PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Nový historismus. Texty, problémy, interpretace - ABO700272
Anglický název: New Historicism: Texts, Problems, Interpretations
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Josef Šebek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Josef Šebek, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Literatura
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Josef Šebek, Ph.D. (27.08.2019)
Nový historismus byl významnou součástí obratu k historii, materialitě a otázkám moci a dominance, k němuž došlo v literární vědě posledních desetiletích minulého století. Jako způsob uvažování o (literárním) textu a interpretační metoda pak pronikl do literárněvědné praxe a jeho vliv trvá do současnosti. Nový historismus zároveň otevírá klíčové otázky vztahu textu a sociálního kontextu, (re)konstrukce minulosti, vztahu přítomnosti a minulosti a osobní angažovanosti badatele/badatelky na jejich zkoumání. V semináři se zaměříme na teoretická východiska a základní pojmy nového historismu (moc, subverze, cirkulace společenské energie…), na jeho interpretační praxi i na to, jaké odpovědi dává na výše zmíněné obecné otázky historismu. Budeme pracovat s texty jeho nejvýznamnějšího představitele Stephena Greenblatta i dalších autorů, jako jsou Catherine Gallagherová nebo Marjorie Garberová. V rámci obecných úvah o povaze historismu jej rovněž konfrontujeme s jinými směry (kulturní materialismus, recepční estetika, poetika historického narativu Haydena Whitea). Součástí kurzu budou interpretační semináře, v nichž v kontextu novohistorického pohledu na literární text povedeme rozpravu nad konkrétními literárními díly.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Josef Šebek, Ph.D. (27.08.2019)

Aktivní příprava (četba teoretických a literárních textů v češtině a angličtině), aktivní účast, vystoupení (kratší referát, teze pro diskusi apod.)

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Josef Šebek, Ph.D. (27.08.2019)

Bolton, Jonathan (ed.): Nový historismus / New Historicism. Brno: Host, 2007.

Brannigan, John: New Historicism and Cultural Materialism. London: Macmillan, 1998.

Colebrook, Claire: New Literary Histories: New Historicism and Contemporary Criticism. Manchester: Manchester University Press, 1997.

Greeenblatt, Stephen: The Greenblatt Reader. Ed. Michael Payne. Malden, MA – Oxford: Blackwell, 2005.

Greenblatt, Stephen – Gallagher, Catherine: Practicing New Historicism. Chicago: University of Chicago Press, 2000.

Greenblatt, Stephen: Podivuhodná vlastnictví. Zázraky nového světa. Přel. Lucie Johnová. Praha: Karolinum, 2004 [1991].

Hamilton, Paul: Historicism. London: Routledge, 2003.

Malpas, Simon: „Historicism.“ In Simon Malpas, Paul Wake (eds.): The Routledge Companion to Critical and Cultural Theory. 2. vyd. Abingdon – New York: Routledge, 2013, s. 62–72.

Mason Vaughan, Virginia: „Stephen Greenblatt (1943‒) and the New Historicism.“ In Julian Wolfreys (ed.): Modern North American Criticism and Theory: A Critical Guide, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006, s. 103–110.

Müller, Richard – Šebek, Josef (eds.): Texty v oběhu. Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře. Praha: Academia, 2014.

Müller, Richard: „Distance, iluze, prokletí zisku. Problémy (nejen) novohistorické symbolické ekonomie.“ Svět literatury 27, 2017, č. 56, s. 22–54.

Papoušek, Vladimír: „Pojetí ‚new history‘ S. Greenblatta a problematika literární historie.“ Česká literatura 50, 2002, č. 4, s. 371–382.

Salkeld, Duncan: „New Historicism.“ In Christa Knellwolf, Christopher Norris (eds.): The Cambridge History of Literary Criticism. 9. Twentieth-Century Historical, Philosophical and Psychological Perspectives. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, s. 59–70.

Sedmidubský, Miloš – Červenka, Miroslav – Vízdalová, Ivana (eds.): Čtenář jako výzva. Výbor z prací kostnické školy recepční estetiky. Brno: Host, 2001.

Sinfield, Alan: Faultlines: Cultural Materialism and the Politics of Dissident Reading. Oxford: Oxford University Press, 1992.

Veeser, H. Aram (ed.): The New Historicism. Abingdon – New York: Routledge, 1989.

White, Hayden: Tropika diskurzu. Přel. Ladislav Nagy. Praha: Karolinum, 2010 [1978].

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Josef Šebek, Ph.D. (27.08.2019)

Tematické okruhy

 

I. Úvod: pozice nového historismu v kontextu literární teorie a historie

II. Nový historismus Stephena Greenblatta: koncepty a interpretace

III. Praxe nového historismu: témata a problémy

IV. Nový historismus a „historismy“: kulturní materialismus, recepční estetika, poetika historického vyprávění

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK