Bakalářský seminář – literatura - ABO500822
Anglický název: Bachelor Seminar – Czech Literature
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (11.09.2018)
Seminář slouží studentům – společně s individuálními konzultacemi se školitelem – jako podpora při zpracování závěrečné práce. Seminář je určen studentům, kteří se nacházejí v různých fázích přípravy závěrečné práce. Studenty v počáteční fázi směřuje ke kritickému čtení dosavadní literatury ke zvolenému tématu. Studenty v pokročilejší fázi vede k vytvoření propracované osnovy závěrečné práce, k vytvoření prvních souvislých částí textu práce a zpracování nasbíraných dat. Studentům ve finální fázi přípravy pak seminář poskytuje zpětnou vazbu na základě prezentací již hotových částí práce.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (11.09.2018)

Studenti jsou v pravidelném kontaktu s vyučujícím/vyučujícími, kteří jim dávají zpětnou vazbu k průběhu přípravy jejich závěrečné práce. Studenti by měli prostřednictvím postupů a metod standardních pro literárněvědný výzkum dosáhnout při zpracovávání své závěrečné práce výrazného pokroku.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (11.09.2018)

Aktivní účast po celou dobu trvání semináře, minimálně jedna veřejná prezentace projektu závěrečné práce.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (11.09.2018)

Daneš, František – Čmejrková, Světla – Světlá, Jindra (1999): Jak napsat odborný text. Praha: LEDA.

Eco, Umberto (1997): Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia.

Nový akademický slovník cizích slov (2006). Praha: Academia.

Pravidla českého pravopisu. (1993). Praha: SPN.

Šanderová, Jadwiga (2005): Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství.

ŠESTÁK, Zdeněk (2000) Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (11.09.2018)

Náplní semináře jsou následující činnosti, student vybírá vždy jednu z aktivit, která je nejbližší aktuálnímu stavu jeho závěrečné práce:

a)      prezentace diplomového projektu (téma, cíl, teorie, data, metoda, předpokládané výsledky) a diskuse o něm

b)      prezentace dílčího problému v diplomové práci (pilotní sondy do materiálu apod.)

c)      prezentace jedné části práce (teoretické, nebo praktické)

 

Nedílnou složkou práce v semináři je diskuse o teoreticko-metodologických souvislostech témat řešených studenty navštěvujícími seminář. Pokud to aktuální situace dovolí, je konkrétním prezentacím přítomen rovněž školitel závěrečné práce.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (11.09.2018)

Studenti musí mít zadané téma své závěrečné práce, případně již musí mít konkrétní představu, čeho by se jejich práce měla týkat, i když téma ještě není oficiálně zadané. Práce musí být zadána nejpozději do poloviny semestru