PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do studia jazykovědné bohemistiky - ACC110006
Anglický název: Introduction to Czech Linguistics Studies
Zajišťuje: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. (17.08.2019)
Seminář slouží k osvojení základů jazykovědného a bohemistického studia. Seznamuje posluchače se základní lingvistickou terminologií, s bázovými bohemistickými publikacemi a periodiky, s dílem předních českých bohemistů. Pozornost je věnována stratifikaci českého národního jazyka, roli a fungování jeho strukturních a nestrukturních variet v komunikaci. Probírá se typologická charakteristika češtiny, její základní rysy, místo češtiny v rámci (slovanských) jazyků. Posluchači jsou seznámeni s teorií spisovného jazyka, s přínosem Pražského lingvistického kroužku, se vztahem jazyk - národ, s rozdíly mezi komunikací mluvenou a psanou, s evropskou jazykovou politikou.

Introduction to Linguistic Czech Studies
In the seminar, students will learn the essentials to be developed during their linguistic and Czech studies. This includes basic linguistic terminology, fundamental literature on Czech studies and journals, the works of the most important lecturers in Czech Studies. The seminar also focuses on the stratification of the Czech national language and the role and functioning of its structural and non-structural varieties in communication. We will be focus on the typological characteristics of Czech, its basic properties, its place among (Slavic) languages. Students will learn the theory of standard language, including the contribution of the Prague Linguistics Circle, with the relation of language – nation, difference between oral and written communication and European language policy.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. (29.06.2019)

Osvojit si základy studia lingvistické bohemistiky v rozsahu uvedeném v anotaci.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. (29.06.2019)

Podmínkou zakončení předmětu je zvládnutí probírané látky, aktivní účast na semináři (tolerují se dvě absence), vypracování referátu a úspěšné napsání zápočtového testu (min. 75%).

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. (29.06.2019)

J. Hrbáček (1997): Úvod do studia českého jazyka. Praha: Karolinum.

J. Pleskalová a kol. (2007): Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia.

F. Čermák (2001): Jazyk a jazykověda. Praha: Karolinum.

J. Černý (1998): Úvod do studia jazyka. Olomouc: Rubiko.

V. Cvrček (2006): Teorie jazykové kultury po roce 1945. Praha: Karolinum.

P. Sgall - J. Hronek (1992): Čeština bez příkras. Praha: H§H.

J. Svobodová (2014): Čeština na rozcestí. Ostrava: Ostravská univerzita.

B. Havránek - M. Weingart (eds.) (1932): Spisovná čeština a jazyková kultura. Praha: Melantrich.

F. Daneš a kol. (1997): Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. (29.06.2019)

Základní tematické okruhy

1) Základní lingvistická terminologie

2) Lingvistická bohemistika, filologie, bohemistika

3) Čeština a její místo mezi jazyky, klasifikace jazyků

4) Charakteristické rysy češtiny

5) Stratifikace českého národního jazyka, čeština spisovná a nespisovná

6) Vymezení pojmu český národní jazyk

7) České dialekty a interdialekty

8) Jazyk a národ

9) Teorie jazykové kultury, Pražská škola

10) Čeština jako jazyk mateřský, druhý a cizí

11) Komunikace psaná a mluvená

12) Aktuální otázky současné bohemistiky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK