PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Tutorský seminář - ABO800888
Anglický název: Tutoring
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 6 (6)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. František Martínek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. František Martínek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. František Martínek, Ph.D. (31.10.2019)
V akademickém roce 2019/2020 bude předmět realizován jako individuální či týmové konzultace účastníka kurzu se studenty jedné paralelky Úvodního jazykového semináře, a to za nebo bez účasti vyučujícího. Jeden tutor bude přidělen vždy k jednomu vyučujícímu a jednomu paralelnímu semináři ÚJS. Po dohodě s garantem kurzu a s vyučujícím dané paralelky se tutor seznámí s programem semináře na celý semestr a minimálně po každém probraném tematickém úseku, jenž je předmětem semináře (pravopis, morfematika a slovotvorba, morfologie, syntax, popř. terminologie), nabídne studentům semináře pomoc s opakováním a procvičováním látky. Studenti ÚJS se hlásí tutorovi z vlastní iniciativy, tutor pravidelně konzultuje s vyučujícím příslušného semináře náplň jednotlivých seminářů a na základě svých tutorských zkušeností poskytuje vyučujícímu zpětnou vazbu. V závěru semestru informuje garanta kurzu o svém tutorském působení v daném semináři.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. (03.09.2015)

Cílem kurzu je zapojit vybrané studenty vyšších ročníků do výuky studentů prvního ročníku, předat studentům-tutorům tímto způsobem specifické pedagogické zkušenosti a rozvinout jejich praktické dovednosti. Realizací předmětu bude také umožněna intenzivnější komunikace a předávání zkušeností mezi staršími a mladšími studenty.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. František Martínek, Ph.D. (31.10.2019)

Tutor pravidelně a aktivně pracuje se studenty prvního ročníku bakalářského studia v návaznosti na látku probíranou v rámci ÚJS.

 

Tutor podá souhrnné informace garantovi kurzu o průběhu tutoringu.

(Zápočet zapisuje František Martínek na základě informace od studenta a od vyučujícího příslušné paralelky ÚJS.)

Literatura
Poslední úprava: Mgr. František Martínek, Ph.D. (31.10.2019)

Adam, R. a kol: Úvodní jazykový seminář: výklad a cvičení. Praha: Karolinum, 2014 (e-kniha). Dostupné na http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=podrobnosti&id=12729.

Adam, R. a kol: Gramatické rozbory češtiny. Praha: Karolinum, (1)2017, (2)2019.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. František Martínek, Ph.D. (23.08.2015)

Plán předmětu se řídí plánem příslušné paralelky ÚJS.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. (03.09.2015)

Ideálními účastníky kurzu jsou studenti magisterského oboru Učitelství ČJL pro SŠ se zájmem o jazykovědné disciplíny probírané v ÚJS a dobrými výsledky v nich v předchozím průběhu studia. Kurz je však otevřen i studentům jiných bohemistických oborů, včetně bakalářského.

Studenti se hlásí předem e-mailem garantovi kurzu s informacemi o svém studiu (studovaný obor či obory, ročník studia) a případně o dalších profesních zkušenostech v oblasti bohemistiky, s výukou studentů apod.

Do semináře bude přijato tolik studentů, kolik bude vypsáno paralelek ÚJS. Každému účastníku kurzu pak budou přiděleni studenti z jedné paralelky. Pro přijetí do kurzu nemusí být rozhodující pořadí na zápisové listině.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK