PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Historická mluvnice a historická lexikologie - ABO500820
Anglický název: Historical Grammar and Historical Lexicology
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 15 / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (24.08.2019)
V přednáškové části seznamuje kurz studenty s vývojem jazykového systému češtiny a s diachronní lexikologií ve strukturalistickém pojetí Pražské školy. V oblasti vývoje jazykového systému je podávána základní, orientační charakteristika jednotlivých fází vývoje českého jazyka od jeho vydělení z pozdně praslovanského kontinua přes období staročeské po češtinu střední a novou. V oblasti lexikologie je prezentován diachronní pohled na lexikální systém, dynamiku změny formy a významu, základní informace o staročeské lexikografii a jazykovém modelu světa. Seminární část předmětu je věnována procvičování odpřednášené látky.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (24.08.2019)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy vývoje jazykového systému češtiny a se základy diachronní lexikologie, v seminární části pak osvojit si základy práce s diachronním materiálem po stránce ortografické, hláskoslovné, gramatické a lexikální

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (24.08.2019)

BĚLIČ, J. - KAMIŠ, A. - KUČERA, K. Malý staročeský slovník. Praha 1978.

FIDLEROVÁ, A. A. - KUČERA, K. - ZIKÁNOVÁ, Š. Úvod do studia historického vývoje češtiny. Praha 2008 (elektronická skripta FF UK).

KOMÁREK, M. Historická mluvnice česká. Hláskosloví. Praha 1969.

LAMPRECHT, A. - ŠLOSAR, D. - BAUER, J. Historická mluvnice češtiny. Praha 1986.

NĚMEC, I. Vývojové postupy české slovní zásoby. Praha 1968.

NĚMEC, I. Odraz předkřesťanského a křesťanského modelu světa v jazyce. Slovo a slovesnost, 55, 1994, s. 263-268.

NĚMEC, I. Práce z historické jazykovědy. Praha 2009.

NĚMEC, I. a kol. Dědictví řeči. Praha 1986.

PLESKALOVÁ, J. Stará čeština pro nefilology. Brno 2001.

REJZEK, J. Lidová etymologie v češtině. Praha 2009. 

VEČERKA R. a kol.: K pramenům slov. Uvedení do etymologie. Praha 2006.

Vokabulář webový [online]. Dostupný z WWW: <http://vokabular.ujc.cas.cz/>.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (24.08.2019)

Zkouška: Písemná zkouška z probrané látky a zadané četby (skriptum na Moodlu).

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (24.08.2019)

1. Historie jazykového systému češtiny a jeho grafického záznamu: úvod, grafické systémy pro záznam češtiny, základní příručky a internetové zdroje.

2. Vybrané praslovanské změny, vydělení češtiny z praslovanského kontinua.

3. Hláskoslovný vývoj češtiny v přehledu.

4. Morfologie I: sloveso - gramatické kategorie.

5. Morfologie II: sloveso - systém tříd podle prézentního a infinitivního kmene, přesuny mezi slovesnými třídami, atematická slovesa.

6. Morfologie III: jméno.

7. Syntax: vybrané aspekty.

8. Diachronní lexikologie - úvod. Význam: denotace a konotace. Typy významů. Význam lexikální a slovotvorný. Motivace a etymologie v procesu hledání konotací a rekonstrukce významového prototypu. Poststrukturalismus a význam.

9. Lexikální systém.

10. Dynamika lexikální jednotky.

11. Diachronní lexikografie, specifika slovní zásoby a databáze doby střední.

12. Lidová etymologie a jazykový obraz světa (na příkladu opozice pohanství a křesťanství).

13. Základní významové opozice u Slovanů, metafora a tělesný základ významu ("přímý - křivý", "pravý - levý").

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK