PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Čeština ve světě - ACC110007
Anglický název: Czech Language in the World
Zajišťuje: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. (17.08.2019)
V semináři se formou výkladu, referátu a diskuse probírají vybrané otázky týkající se užívání českého národního jazyka mimo jeho historické území, tedy jako jazyka přistěhovaleckého, kolonizačního. Probírá se problematika emigrace, specifika českých krajanských komunit ve světě, podoby češtiny ve vybraných oblastech (čeština americká, vídeňská aj.), druhy a důsledky kontaktů češtiny s jazykovými kódy příbuznými i odlišnými v cizině i v Česku, výuka češtiny v zahraničí.

Czech in the world
The seminar focuses on issues related to the use of the Czech national language outside its historical location, i.e. as a language of emigrants and colonizers, in the form of lectures, presentations and discussions. The topics to be covered are emigration, the specifics of Czech compatriot associations in the world, varieties of Czech in selected locations (American Czech, Czech spoken in Vienna etc.), types of contacts of Czech and related as well as different language codes in the Czech Republic and abroad and their consequences; teaching Czech abroad.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. (30.06.2019)

Cílem předmětu je seznámit posluchače s podobami českého národního jazyka, s historií a současností života i jazyka krajanských komunit v zahraničí, s typologií jazykových kontaktů češtiny s jinými jazyky.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. (30.06.2019)

Podmínkou zakončení předmětu je zvládnutí probírané látky, aktivní účast na semináři (tolerují se dvě absence), přednesení referátu a úspěšné napsání zápočtového testu (min. 75%).

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. (30.06.2019)

J. Vaculík (2009): České menšiny v Evropě a ve světě. Praha: Libri.

J. Zajícová (2010): Český jazyk v Paraguayi. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

K. Kučera (1989): Český jazyk v USA. Praha: Univerzita Karlova.

P. Kosatík (2010): České snění. Praha: Torst.

J. Bělič (1972): Nástin české dialektologie. Praha: SPN.

E. Eckertová (2003): Kameny na prérii. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

A. Jaklová (2010): Čechoamerická periodika 19. a 20. století. Praha: Academia.

J. Jančáková - P. Jančák (2004): Mluva českých reemigrantů z Ukrajiny. Praha: Karolinum.

Encyklopedický slovník českého jazyka I, II (2016). Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Časopisy a sborníky (Naše řeč, Slovo a slovesnost, Český lid, Slavica Pragensia, Nová čeština doma a ve světě aj.)

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. (30.06.2019)

Tematické okruhy:

1) Uvedení do problematiky, základní pojmosloví

2) České komunity v zahraničí, druhy a příčiny emograce

3) Český jazyk v USA a v Kanadě

4) Český jazyk v Jižní Americe

5) Český jazyk v Rakousku a v Německu

6) Český jazyk v Polsku a v bývalé Jugoslávii

7) Český jazyk v rumunském Banátu

8) Český jazyk v Rusku a na Ukrajině

9) Český jazyk v dalších evropských zemích

10) Český jazyk v Asii, Africe a v Austrálii

11) Mluva reemigrantů v ČR

12) Výuka češtiny v zahraničí, zahraniční bohemistická pracoviště

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK