní vývoj v českých zemích ve druhé polovině 19. století, tj. mapuje umělecké proměny a pohyby od generace májovců až do závěru století, tedy do nástupu moderny, symbolismu a dekadence. Součástí výkladu budou i exkurze do umění výtvarného a sportu, což umožní systematičtější vykreslení uměleckého a kulturního kvasu 19. století. Česká kultura a literatura budou nahlíženy rovněž na pozadí soudobých umělecko-teoretických a filozofických konceptů a také na půdorysu proměn společenských a politických.
Poslední úprava: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (18.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu -

Předmět (seminář) je v zimním i letním semestru zakončen zápočtem, přednášky jsou atestovány ústní zkouškou na konci letního semestru.

Podmínky jednotlivých atestací:

a) zápočet: podmínkou získání zápočtu je: 1) aktivní a pravidelná účast na seminářích (tj. max. tři neomluvené absence, aktivní přístup, studium předepsaných textů, plnění úkolů, zapojení se do diskuzí), 2) vlastní vypracování a přednesení referátu na předem dohodnuté téma (významná osobnost českého kulturního života, literární text, kulturní instituce)

b) zkouška: zkouška bude probíhat ústní formou (cca 20 minut trvající pohovor), který se bude skládat ze dvou částí: 1) z části kulturně-historické – student si vylosuje jednu z otázek, jež budou odpovídat názvům přednášek v zimním a letním semestru, na dané téma nejprve samostatně promluví a poté odpoví na doplňující otázky (10 minut) a 2) z části konkrétní, jež bude vycházet ze studentova seznamu prostudované primární a popř. i sekundární literatury (10 minut). Aby student byl připuštěn k ústní zkoušce, musí minimálně týden před termínem zkoušky poslat vyučujícímu seznam prostudované primární literatury a to včetně všech nezbytných bibliografických údajů! Seznam četby musí být reprezentativní, tj. minimálně dvě třetiny titulů z předepsané primární literatury. Bez tohoto seznamu nebude student moci atestaci vykonat!

Tuto atestaci je možno skládat i v následujícím akademickém roce. Opakovaný zápis předmětu je povolen.

Poslední úprava: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (18.02.2024)
Literatura

Primární literatura:

Arbes, Jakub: Newtonův mozek

Čech, Svatopluk: Pravý výlet pana Broučka do Měsíce

Karásek ze Lvovic, Jiří: Sodoma

Machar, Josef Svatopluk: Zde by měly kvést růže

Neruda, Jan: Balady a romance

Preissová, Gabriela: Její pastorkyňa

Rais, Karel Václav: Kalibův zločin

Sládek, Josef Václav: Selské písně

Stroupežnický, Ladislav: Naši furianti

Světlá, Karolina: Lamač a jeho dítě

Svobodová, Růžena: Černí myslivci

Šalda, František Xaver: Boje o zítřek

Zeyer, Julius: Tři legendy o krucifixu

 

Sekundární literatura: 

Česká básnická moderna: poezie z konce 19. století, ed. B. Svozil. Praha: Československý spisovatel 1987. 

DOBRAVA, M.: Česká literatura 1890-1948. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně 2009.

JEDLIČKA, J. České typy a jiné eseje. V tomto uspořádání 1. vyd. V Praze: Plus, 2009. 143 s. Speculum; sv. 2. ISBN 978-80-00-02324-3.

Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy, ed. Jiří Kudrnáč. Brno: Host / Masarykova univerzita 2009. 

KŠICOVÁ, Danuše: Poetika literární secese. Praha: Slovanský ústav 1993. 

LEHÁR, J., STICH, A., JANÁČKOVÁ, J., HOLÝ, J.: Česká literatura od počátků k dnešku. Praha: NLN 2002. 

MACURA, V.: Český sen. Praha: NLN 1998. 

MAREK, J.: Česká moderní kultura. Praha, Mladá fronta 1998.

RAK, J. Bývali Čechové: české historické mýty a stereotypy. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 1994. 148 s. ISBN 80-85787-73-3.

Rakousko-uherská monarchie: habsburská říše 1867-1918 slovem a obrazem. Praha: Slovart 2011. 

V barvách chorobných: idea dekadence a umění v českých zemích 1880-1914. Praha: Obecní dům / Arbor vitae 2006. 

Sny o štěstí: Ruchovci a Lumírovci, ed. Miloš Pohorský. Praha: Československý spisovatel 1986. 

SVOZIL, B.: V krajinách poezie: realismus, impresionismus, dekadence, symbolismus. Praha: Československý spisovatel 1979. 

VLČEK, T.: Julius Zeyer: texty, sny, obrazy. Vodňany: ERM 1997.

Poslední úprava: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (18.02.2024)
Metody výuky

Výuka bude probíhat prezenčně.

Poslední úprava: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (18.02.2024)
Sylabus

19. 2.

Mýty a stereotypy NO

26. 2.

přednáška (P): Májovci I.

seminář (S): Karolina Světlá: Lamač a jeho dítě

4. 3.

P: Májovci II.

S: Jan Neruda: Balady a romance, Jakub Arbes: Newtonův mozek

11. 3.

Tematická vycházka: Ruchovci, Svatopluk Čech: Pravý výlet pana Broučka do Měsíce

18. 3.

P: Lumírovci

S: Josef Václav Sládek: Selské písně, Julius Zeyer: Tři legendy o krucifixu

25. 3.

P: Historismus a historická beletrie, venkovská próza

S: Teréza Nováková: Úlomky žuly, Karel Václav Rais: Kalibův zločin

8. 4.

P: Cesta k Národnímu divadlu a české drama a divadelnictví

S: Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, Gabriela Preissová: Její pastorkyňa

15. 4.

Tematická vycházka: Generace Národního divadla a výtvarné umění

22. 4.

P: Česká klasická hudba 19. století

S: Bedřich Smetana, Antonín Dvořák a Leoš Janáček

29. 4.

P: Česká moderna

S: František Xaver Šalda: Boje o zítřek, Josef Svatopluk Machar: Zde by měly kvést růže

6. 5.

P: Fin de siècle

S: Jiří Karásek ze Lvovic: Sodoma, Růžena Svobodová: Černí myslivci

13. 5.

Tematická vycházka: Češi a sport v 2. polovině 19. století - Sokol a počátky české turistiky

Poslední úprava: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (18.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK