PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Čeština v typologickém a kontrastivním pohledu - ABO500876
Anglický název: Czech from the typological and contrastive perspective
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D. (22.09.2015)
Seminář je v prvních hodinách úvodem do jazykové typologie a kontrastivní lingvistiky. V průběhu semestru se pak věnuje jednotlivým jazykovým jevům a kategoriím, které mohou sloužit jako vhodný základ pro typologické porovnání češtiny s jinými jazyky. Podkladem pro diskusi budou referáty studentů a údaje internetového atlasu jazykových struktur WALS.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D. (22.09.2015)

Cílem předmětu je zkoumání jazykových univerzálií a specifik v aplikaci na češtinu a jiné jazyky (zvláště ty, s nimiž může přijít do styku učitel češtiny jako cizího jazyka). Předmět by měl vést studenty k získání většího jazykového rozhledu a uvědomění si shod a rozdílů mezi češtinou a jinými jazyky. 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D. (22.09.2015)

Podmínkou pro udělení zápočtu je přiměřená účast na semináři, referát a úspěšné absolvování závěrečného testu.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D. (22.09.2015)

Úvod do typologie a kontrastivní lingvistiky, historie bádání

Klasifikace jazyků, jazykové svazy

Fonologie - vokalismus, konsonantismus, prozodické prostředky

Morfologie - slovní druhy

Morfologie - kategorie jmen (rod, číslo, pád, životnost)

Morfologie - kategorie sloves (čas, vid, diateze)

Syntax - slovosled, ergativnost, existenciální konstrukce ap.

Lexikálně-syntaktické jevy - negace, modalita, zvořilost ap.

Sémantika - barvy, vědět-znát, části těla, ještě-už ap.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK