PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Gramatika a sémantika II - ABO700702
Anglický název: Grammar and Semantics II
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.
Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. (22.06.2017)
Seminář coby pokročilý kurz magisterského studia prohlubuje znalosti získané v předmětu Gramatika a sémantika I, a zejména rozvíjí dovednosti praktické analýzy v perspektivě kognitivní lingvistiky a popisů založených na užívání jazyka. Soustřeďuje se na problematiku náročnější analýzy komplexních jazykových jevů a rozsáhlejších komunikátů (věta, souvětí, psaný a mluvený projev včetně dialogu a analýzy diskurzu). Předmět se zaměřuje na schopnosti analýzy v kognitivní sémantice a gramatice a na představení základů konstrukční gramatiky. Rozvíjí schopnost studentů porovnat tyto přístupy s tradičním funkčněstrukturalistickým pohledem. Po osvojení nezbytného teoretického a analytického aparátu se v semináři zaměříme na analýzu vybraných českých konstrukcí, zejména valenčních, a dále výrazů se skalární sémantikou (adjektiv, konektorů, frazémů). V průběhu semestru budou studenti pracovat na skupinových projektech - popisech konkrétních konstrukcí, které se budou prezentovat v závěru semestru.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. (22.06.2017)

Studenti si prohloubí poznatky z kognitivní gramatiky a osvojí si základy konstrukční gramatiky. Oba přístupy budou schopni aplikovat na český jazykový materiál.

Literatura
Poslední úprava: UCJSAICO (01.09.2018)

Základní literatura:

Croft, W. – Cruse, A. (2004): A dynamic construal approach to sense relations II. In: Cognitive Linguistics. Cambridge University Press, s. 164–192.

Croft, W. – Cruse, A. (2004): An overview of construction grammars. In: In: Cognitive Linguistics. Cambridge University Press, s. 257–290.

Fillmore, Ch. et al. (1988): Regularity and Idiomaticity in Grammatical Constructions: The case of let alone. Language, 64, s. 501-538.

Fischer, K. – Alm, M. (2013): A radical construction grammar perspective on the modal particle-discourse particle distinction. In: Discourse Markers and Modal Particles : Categorization and description. Amsterdam: John Benjamins Publishing, s. 47–88.

Kyseľová, M. (2017): Medzi konaním a dianím. Sémantické aspekty verba a valencia. Prešov: FF PU. (vybrané části)

Kyseľová, M. - Ivanová, M. (2013): Sloveso vo svetle kognitívnej gramatiky. Prešov: FF PU. (vybrané části)

Skwarska, K. - Kaczmarska, E. (eds.) (2016): Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích. Praha: SLÚ AV ČR, v. v. i. (vybrané studie)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. (01.09.2018)

Podíl na přípravě skupinového projektu, aktivita v semináři

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. (01.09.2018)

S podrobným sylabem budou studenti seznámeni na prvním semináři a bude přístupný na Moodlu.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. (22.06.2017)

Předchozí absolvování předmětů Current Approaches in Linguistics/Současné lingvistické směry a Gramatika a sémantika I. Schopnost číst odborné texty v angličtině.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK