PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Interpretace děl světové literatury pro středoškolskou výuku - ABO700275
Anglický název: Interpretation of World Literature Works for Secondary Education
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ondřej Vojtíšek
Vyučující: Mgr. Ondřej Vojtíšek
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Vojtíšek (19.08.2019)
Tématem semináře je jednak interpretace vybraných děl světové literatury (dle dohody), jednak interpretování samotné, jeho možnosti, úkoly a meze. To vše bude nahlíženo z pozice středoškolské výuky, namísto otázky „jak to použít v hodině literatury“ se budeme však spíše tázat „co by měl učitel promyslet“, „jaká teoretická východiska lze v učitelské roli zaujmout“, „jak se na interpretaci ve výuce připravit“ atp. Zvláštní, průběžná pozornost bude věnována otázce kanoničnosti děl a úkonům v průběhu interpretace. Cílem semináře potom je především poskytnout prostor k diskuzím nad těmito tématy a jejich pedagogické reflexi.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Vojtíšek (19.08.2019)

Zápočet za a) aktivní účast v seminářích (vč. nezbytné domácí přípravy a nejvýše dvou absencí), b) prezentaci vlastní interpretace vybraného díla.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Vojtíšek (19.08.2019)

Povinná literatura (zpravidla vybrané části)

ECO, Umberto. Meze interpretace. Překlad Ladislav Nagy. Praha: Karolinum, 2009.  

BERÁNKOVÁ, Eva – KOSTEČKA, Jiří. Přečtěte si s námi. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992.

BÍLEK, Petr A. Hledání jazyka interpretace: k modernímu prozaickému textu. Host, Brno 2003.

FOSTER, Thomas C. Jak číst romány jako profesor. Brno: Host, 2014. 

HIRSCH, Eric Donald. Objektivní interpretace. In Aluze. Olomouc: Katedra bohemistiky FF UP, 2003, 6 (2), s. 150–165.

HANCHER, Michael. Interpretace jako věda a interpretace jako umění. In Aluze. Olomouc: Katedra bohemistiky FF UP, 2013, 16 (1), s. 31–37. Dostupné z <http://www.aluze.cz/2013_01/05_studie_hancher.pdf>.

HRBÁČEK, Josef. Recepce textu, jeho analýza a interpretace. In Naše řeč. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005, 88 (1), s. 1–8. Dostupné z <http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7813>.

KOSTEČKA, Jiří. A opět: co tím chtěl básník říci: (O problémech ideově estetické interpretace básnického textu nad básní Josefa Hory Čas, bratr mého srdce). In Český jazyk a literatura. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 1989, 39 (6), s. 245–255.

KOSTEČKA, Jiří. Interpretace a misinterpretace uměleckého textu. In Český jazyk a literatura. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2012, 62 (5), s. 232–236.

NEWTON, Kenneth M. Jak interpretovat text: Kritický úvod do teorie a praxe literární interpretace. Překlad Milan Orálek. Olomouc: Preiplum, 2008, 

NEWTON, Kenneth M. Je možné ubránit literární interpretaci. In Aluze. Olomouc: Katedra bohemistiky FF UP, 2002, 5 (1), s. 70–92.

Doporučená sekundární literatura

ALABÁNOVÁ, Mária. Vyučovanie slovenskej literatúry. In Recepcia a interpretácia literárneho textu. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2015, s. 9–15.

ECO, Umberto et al. Interpretácia a nadinterpretácia. Překlad Zdeňka Kalnická. Bratislava: Archa, 1995. 

FIGAL, Günter. O mlčení textů: K hermeneutickému pojmu interpretace. In Hermeneutická svoboda. Praha: Filosofia, 1994, s. 5–13.

ISER, Wolfgang. Jak se dělá teorie. Překlad Petr Onufer. Praha: Karolinum, 2009.

KUBÍNOVÁ, Marie. Kritéria (ne)adekvátnosti interpretace literárního díla. In Tvar. Praha: Klub přátel Tvaru, 1994, 5 (20), s. 6–7.

KOSTEČKA, Jiří. Literární interpretace ve středoškolské a vysokoškolské praxi a teorii. In Český jazyk a literatura. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2000, 50 (3–4), s. 79–87.

KOŽMÍN, Zdeněk. Práce s básní ve škole. In Interpretace básní. Brno: Masarykova univerzita, 1997, s. 149–176.

NEWTON, Kenneth M. Nová kritika a vzestup interpretace. In Aluze. Olomouc: Katedra bohemistiky FF UP, 2008, 11 (2), s. 41–59. Dostupné z <http://www.aluze.cz/2008_02/05_studie_newton.pdf>.

LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. Didaktická interpretace uměleckého textu jako metoda literární výchovy na občanské a střední škole II. Plzeň: Západočeská univerzita, 1997. 

LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. Didaktická interpretace uměleckého textu jako metoda literární výchovy na občanské a střední škole I. Plzeň: Západočeská univerzita, 1995. 

LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. Literatura, učivo a didaktická interpretace uměleckého textu. In Český jazyk a literatura. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2002, 53 (2), s. 68–75.

LIPPMANN, Karel. Lze se vyhnout „misinterpretaci“ uměleckého textu? In Český jazyk a literatura. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2013, 63 (2), s. 78–82.

SŁAWIŃSKI, Janusz. Trojitá hra interpretace. In Česká literatura. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1991, 39 (6), s. 539–546.

STAIGER, Emil. Umění interpretace. In Poetika, interpretace, styl: výbor. Překlad Miloš Černý. Praha: Triáda, 2008, s. 187–202.

PEPRNÍK, Michal. Směry literární interpretace XX. století. Texty, komentáře. 2., upravené vyd. Univerzita Palackého, Olomouc 2004.

Povinná primární literatura – dle dohody na prvních setkáních

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Vojtíšek (19.08.2019)

Tematické okruhy:

1.       Co je a co není interpretace

2.       Hranice a možnosti interpretování

3.       Interpretační praxe

4.       Učit interpretací a učit interpretaci

5.       Kanonická a nekanonická díla ve středoškolské výuce literatury

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK