PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Česká ortografie pro cizince I - ACC110001
Anglický název: Czech Orthography for Foreigners I
Zajišťuje: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 38 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D. (02.11.2019)
Kurz je zaměřen na zvládnutí českého pravopisu podle poslední kodifikace 1993. Přednášky se věnují různým tématům, která se pak dále rozvíjejí na praktických cvičeních navazujících na cyklus přednášek. Důraz je kladen na provázanost české ortografie s fonologií, morfologií a syntaxí.

Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D. (02.11.2019)

Zvládnutí české ortografie s přihédnutím k etymologii, morfologii a syntaxi.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D. (02.11.2019)

Podmínkou atestace je aktivní účast na přednáškách, domácí příprava a pravidelná docházka (tolerují se 3 neomluvené absence za semestr).

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D. (02.11.2019)

Přednášky se věnují následujícím tématům:

 

1.      Český pravopis – historie a současnost

2.      Fonologický, morfologický a syntaktický princip v českém pravopise

3.      Tvrdé a měkké spuhlásky, rozlišování tvdrého a měkkého i

4.      Slovní druhy z hlediska pravopisu

5.      Problematické pravopisné jevy

6.      Kvantita samohlásek, hláskové spodoby (párové souhlásky znělá/neznělá)

7.      Vypouštění hlásek při výslovnosti a měkčení souhlásky následujícím písmenem

8.      Psaní písmena ě

9.      Psaní souhlásek a souhláskových skupin (hlavně s, z)

10.  Psaní čárek

11.  Psaní velkých písmen podle poslední kodifikace

12.  Psaní přejatých slov

13.  Psaní cizích jmen

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK