PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Modernistické adaptace - divadlo, film, ilustrace - ABO700136
Anglický název: The modernist adaptations - theatre, movie, illustration
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D. (14.09.2017)

Modernistické adaptace - divadlo, film, ilustrace

Vyučuje:

Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.

Požadavky pro získání atestace: aktivní účast na interpretaci textů a ukázek, četba doporučené literatury, prezentace vybraného rámce/díla formou 20-30 minutového výkladu, který představí materiál a nabídne jeho produktivní interpretaci (tedy nikoli pouhý popis!), vůle zapojit se do diskuse reflektující prezentace ostatních účastníků semináře; pro zkoušku esej v rozsahu 10 stran

Forma: výběrový seminář, 1 semestr - předmět magisterského studia, povinný kurz oboru komparatistika

Charakteristika kurzu:

Anotace: Kurz se zaměřuje na transmediální přepisy a problémy, omezení a možnosti, jež jsou s nimi spojené. Skrze interpretaci konkrétních literárních, filmových, vizuálních a scénických reprezentací se zaměříme na problémy "překladu" různých mediálních jazyků. Východiskem budou převážně texty středoevropského modernismu a jejich filmové, divadelní, komiksové a výtvarné adaptace. Pokusíme se též o dramaturgické čtení textu.

Tematické okruhy:

A) Problém adaptace a intermediality, narace a performace; narativ a scénický obraz - teoretická východiska

B) Vizuální adaptace: ilustrace jako intepretace, komiksové adaptace

1) komiksové interpretace Kafky, Musila, BerhnardaJaromír 99, David Z. Mairowitz a Franz Kafka: Zámek (Labyrint, 2013)

Franz Kafka, Peter Kruper: Proměna (Netopejr, 2004

Franz Kafka, Chantal Montellier, David Z. Mairowitz : Proces (BB art, 2009)Robert Musil, Nicolas Mahler: Muž bez vlastností (Archa, 2014)Thomas Bernhard, Nicolas Mahler: Staří mistři (Archa, 2013)GROENSTEEN, Thierry. Stavba komiksu. Host, Brno 2005.

McCLOUD, Scott. Jak rozumět komiksu. BB/art, Praha 2008.2) Ilustrace - doplnění či interpretace (Schulz, Kafka, Hašekův Švejk)?Bruno Schulz: Skořicové krámy, Sanatorium na věčnostiIlustrace Švejka: G. Grosz (německé vydání), G. Arutčan (arménské vydání), A. Basilevič (ukrajinské vydání), A. Czeczot (polské v.), K. Stroff, Josef Lada, P. UrbanHOLEŠOVSKÝ, František. Glosy k vývoji české ilustrace pro děti. Albatros, Praha 1982.

JAVŮREK, Josef. Literárne dielo a jeho výtvarná ilustrácia. In: Zborník Slovenskej národnej galérie. BIB - Bienále ilustrací Bratislava ´67-´69. Obzor, Bratislava 1969.63

JEDLIČKOVÁ, Alice. Podoby transmediality: verbální a piktoriální vyprávění. In: KRAUSOVÁ, Lenka, SCHNEIDER, Jan (eds.). Intermedialita: slovo - obraz

- zvuk: sborník příspěvků ze sympozia [pořádaného Katedrou bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech 7.- 8. Listopadu 2007]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2008.

RAJLICH, Jan. Horizonty ilustrace. Sdružení Bienále Brno, Brno 2004.

TOKÁR, Michal. Kapitoly z teórie knižnej ilustrácie. Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 2000.

TOKÁR, Michal. Kontexty umeleckej ilustrácie. CUPER, Prešov 1992.

WIGAN, Mark. Umění ilustrace: vizuální myšlení. Computer press, Brno 2010.

ZYKMUND, Václav. Knižná ilustrácia, znak a symbol. In: Zborník Slovenskej národnej galérie. BIB - Bienále ilustrací Bratislava ´67-´69. Obzor, Bratislava 1969.

ŠTEFANOVÁ, H. Ilustrace. KPÚ, Brno1983.

ŽIŽKOVSKÝ, Karel. Česká ilustrace od roku 1900 do současnosti. Orbis, Praha 1971-1972. (Vycházelo jako příloha měsíčníku Čtenář od č.6/1971 do čísla 3/1972)C) filmové adaptace (Kafka, Schulz, Musil, Hašek)Kafka (S. Soderbergh, 1991)

Zámek (M. Haneke, 2007)

Zámek (R. Noelte, 1968)

Amerika (V. Michálek, 1994)

Proces (O. Welles, 1968)Mladý Törless (V. Schlöndorff, 1971) + Robert Musil: Zmatky chovance TörlesseSanatorium na věčnosti (Wojciech Jerzy Has, 1973)

Krokodýlí ulice (bratři Quajové, 1986)Pornografie (J.J. Kolski, 2003)

Ferdydurke/30 Door Key (Jerzy Skolimowski, 1991)Švejk bourá Německo (K. Lamač, 1943)

Švejk na frontě (K.Lamač, 1926)

Švejk v civilu (G.Machatý, 1927)

Dobrý voják Švejk (K. Steklý, 1956)

Poslušně hlásím (K. Steklý, 1957)

Dobrý voják Švejk (J. Trnka, B. Šrámek, 1954)

Dobrý voják Švejk (R. Crombie, 2009)

+experimentální (strukturální) filmové adaptace Martina Ježka

Richard Weiner: Hlas v telefonu (M. Ježek, 2000)

Věra Linhartová: Dům daleko (M. Ježek, 2007)

Stanislav Dvorský: Hra na ohradu (2010)D) divadelní adaptace, dramaturgické čtení textuFlorian Illies: 1913. Léto jednoho století

1913 (Divadlo V Dlouhé, scénář a režie Barbara Herz)Ingeborg Bachmannová: Malina

Ingeborg Bachmann: Malina (Meet factory, režie Lucie Ferenzová)Franz Kafka: Dopis otci

Kabaret Kafka (Divadlo Na Zábradlí, režie Daniel Špinar)

Prameny (povinná literatura):Franz Kafka: Proces, Zámek, Dopis otci

Bruno Schulz: Skořicové krámy, Sanatorium na věčnosti

Robert Musil: Muž bez vlastností, Zmatky chovance Törlesse

Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka

Witold Gombrowicz: Ferdydurke, Pornografie

Richard Weiner: Hlas v telefonu

Věra Linhartová: Dům daleko

Thomas Bernhard: Staří mistři

Ingeborg Bachmannová: Malina

Florian Illies: 1913Doporučená literatura:

Austin, John L. Jak udělat něco slovy. Filosofia 2000.

Bordwell, David - Thompsonová, Kristin. Umění filmu. Úvod do studia formy a stylu. AMU 2011.

Bubeníček, Petr. Filmová adaptace: hledání interdisciplinárního dialogu. Iluminace: časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, 2010, roč. 22, č. 1

Hutcheon, Linda. Co se děje při adaptaci. in Iluminace, 22, č. 1 (77), 2010, s. 23-57; přel. M. Kotásek

Chatman, Seymour. Příběh a diskurs. Narativní struktura v literatuře a filmu. Host 2008

Chatman, Seymour. Dohodnuté termíny. Rétorika narativu ve fikci a filmu. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000; přel. B. Ptáčková, L. Ptáček

Jedličková, Alice. Zkušenost prostoru. Vyprávění a vizuální paralely. Academia 2010

Lubelski, Tadeusz. Autor jako hrdina. O autobiografickém postoji ve filmu. In: Tvořivé zrady: současné polské myšlení o filmu a audiovizuální kultuře: sborník filmové teorie 3. Národní filmový archiv, Praha 2005.

Macurová, Alena - Mareš, Petr (eds.). Text a komunikace. Jazyk v literárním díle a ve filmu. FF UK 1993

Michalovi, Peter - Zuska, Vlastimil: Znaky, obrazy a stíny slov. AMU 2009.

Monaco, James. Jak číst film. Albatros 2006.

Moravcová, Marie: Od Oidipa k Francouzově milence. NFA 2001.

Mravcová, Marie: Literatura ve filmu. Praha: Melantrich 1990.

Rimmon-Kenanová, Shlomith: Poetika vyprávění. Host 2001.

Vojtěchovský, Miroslav - Ostrý, Jaroslav: Obraz a příběh. Scéničnost ve výtvarném a dramatickém umění. AMU/Kant 2008.

Text a komunikace. Jazyk v literárním díle a ve filmu. Praha: FFUK 1993, s. 63-163.

Zachová, Alena. Výzva interpretace. Gaudeamus, Hradec Králové, 2007.

Corrigan, Timothy: "Historie literatury ve filmu", in Pandora, č. 20, 2010, s.105-118; přel. M. Kotásek

Elliottová, Kamilla: "Literatura ve filmu v kontextu diskuzí nad obsahem a formou", in Pandora, č. 20, 2010, s. 58-104; přel. M. Kotásek

Tvořivé zrady. Současné polské myšlení o filmu a audiovizuální kultuře (usp. Petr Mareš a Petr Szczepanik). (Praha: NFA), 2005, s.133-144; přel. P. Mareš

The Cambridge companion to literature on screen (ed. by CARTMELL, Deborah - WHELEHAN, Imelda). Cambridge: Cambridge University Press 2007

Film adaptation (ed. by NAREMORE, James). New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press 2000

HALLIWELL, Martin: "Modernism and adaptation", in The Cambridge companion to literature on screen (ed. by CARTMELL, Deborah - WHELEHAN, Imelda). Cambridge: Cambridge University Press 2007, s. 90-106

HUTCHEON, Linda: A Theory of Adaptation. New York, London: Routledge 2006

MCFARLANE, Brian: Novel to film: an introduction to the theory of adaptation. Oxford: Clarendon Press 1996

Modern European filmmakers and the art of adptation (ed. by HORTON, Andrew S. - MAGRETTA, Joan). New York: Frederick Ungar Publishing Co. 1981

NAREMORE, James: Film Adaptation. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 2000.

STAM, Robert - RAENGO, Alessandra (edd.): Literature and Film: A Guide to the Theory and Practise of Film Adaptation. New York: Blackwell 2005
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK