PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Co sdílíme, když mluvíme: intersubjektivita v interakci - ABO700109
Anglický název: What we share when we speak: intersubjectivity in interaction
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Martin Beneš, Ph.D.
Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. (12.09.2017)

Seminář je určen pro studenty magisterského a doktorského studia (po domluvě s vyučujícími i pro studenty bakalářského studia). Zaměřuje se na otázku, co všechno mluvčí v situaci vzájemné komunikace sdílejí, jakou jazykovou znalost, zkušenosti o světě (mimojazykovou znalost) do komunikace vnášejí. Tyto znalosti sdílené (nebo nesdílené) mluvčími různorodé interakce zásadním způsobem ovlivňují, přesto jsou dostupné jen nepřímo, analýzou jazykového chování jednotlivých mluvčích a průběhu jejich interakce. V kurzu si klademe tři propojené otázky: S jakými teoretickými představami o sdílených znalostech, předpokladech a normách se v lingvistice setkáváme? Jaké konkrétní modely sdílení znalostí jsou k dispozici? Jak můžeme jejich poznatky využít ve vlastních lingvistických výzkumech?
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. (12.09.2017)

Zorientovat se v přístupech k intersubjektivitě v komunikaci a osvojit si způsob, jak jejich poznatky využít ve vlastním výzkumu.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. (14.09.2017)

Itkonen, Esa (2008a): The central role of normativity in language and linguistics. In: Jordan Zlatev – Timothy P. Racine – Chris Sinha – Esa Itkonen (eds.), The Shared Mind: Perspectives on Intersubjectivity [Converging Evidence in Language and Communication Research, 12]. Amsterdam – Philadelphia, PA: John Benjamins, s. 279–306.

Dovalil, Vít (2012): Nad Dolníkovou Teorií spisovného jazyka o konceptuálních a metodologických problémech ve výzkumu jazykových norem a spisovné variety. Slovo a slovesnost, 73(2), s. 135–146.

SAY, Sergey [= Сай, Cергей C.] (2015): Corpus as a tool in real time socio linguistics: the spread of an innovation in the texts of Russian 19th century writers [online]. Příspěvek přednesený na konferenci Slavic Corpus Linguistics: The Historical Dimension. Tromsø, Norsko, 21.–22. dubna. Cit. 26. 1. 2017. Dostupné z WWW: <http://site.uit.no/slavhistcorp/files/2015/04/Say.pdf>.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. (12.09.2017)

Průběžná práce na semináři - četba zadaných textů a diskuse o nich, představení vlastního výzkumu (záměru diplomové práce apod.) s návrhem využití teoretických poznatků z kurzu při jeho zpracování

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. (12.09.2017)

Teoretická část:

1. Různé přístupy k intersubjektivitě.

2. Jazyková norma a intersubjektivita.

3. Konverzační analýza, jazykový management a intersubjektivita.

4. Intersubjektivita a teorie mysli.

5. Kognitivní aspekty intersubjektivity.

 

Praktická část: diskuse o konkrétních výzkumných tématech a možnostech využití konceptu intersubjektivity při jejich zpracování, podle zájmu účastníků kurzu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK