PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kultura a politika: Hledání hranic svobody projevu v období pražského jara - ABO700319
Anglický název: Culture and Politics: The Seeking of the Limits of Freedom of Expression during the Prague Spring
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Literatura
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Petr Andreas, Ph.D. (20.01.2020)
Události let 1967 až 1970 charakterizuje rychle se měnící norma svobody projevu: Postupná liberalizace tisku, jež byla součástí obrodného procesu 60. let, vyvrcholila legislativním zrušením cenzury v červnu 1968, emancipovaný tisk hrál velmi důležitou roli mezi důvody vedoucími k srpnové okupaci, posrpnová „konsolidace“ a „normalizace“ spočívala opět mimo jiné v postupném znovuzavádění cenzury.
V kursu se budeme věnovat cenzuře a institucionální regulaci kulturního tisku, jakož i autocenzuře a dalším strategiím, kterými umělci a publicisté na panující normu reagovali (a tak ji do jisté míry i tvořili), a to v období mezi lety 1967 až 1970. Na kulturní publicistiku a politiku budeme pohlížet prizmatem konceptů cenzury (Biermann, Holquist) a autocenzury (Losev). Budeme interpretovat, konfrontovat a srovnávat vybrané prameny: publikované klíčové projevy a texty i neveřejné úřední a kulturně-politické dokumenty a protokoly. Budeme kombinovat pohled „zdola“ skrze texty spisovatelů a publicistů (V. Havel, M. Kundera, A. J. Liehm, M. Jungmann, J. Lederer a další) s pohledem „shora“ – s texty autorů patřících k mocenskému centru (J. Hendrych, L. Štoll, G. Husák). Metodou diskursivní analýzy (T. van Dijk) budeme sledovat proměny pojmu svobody tisku a dalších ústředních pojmů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Petr Andreas, Ph.D. (20.01.2020)

 Účast na seminářích, referát a přiměřená účast v diskusích.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Petr Andreas, Ph.D. (20.01.2020)

Literatura

Hvížďala, Karel: Dálkový výslech (rozhovor K. H. s Václavem Havlem), Academia: Praha 2000, 5. vyd.

Jungman, Milan: Literárky – můj život, Atlantis: Brno

Klíma, Ivan: Moje šílené století I a II, Academia: Praha 2009 a 2010.

Kohout, Pavel: Z deníku kontrarevolucionáře, Větrné mlýny, Brno 2014. 4. české vydání,

Lederer, Jiří: Touhy a iluze 2, Sixty-Eight Publishers: Toronto 1988.

Mandler, Emanuel: Oba moji prezidenti: Václav Havel, Václav Klaus, Libri: Praha 2004.

Náplava, Filip: Literární periodika pod dohledem cenzury na příkladu Literárních novin, magisterská práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, příloha IV, s. 154–155.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Petr Andreas, Ph.D. (20.01.2020)

Osou jednotlivých setkání budou referáty účastníků, od nichž se bude odvíjet diskuse. Při jednom setkání stihneme přibližně dva texty, postupovat budeme podle toho, jaký čas si dané téma vyžádá. Referáty budou rozděleny na začátku kursu a potom v průběhu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Petr Andreas, Ph.D. (20.01.2020)

Sylabus

Obtížně dostupné texty budou zpřístupněny přes elektronické úložiště.

Základní koncepty: cenzura, autocenzura, diskursivní analýza

1) Biermann, Armin: „Nebezpečná literatura“ – Náčrt teorie literární cenzury, přel. Tomáš Pavlíček, in: Nebezpečná literatura? Antologie z myšlení o literární cenzuře, ed. Tomáš Pavlíček, Petr Píša, Michael Wögerbauer, Host: Brno 2012, s. 167–199.

2) Holquist, Michael: Pokřivený originál: Paradox cenzury, přel. Michal Charypar, in: Nebezpečná literatura? Antologie z myšlení o literární cenzuře, ed. Tomáš Pavlíček, Petr Píša, Michael Wögerbauer, Host: Brno 2012, s. 103–118.

3) Losev, Lev: Ezopský jazyk jako literární systém, přel. Stefan Segi, in: Nebezpečná literatura. Antologie z myšlení o literární cenzuře, ed. Tomáš Pavlíček, Petr Píša, Michael Wögerbauer, Host: Brno 2013, s. 251–284.

4) Van Dijk, T. A.: Ideological discourse analysis, New Courant, č. 4, 1995, s. 135–161, též on-line.

Milan Kundera na IV. sjezdu Svazu čs. spisovatelů

5) Kundera, Milan: Nesamozřejmost národa, Literární noviny 16, č. 38 (22. 9.), 1967, s. 3.

6) Kundera, Milan: Nesamozřejmost národa, Literární listy 1, č. 4 (21. 3.), 1968, s. 6.

7) Literární noviny č. 38 z 28. 9. 1967 – vydává Svaz čs. spisovatelů, protokol, ABS, f. HSTD, sign. 318-99-28, Literární noviny 1967. DH z 22. 9. 1967.

8) Hendrych, Jiří: Spisovatel, literatura a socialistická společnost, Kulturní tvorba 5, č. 27 (6. 7.), 1967, s. 1 a 4–5.

9) Hendrych, Jiří: Některé ideologické otázky a závěry ke IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů (referát s J. Hendrycha na plénu ÚV KSČ ve dnech 26.–27. září 1967.

Sekundární literatura a edice

Inspirace Pražské jaro 1968: Literární noviny. Sborník statí, kolektiv autorů, studie Jan Mervart, Sumbalon: Vysoké Mýto 2014.

Kaplan, Karel: „Všechno jste prohráli!“ (co prozrazují archivy o IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů 1967), Ivo Železný: Praha 1997.

Kohout, Pavel: Z deníku kontrarevolucionáře, Mladá fronta: Praha 1997, s. 226–253.

Kundera, Milan: příspěvek, in: IV. sjezd Svazu československých spisovatelů (Protokol): Praha 27.–29. června 1967, Československý spisovatel: Praha 1968, s. 22–28. Hendrych, Jiří: příspěvek, in: IV. sjezd Svazu československých spisovatelů (Protokol): Praha 27.–29. června 1967, Československý spisovatel: Praha 1968, s. 28–41.

IV. sjezd Svazu československých spisovatelů (Protokol): Praha 27.–29. června 1967, Československý spisovatel: Praha 1968.

Oleg Sus recenzuje knihu Ladislava Štolla

10) Sus, Oleg: Staronová koncepce, Orientace 1, č. 46, 1966 s. 79–80.

11) Sus, Oleg: Český strukturalismus z hlediska ideologického »demaskování«, Česká literatura XV, č. 5, 1967, s. 444–452.

12) Štoll, Ladislav: dopis L. Š. Vladimíru Brettovi, 27. 6. 1968, AAV, f. Ladislav Štoll, odeslaná korespondence.

13) Komparace: Štoll, Ladislav: O tvar a strukturu v slovesném umění: K metodologii a světonázorovým východiskům ruské formální školy a pražského literárního strukturalismu, Československý spisovatel: Praha 1972, 2. vyd., s. 65–66, 116–117. Štoll, Ladislav: O tvar a strukturu v slovesném umění: K metodologii a světonázorovým východiskům ruské formální školy a pražského literárního strukturalismu, Academia: Praha 1966, 1. vyd.

Právní a politický rámec cenzury, vyjednávání

14) Zákon ze dne 25. října 1966 o periodickém tisku a o hromadných sdělovacích a informačních prostředcích (č. 81/1966). Zákon ze dne 26. června 1968, kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb. o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích (č. 84/1968). Zákon ze dne 13. září 1968 o některých přechodných opatřeních v oblasti tisku a ostatních hromadných informačních prostředků (č. 127/1968).

15) Pro informaci vedoucího odboru – s. Diblíka, dopis M. Píška J. Diblíkovi, 20. 9. 1968, NA, f. ČÚTI, sg. 25-1, k. 54.

16) Diblík, Jaroslav: O problémech cenzury, Novinář 20, č. 9 (30. 9.), 1968, s. 314–315.

17) O opatřeních v oblasti sdělovacích prostředků, rozhovor s Jaroslavem Havelkou, Rudé právo, 4. 4. 1969, s. 1 a 2.

18) Lederer, Jiří: Skutečnost, Filmové a televizní noviny 3, č. 10 (14. 5.), 1969, s. 2.

Český úděl

19) Milan Kundera: Český úděl, Listy 1, č. 7–8 (19. 12.), 1968, s. 1 a 5.

20) Havel, Václav: Český úděl?, Host do domu 15, č. 15, 1969, s. 20–23; též Tvář 4, č. 2, 1968, s. 30–33; též Antologie z dějin českého myšlení o literatuře

21) Kundera, Milan: Radikalismus a exhibicionismus, Host do domu 15, č. 15, 1969, s. 24–29.

22) Přehled působení hromadných informačních prostředků v období od 16.–31. prosince 1968, Úřad pro tisk a informace při předsednictvu vlády, 10. 1. 1969, NA, f. ČÚTI, k. 27.

Sekundární a doplňující literatura

Kopeček, Michal: Polemika Milan Kundera – Václav Havel. Spory o českou otázku v letech 1967–1969 a jejich historický obraz, in: Pražské jaro 1968. Literatura – film – média, Literární akademie: Praha 2009, s. 129–138.

Jungmann, Milan: Literárky – můj život, Atlantis: Brno 1999.

Zouhar, Jan: O českém údělu, Musicologica Brunensia 46, č. 1 –2, 2011, s. 159–166.

Pokračování diskuse: Kosík, Karel: Váha slov, Plamen 11, č. 4, 1969, s. 16–17. Jaroslav Střítecký: Úděl proměny a tvář sebeklamu, Host do domu 16, č. 5, 1969, s. 16–22. Lubomír Nový: Metakritika krize, Host do domu 16, 1969, č. 9, s. 15–19. Havel, Václav; Střítecký, Jaroslav; Uhde, Milan: Trialog o radikalismu, Host do domu 6, č. 6, 1969, s. 32–6. Emanuel Mandler: Naše světové stíny, Tvář 4, č. 6, 1969, s. 6–11.

Sovětská strana versus spisovatelé, novináři a časopisy

Co, jakým způsobem, s jakými cíli a při jakých příležitostech hovořili představitelé SSSR o čs. spisovatelích a novinářích, jejichž texty v tomto semináři čteme?

23) Mezinárodní souvislosti československé krize 1967–1970. Dokumenty ÚV KSSS 1966–1969, ed. Jitka Vondrová, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR / Doplněk: Praha/Brno 2011.

24) Mezinárodní souvislosti československé krize 1967–1970. Prosinec 1967 – červenec 1968, ed. Jitka Vondrová, Jaromír Navrátil a kol., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR / Doplněk: Praha/Brno 1995. 3. dubna.

25) Mezinárodní souvislosti československé krize 1967–1970. Červenec – srpen 1968, ed. Jitka Vondrová, Jaromír Navrátil, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR / Doplněk: Praha/Brno 1996.

26) Mezinárodní souvislosti československé krize 1967–1970. Září 1968 – květen 1970, ed. Jitka Vondrová, Jaromír Navrátil, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR / Doplněk: Praha/Brno 1997.

Závislost a nezávislost kultury

27) Liehm, A. J.: Diktát moci a trhu, Literární listy 1, č. 3, 1968, s. 11.

28) A. J. Liehm: K čemu je kultuře socialismus?, Filmové a televizní noviny 2, č. 7, 1968, s. 5–6. (Příspěvek přednesený na I. celostátní konferenci FITES konané 29.–30. března 1968)

29) Pacovský, Ludvík: Čí je televize, naše?, Filmové a televizní noviny 3, č. 10, 1969, s. 5.

30) Systém vydavatelů a registrace tisku v ČSSR

Dějiny české literatury 1945–1989, red. Pavel Janoušek, Petr Čornej et al., Academia: Praha 2007–2008. V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749–2014, ed. Michael Wögerbauer, Petr Píša, Petr Šámal, Pavel Janáček a kol., Academia / Ústav pro českou literaturu AV ČR: Praha 2015. Bednařík, Petr; Jirák, Jan; Köpplová, Barbara: Dějiny českých médií. Od počátku do současnosti, Grada: Praha 2011, s. 255+.

Gustáv Husák a konsolidace tisku a médií

31) Husák, Gustáv: Projev soudruha dr. Gustáva Husáka,Rudé právo 49, č. 91 (18. 4.), 1969, s. 1. Gustáv Husák: Projev v Československé televizi, 17. dubna 1969, in: týž: O obraně a ochraně socialismu. Výbor z projevů a statí 1969–1981, Naše vojsko: Praha 1982, s. 9–12.

32) Husák, Gustáv: Musíme hledat poctivé komunistické řešení. Ze závěrečného slova soudruha Gustáva Husáka na plénu ÚV KSČ, Rudé právo 49, č. 92 (19. 4.), 1969, s. 1 a 3. Gustáv Husák: Musíme hledat poctivé komunistické řešení, 17. dubna 1969, in: týž: O obraně a ochraně socialismu. Výbor z projevů a statí 1969–1981, Naše vojsko: Praha 1982, s. 13–27.

Divadelní noviny

33) Otava, Josef: Básník a kdo?, Rudé právo 50, č. 34 (10. 2.), 1970, s. 5.

34) Opavský, Jaroslav: Josefina 1970, Divadelní noviny 13, č. 13 (25. 2), 1970, s. 5; !!!, podepsána redakce, Divadelní noviny 13, č. 13 (25. 2), 1970, s. 5.

35) Divadelní noviny – předběžné opatření, NA, f. ČÚTI, k. 56.

36) Rozklad Divadelních novin proti rozhodnutí ČÚTI, NA, f. ČÚTI, k. 56.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Petr Andreas, Ph.D. (20.01.2020)

Základní orientace v historii literatury, kultury a politiky od 60. do 70. let 20. století.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK