PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základy slovotvorby - ACC110015
Anglický název: Introduction to Czech Word Formation
Zajišťuje: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. (30.09.2019)
Kurz je určen pro stážisty studující češtinu na úrovni B1/B2, zahrnuje přednášku (1 hod) a seminář (1 hod).
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. (30.09.2019)

Cílem kurzu je přiblížit základy slovotvorného systému současné češtiny, představit a ilustrovat repertoár běžných slovotvorných způsobů a prostředků a jejich využití při studiu češtiny jako cizího jazyka i v každodenní komunikaci.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. (30.09.2019)

Podmínkou pro udělení atestace je pravidelná účast na přednáškách a seminářích (s tolerancí 2 absencí) a splnění závěrečného testu na 70 %.

Závěrečný test se píše v průběhu posledního termínu předmětu, tj. 8. 1. 2020.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. (30.09.2019)

Povinná

Dokulil, M.: Obecně o tvoření slov. In Čechová, M. a kol.: Čeština – řeč a jazyk. Praha 2000, s. 92–107.

Čermák, F.: Potencialita tvoření (produktivita); Tvoření slov a valence; Slovotvorná stavba a analýza. In: Morfématika a slovotvorba češtiny. Praha 2011, s. 53–57.

 

Doporučená

Čechová, M. a kol.: Čeština – řeč a jazyk. Praha 2000, s. 92–147. (zpracoval M. Dokulil).

Příruční mluvnice češtiny. Praha 2001, s. 109225 (zpracovala Z. Hladká).

Mališ, O.  Machová, S.  Suk, J.: Současný český jazykLexikologie (Nauka o tvoření slov, lexikografie, slang). Praha 1997.

Čermák, F.: Morfématika a slovotvorba češtiny. Praha 2011, s. 37–196.

Úvodní jazykový seminář: výklad a cvičení. Praha 2014, s. 40–56: Slovotvorba (e-kniha). 

Gramatické rozbory češtiny (výklad a cvičení s řešeními). Praha 2017, s. 43–66 (Slovotvorba). 

Encyklopedický slovník češtiny. Praha 2002.

Slovník afixů užívaných v češtině. Praha 2017. http://www.slovnikafixu.cz/heslar/-0 

 

Hrdlička, M.: Je libo kávičku? In: Vo vobecný češtině a jiné příběhy. Praha 2015, s. 184–187. 

Hrdlička, M.: Komunikační versus komunikativní. In: Bohemistické miniatury. Praha 2013, s. 47–48. 

Vykypěl, B.: Český rok a český týden: o českých pojmenováních měsíců v roce a dnů v týdnu. In: Přednášky a besedy z L. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno 2017, s. 324–327. 

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. (30.09.2019)

Převážně teoreticky orientované přednášky mají powerpointovou oporu, semináře se zaměřují na praktické aktivity a cvičení s jazykovým materiálem.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. (30.09.2019)

Tvoření slov – pojetí, funkce, základní pojmy a termíny

Slovotvorné vztahy motivace – fundace, nominace (pojmenování)

Slovotvorné způsoby a postupy v češtině

Slovotvorná řada, slovotvorný svazek, slovotvorné hnízdo, příbuzná slova

Derivace: prefixace – sufixace – kombinovaná (prefixálně-sufixální) derivace

Kompozice: juxtapozice – bezafixální kompozice – afixální kompozice; konverze, reflexivizace 

Abreviace a univerbizace, tvoření víceslovných názvů

Slovotvorná forma slov: alternace hlásek, slovotvorný a lexikální význam, lexikalizace  

Onomaziologické kategorie slov: mutace, modifikace, transpozice

Konkurence a produktivita slovotvorných typů a prostředků

Slovotvorba a obohacování slovní zásoby češtiny – neologismy, neosémantismy, přejímaní slov

Slovotvorné prostředky v textu, stylové a pragmatické funkce slovotvorby

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. (30.09.2019)

Znalost češtiny na minimální úrovni B1/B2.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. (30.09.2019)

Průběžné studium, plnění dílčích úkolů v semináři, četba a interpretace 1 studie o vybraném slovotvorném jevu češtiny a jeho srovnání s výchozím (mateřským) jazykem, závěrečný (praktický) písemný test. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK