PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Role pracovních listů ve výuce literatury a jejich podoby - ABO700276
Anglický název: Role of Worksheets at Literary Education and their Forms
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ondřej Vojtíšek
Vyučující: Mgr. Ondřej Vojtíšek
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Vojtíšek (19.08.2019)
Povinně volitelný seminář si klade za úkol a) představit a prověřovat různé podoby pracovních listů a rozmanité možné účely jejich použití v literární výuce, b) dát prostor k vyzkoušení různých způsobů zacházení s literárními texty k didaktickým účelům a c) společně reflektovat vlastní tvorbu didaktického materiálu i jeho použití v praxi.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Vojtíšek (19.08.2019)

Zápočet za a) aktivní účast v seminářích (vč. nezbytné domácí přípravy a nejvýše dvou absencí), b) prezentaci vlastního výukového materiálu, c) odevzdání finálního pracovního listu.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Vojtíšek (19.08.2019)

Literatura povinná (zpravidla vybrané části)

BERÁNKOVÁ, Eva – KOSTEČKA, Jiří. Přečtěte si s námi. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992.

HRAŠKOVÁ, Mariana. Práca s textom v literárnej komunikácii. Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2015.

MRÁZOVÁ, Lenka. Tvorba pracovních listů: Metodický materiál. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013. Dostupné z <http://emuzeum.cz/metodicka-centra/metodicke-a-odborne-texty/muzejni-edukace-a-prace-s-verejnosti/tvorba-pracovnich-listu-metodicky-material>.

NIKL, Jiří. Metody projektování učebních úloh. Hradec Králové: Gaudeamus, 1997.

KALHOUS, Zdeněk – Otto OBST a kol. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002.

PRŮCHA, Jan. Jak optimálně ztvárnit text učebnice. In Učebnice: teorie a analýzy edukačního média. Brno: Paido, 1998, s. 116–127.

Literatura doporučená

BÍLKOVÁ, Zuzana. Tvorba pracovních listů pro rozvíjení čtenářských dovedností pro žáky 6. ročníků vybrané ZŠ [diplomová práce]. Praha: FF UK, 2018. Dostupné z <https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/95314>.

HOLÁ, Martina – NIKLESOVÁ, Eva – VEJDOVÁ, Markéta. Katalog pracovních listů pro výuku literární výchovy. České Budějovice: Vlastimil Johanus, 2010.

CHRÁSKA, Miroslav. Didaktické testy: příručka pro učitele a studenty učitelství. Brno: Paido. 1999.

PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Překlad Jiří Foltýn. 6., rozšířené a přepracované vydání. Praha: Portál, 2013.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Vojtíšek (19.08.2019)

Tematické okruhy:

1.       Pracovní list a výukové cíle

2.       Součásti pracovního listu a konstrukce úloh, výběr literárního textu

3.       Podoby pracovního listu:

          a.       Pracovní list jako nástroj pro studentskou přípravu

          b.       Pracovní list jako podpůrný materiál

          c.       Pracovní list jako nástroj evaluace

          d.       Pracovní list u ústní zkoušky společné části maturit

4.       Pracovní list – použití v praxi

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK