PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Pražský lingvistický kroužek - ABO700255
Anglický název: Prague linguistic circle
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Literatura
A - Mezioborová nabídka VP: Lingvistika
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: MARESP (09.09.2018)
Kurs je věnován historii pražské lingvistické školy v jejím klasickém období, reprezentovaném činností Pražského lingvistického kroužku (1926–1948), obecným teoretickým přístupům pražské školy a jejím výzkumům jak v jednotlivých lingvistických disciplínách, tak i v literární vědě a estetice.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (10.09.2018)

Seznámení studentů se základními koncepty Pražské školy a s důležitými texty jejích příslušníků. Prohloubení vlastní reflexe teoretických otázek lingvistiky a literární vědy.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: MARESP (09.09.2018)

Zkouška na základě přednášek a textů zadaných k četbě.

 

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (19.01.2019)

Havránek, Bohuslav: Studie o spisovném jazyce. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1963.

Havránek, Bohuslav – Mukařovský, Jan (eds.), Čtení o jazyce a poezii. Praha: Družstevní práce, 1942.

Jakobson, Roman: Estetická funkce. Jinočany: H&H, 1995.

Mathesius, Vilém: Jazyk, kultura a slovesnost. Praha: Odeon, 1982.

Mukařovský, Jan: Studie I.–II. Brno: Host, 2001.

Skalička, Vladimír: Souborné dílo I. Praha: Karolinum, 2004.

Sládek, Ondřej a kol.: Slovník literárněvědného strukturalismu. Praha - Brno: Host, 2018.

Vachek, Josef: Prolegomena k dějinám Pražské školy jazykovědné. Jinočany: H&H, 1999.

Vachek, Josef (ed.), U základů pražské jazykovědné školy. Praha: Academia, 1970.

Toman, Jindřich: Příběh jednoho moderního projektu. Praha: Karolinum, 2011.

Metody výuky
Poslední úprava: MARESP (09.09.2018)

Výklad, analýza a interpretace textů, diskuse.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: MARESP (09.09.2018)

Osvojení probírané látky, prostudování předepsaných odborných textů.

Sylabus
Poslední úprava: MARESP (26.10.2018)

1. „Vnější“ historie pražské školy I. Založení PLK, počáteční období, Teze PLK (PhDr. Robert Dittmann, Ph.D., prof. PhDr. Petr Mareš, CSc,). (1. 10. 2018)

 

2. „Vnější“ historie pražské školy II. Klasické období (30. a 40. léta). Organizační síť a korespondenční struktura PLK (PhDr. Robert Dittmann, Ph.D., prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.). (8. 10. 2018)

 

3. Osobnosti pražské školy (PhDr. Robert Dittmann, Ph.D., prof. PhDr. Petr Mareš, CSc,). (15. 10. 2018)

 

4. Teoretická báze a základní pojmosloví pražské školy. Struktura, langue a parole, asymetrický dualismus jazykového znaku, pojetí funkce( PhDr. Robert Dittmann, Ph.D., prof. PhDr. Petr Mareš, CSc,). (22. 10. 2018)

 

5. Základní pojmy fonologie. Foném, opozice, korelace. Morfoném. Problematika psaného jazyka (PhDr. Robert Dittmann, Ph.D., prof. PhDr. Petr Mareš, CSc,). (29. 10. 2018)

 

6. Strukturální přístup k morfologii a syntaxi. Teorie pádů. Sémiologická teorie věty. Koncept promluvy. Aktuální členění větné (PhDr. Robert Dittmann, Ph.D., prof. PhDr. Petr Mareš, CSc,). (5. 11. 2018)

 

7. Jazyková kultura. Úzus – norma – kodifikace. Spisovný jazyk, problém tzv. hovorové češtiny, obecná čeština. Dialektologie. Funkční jazyky a funkční styly (prof. PhDr. Petr Mareš, CSc,). (12. 11. 2018)

 

8. Koncept jazykového svazu. Jazyková typologie. Strukturální přístupy v diachronní lingvistice (PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.). (19. 11. 2018)

 

9. Estetická funkce, její založení a princip (Mgr, Josef Šebek, Ph.D.). (26. 11. 2018)

 

10. „Ostranenie“: Ruské impulzy v estetice PLK (doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.). (3. 12. 2018)

 

11. Literárněvědný strukturalismus v interdisciplinárním přesahu (strukturální estetika ve vztahu k dramatickému textu, výtvarnému umění, filmu či architektuře) (doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.). (10. 12. 2018)

 

12. Sémantické gesto: Pojem pro jednotlivé dílo, anebo i pro vyšší celky? (prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc.). (17. 12. 2018)

 

13. Koncept smyslu uměleckého díla u Jana Mukařovského (prof. PhDr. Petr A. Bilek, CSc.). (7. 1. 2019)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK