Česká kultura a literatura 19. stol. I - ACC110031
Anglický název: Czech Culture and Literature of the 19th Century I
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z [HT]
Počet míst: 22 / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Zuzana Stárková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jan Huleja, Ph.D.
Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Kurz se zaměřuje na literární a kulturní vývoj v českých zemích v první polovině 19. století, tj. mapuje umělecké proměny a pohyby od epochy romantismu až do nástupu generace Májovců, s nimiž se začíná uplatňovat umělecký realismus.<br>
Součástí výkladu bude i exkurze do českého divadelnictví, výtvarného umění a hudby pro hlubší, systematičtější vykreslení umělecké a kulturní dynamiky 19. století v prostoru zemí Koruny české.<br>
Literatura a umění budou nahlíženy rovněž na pozadí soudobých umělecko-teoretických a filozofických konceptů a také na půdorysu proměn společenských a politických.<br>
Poslední úprava: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (09.11.2023)
Cíl předmětu

Seznámit frekventanty s literárním a kulturním vývojem v českých zemích v první polovině 19. století v evropských a historických souvislostech; seznámit s kanonickými autory a jejich díly daného období formou četby a analýzy vybraných titulů (viz sylabus).

Poslední úprava: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (09.11.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

Předmět (seminář) je v zimním i letním semestru zakončen zápočtem, přednášky jsou atestovány ústní zkouškou na konci letního semestru.

Podmínky jednotlivých atestací:

a) zápočet: podmínkou získání zápočtu je: 1) aktivní a pravidelná účast na seminářích (tj. max. tři neomluvené absence, aktivní přístup, studium předepsaných textů, plnění úkolů, zapojení se do diskuzí), 2) vlastní vypracování a přednesení referátu na předem dohodnuté téma (významná osobnost českého kulturního života, literární text, kulturní instituce)

b) zkouška: zkouška bude probíhat ústní formou (cca 20 minut trvající pohovor), který se bude skládat ze dvou částí: 1) z části kulturně-historické – student si vylosuje jednu z otázek, jež budou odpovídat názvům přednášek v zimním a letním semestru, na dané téma nejprve samostatně promluví a poté odpoví na doplňující otázky (10 minut) a 2) z části konkrétní, jež bude vycházet ze studentova seznamu prostudované primární a popř. i sekundární literatury (10 minut). Aby student byl připuštěn k ústní zkoušce, musí minimálně týden před termínem zkoušky poslat vyučujícímu seznam prostudované primární literatury a to včetně všech nezbytných bibliografických údajů! Seznam četby musí být reprezentativní, tj. minimálně dvě třetiny titulů z předepsané primární literatury. Bez tohoto seznamu nebude student moci atestaci vykonat!

Tuto atestaci je možno skládat i v následujícím akademickém roce. Opakovaný zápis předmětu je povolen.

Poslední úprava: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (09.11.2023)
Literatura

Primární literatura:

Bednář, Kamil: Rukopis královédvorský

Bednář, Kamil: Rukopis zelenohorský

Erben, K. J.: Kytice

Erben, K. J.: České pohádky

Havlíček Borovský, K.: Epigramy

Havlíček Borovský, K.: Tyrolské elegie

Havlíček Borovský, K.: Křest sv. Vladimíra

Kollár, J.: Slávy dcera

Mácha, K. H.: Máj

Mácha, K. H.: Pouť krkonošská

Mácha, K. H.: Cikáni

Němcová, Božena: Babička

Němcová, Božena: Divá Bára

Němcová, Božena: Slovenské pohádky a pověsti

Ryba, J. J.: Česká mše vánoční

Tyl, J. K.: Strakonický dudák

Sekundární literatura:

HRBATA, Z. (1999): Romantismus a Čechy: témata a symboly v literárních a kulturních souvislostech. Jinočany: H & H

HRBATA, Z. - PROCHÁZKA, M. (2005): Romantismus a romantismy. Praha: Karolinum

JANÁČKOVÁ, J. (2001): Příběh tajemného psaní: o pramenech a genezi Babičky. Praha: Akropolis

JANÁČKOVÁ, J. (1985): Stoletou alejí: o české próze minulého věku. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel

JEDLIČKA, J. České typy a jiné eseje. V tomto uspořádání 1. vyd. V Praze: Plus, 2009. 143 s. Speculum; sv. 2. ISBN 978-80-00-02324-3.

LEHÁR, J. - STICH, A. - JANÁČOVÁ, J. - HOLÝ, J. (2002): Česká literatura od počátků k dnešku. Praha: NLN

MACURA, Vl. Český sen. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1998. 215 s. Knižnice Dějin a současnosti; sv. 6. ISBN 80-7106-270-7.

MORAVA, J. (1991): C. k. disident Karel Havlíček. Praha: Panorama

MUKAŘOVSKÝ, J. Genetika smyslu v Máchově poezii [1938]. In týž: Studie II, eds. Miroslav. Červenka a Milan Jankovič. Host, Brno 2001, s. 305–375

MUKAŘOVSKÝ, J. (1948): Kapitoly z české poetiky. Díl III. Máchovské studie. Praha: Svoboda

MUKAŘOVSKÝ, J. (1950): Božena Němcová. Brno: Rovnost

PATOČKA, J. (2007): Dvě máchovské studie. Praha: Oikumenh

RAK, J. Bývali Čechové: české historické mýty a stereotypy. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 1994. 148 s. ISBN 80-85787-73-3.

ŠMAHELOVÁ, H. (1995): Autor a subjekt v díle Boženy Němcové. Praha: Karolinum

VAŠÁK, P. (1999): Česká pouť Karla Hynka Máchy. Praha: Karolinum

Poslední úprava: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (09.11.2023)
Sylabus

2. 10.

Přednáška + seminář: Český národ a český jazyk do národního obrození

9. 10.

P: Obranná fáze národního obrození: společenské a politické změny na přelomu 18. a 19. století, stav českého jazyka v českých zemích, vztah Čechů a Němců

S: Josef Dobrovský a Josef Jungmann

16. 10.

P: Útočná fáze národního obrození: idea svébytné národní literatury a kultury, hledání smyslu českých dějin, vzestup nacionalismu

S: František Palacký, tematická vycházka I.

23. 10.

P: Ve stopách hrdinského eposu: kult starobylé národní epiky, Rukopis královédvorský a zelenohorský, spor o rukopisy, literární falza v evropském kontextu

S: Václav Hanka a Josef Linda

30. 10.

P: Český preromantismus: básnický cestopis Slávy dcera a pouť ke kořenům, poezie velkých idejí a prožitků, ohlasová poezie

S: Jan Kollár – Slávy dcera, tematická vycházka II.

6. 11.

P: Drama a divadlo: role divadla v národním obrození, základy prvních divadel a prosazování českého divadelnictví, loutkové divadlo, ochotnické společnosti

S: Josef Kajetán Tyl – Strakonický dudák

13. 11.

P: Český romantismus – Karel Hynek Mácha: romantický individualismus, romantický cestopis, motiv poutníka a cesty

S: Karel Hynek Mácha – Máj

20. 11.

P: Český romantismus – Karel Jaromír Erben: křesťanský romantismus, hledání řádu, vina a trest, inspirace ústní lidovou slovesností, sběratel folklóru

S: Karel Jaromír Erben – Kytice

27. 11.

P: Karel Havlíček Borovský: pragmatismus v myšlení, politice, filozofii a umělecké kritice, zrod české žurnalistiky, polemika a satira, české vlastenectví

S: Karel Havlíček Borovský – Křest svatého Vladimíra

4. 12.

P: Božena Němcová: mezi romantismem, realismem a biedermeierem, první velká česká spisovatelka a intelektuálka, počátky českého feminismu

S: Božena Němcová – Babička

11. 12.

P: Česká hudba a výtvarné umění v době národního obrození

S: Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční

18. 12.

P: Česká obrozenecká mytologie: formování českého národního vědomí, český autostereotyp, české typy a literární klišé

S: Jiří Rak – Bývali Čechové, tematická vycházka III.

Poslední úprava: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (09.11.2023)