PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
VS Jazyk českých spisů J. A. Komenského (II. cyklus - blok A) - ABOV00510
Anglický název: Language of J. A. Komenský's Czech Writings (2nd cycle - group A)
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Karel Kučera, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UCJLEHEC (02.06.2008)
Kurs je zaměřen na představení a analýzu jazyka českých spisů J. A. Komenského a jeho srovnání s jazykem soudobých textů na pozadí širších dobových a kulturních souvislostí. Pozornost je věnována rovněž jazykovým názorům Komenského a jeho představám o kultivaci češtiny, resp. jazyků vůbec.
Cíl předmětu
Poslední úprava: UCJLEHEC (02.06.2008)

Cílem semináře je seznámit studenty s charakterem jazyka a s jazykovým myšlením J. A. Komenského.

Literatura
Poslední úprava: UCJLEHEC (02.06.2008)

Bělič, J. - Kamiš, A. - Kučera, K.: Malý staročeský slovník. Praha 1978.

Benešovský, M.: Grammatica Bohemica. Gramatika česká. Knížka slov českých vyložených. (ed. Koupil, O.) Praha 2003

Cuřín, F.: Vývoj spisovné češtiny. Praha 1985.

Čejka, M. - Šlosar, D. - Nechutová, J.: Gramatika česká Jana Blahoslava. Brno 1991.

Dvořák, E.: Vývoj přechodníkových konstrukcí ve starší češtině. Praha 1970.

Gebauer, J.: Historická mluvnice jazyka českého III/1 (1960), III/2 (1958), IV (1929).

Havránek, B.: Vývoj spisovného jazyka českého. 2., upravené vydání. Praha 1980 (nebo 1. vydání v Československé vlastivědě 1936).

Hubáček, J.: Stati o jazyku a stylu J. A. Komenského, Academia Praha 1990.

Jungmann, J.: Slovník česko-německý. Praha 1989-1991.

Kopecký, M.: Úvod do studia staročeských rukopisů a tisků. Praha 1978.

Kučera, K.: Jazyk českých spisů J. A. Komenského. Praha 1980.

Lamprecht, A. - Šlosar, D. - Bauer, J.: Historická mluvnice češtiny. Praha 1986.

Oberpfalcer, F.: J. A. Komenského milý a milostný jazyk otcovský. Praha 1921.

Porák, J.: Humanistická čeština. Praha 1979.

Rosa, J. V.: Čechořečnost. In: Wenceslaus Johannes Rosa, Czech Grammar (Čechořečnost) 1672. Porta Prague 1991.

Sylabus
Poslední úprava: UCJLEHEC (02.06.2008)

J. A. Komenský, jeho doba, život a dílo;

jazykové názory a postoje J. A. Komenského;

charakteristické rysy češtiny J. A. Komenského na pozadí jazyka 17. století;

jazykový rozbor vybraných Komenského textů

Vstupní požadavky
Poslední úprava: UCJLEHEC (02.06.2008)

Seminář počítá s využitím poznatků získaných v kursu vývoje jazyka a historické mluvnice.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK