PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Čtení děl české literatury 19. století - ABO500819
Anglický název: Reading of Czech Literature of 19th Century
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Vyučující: PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (12.09.2018)
Přednáška chce pojmenovat podoby obraznosti charakteristické pro českou literaturu 19. století. Pozornost bude
věnovat např. "obrazu" ("obrázku") jako specifickému žánru obrozenské romantické literatury a jeho proměnám v
literatuře druhé poloviny 19. století. V této perspektivě se dotkne jak mnoha určujících momentů kulturního a
historického dění předminulého století, tak některých jednotlivostí. Soustavně se bude zabývat také proměnami
vztahů mezi literaturou a výtvarným uměním v 19. století.

Předměty Čtení děl české literatury (starší české literatury, 19. století, 20. století I a 20. století II) jsou jednoznačně
koncipovány jako úvodové předměty, jež mají nabídnout elementární nástroje a výchozí vhled do dané
problematiky. Jsou míněny pro studenty I. ročníku bakalářského studia.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (12.09.2018)

Požadavky na udělení zápočtu: odborný text nabízející literárněhistorickou interpretaci samostatně vybraného beletristického textu české literatury 19. století (nikoli těch textů, jimž se koncentrovaně věnuje přednáška) z hlediska vztahu text-kontext (min. 1 500 slov; u studentů, kteří mají dle starší akreditace předepsánu zkoušku, min. 3000 slov).

Hlavička práce:
Jméno a příjmení

Název práce

Typ atestu (Kv, Z, Zk)

Kód předmětu

Semestr, kdy byl předmět absolvován

Práce je třeba zaslat nejpozději do 15. srpna toho akademického roku, kdy měl student předmět zapsán. Později zaslané práce nebudou akceptovány.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (10.10.2016)

Základní odborná literatura:

Abrams, M. H.: Zrcadlo a lampa (2001)

Barthes, R.: Světlá komora - poznámky k fotografii (2005)

Benjamin, W.: Dílo a jeho zdroj (1979)

Fischer, E.: Původ a podstata romantismu (1966)

Hrbata, Z.: Romantismus a Čechy (1999)

Janáčková, J.: Božena Němcová. Příběhy - situace - obrazy (2007)

Janáčková, J.: Román mezi modernami (1988)

Jedličková, A.: Zkušenost prostoru (2010)

Julius Zeyer. Texty - sny - obrazy (sb., 1998)

Macura, V.: Znamení zrodu (1983, 1995)

Panofsky, E.: Význam ve výtvarném umění (1981)

Realita slova Máchova (sb., 1967)

Doporučená literatura:

Arbes, J.: Jak pan dr. Matějíček duši lidskou pérem fotografoval (Šotek 1881)

Bachelard, G.: Poetika prostoru (2009)

Bachelard, G.: Poetika snění (2010)

Bachtin, M.: Čas a chronotop v románu (in MB: Román jako dialog, 1980)

Gombrich, E. H.: Umění a iluze. Studie o psychologii obrazového znázorňování (1985)

Herites, F.: Maloměstské obrázky (výbor, 1959)

Herrmann, I.: Blednoucí obrázky (výbor, 1960)

Hodrová, D., Hrbata, Z., Vojtková, M. a kol.: Na cestě ke smyslu (2005)

Hrbata, Z. a Procházka, M.: Romantismus a romantismy (2005)

Macura, V.: Obraz Prahy v české obrozenské literatuře (in Město v české kultuře 19. století, sb., 1983)

Marek, J.: Česká moderní kultura (1998)

Mrtví tanečníci (antologie české romantické prózy, 2010)

Norberg-Schulz, Ch.: Genius loci (1994)

Rozkošný hrob (antologie české romantické poezie, 2009)

Zeyer, J.: Obnovené obrazy I - III (1894-1898)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (10.10.2016)

ČTENÍ Z DĚJIN ČESKÉ LITERATURY 19. STOLETÍ : STOLETÍ V OBRAZECH

Forma kurzu: přednáška, 2 hodiny týdně, 1 semestr

Vyučující: PhDr. Václav Vaněk, CSc.

Tematické okruhy:

1. Romantický čas: evokace minulosti (Rukopisy, Lindova Záře nad pohanstvem, Klicperův Točník)

2. Romantický prostor a jeho hierarchizace (Máchovy Obrazy ze života mého)

3. Romantický "vnitřní svět": sen, jeho intence a deskripce (Sabinovy Obrazy a květy snů)

4. Proč mrtví tančí? (Obrazy smrti v obrozenské veršované epice; Hálkův Alfréd a Vrchlického Satanela)

5. Emoce a obraznost: furor a horor devatenáctého století (K. Sabina, J. J. Kolár; Nedokončený obraz A. Staška)

6. V pozlaceném rámu: idylický obraz přírody a venkova a jeho relativizace (V. Mrštík: Obrázky, G. Preissová: Obrázky ze Slovácka, J. K. Šlejhar: Zločin); obrazy "české krajiny"

7. Fotografie neboli Ztracený rám: obrazy města a maloměsta - kontrast, ironie, groteska (J. K. Tyl: Pražské obrázky, J. Neruda: Arabesky; F.Herites: Maloměstské obrázky, I. Herrmann: Blednoucí obrázky); k problému miniatury (J. Arbes: Drobnokresby, B. Kaminský: Z Příkopů)

8. Obrazy za rámem obrazu: exotický časoprostor (Obnovené obrazy J. Zeyera)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK