PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Čtení děl české literatury 20. století I - ABO500815
Anglický název: Reading of Czech Literature of 20th Century I
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (12.09.2018)
Přednáška je koncipována jako semestrální kurz, jehož cílem je nastínit prostřednictvím několika vybraných
charakteristických textů některé z dominantních tendencí a směrů literatury 1. poloviny 20. století. Smysl kurzu pak
nespočívá v získání určité sumy znalostí o vymezeném období, nýbrž ve vypěstování postoje, který tkví v neustálé
konfrontaci individuální čtenářské zkušenosti a jejího vztahu k dobovému literárnímu a šířeji kulturnímu kontextu.
Jednotlivé básně, povídky, eseje, romány či odborná pojednání budou prezentovány nejen jako objekty textové
analýzy, ale také jako zástupky širších problémových okruhů, proměnlivých - a tedy živých - pouze díky neustálé
konfrontaci s proměňujícím se chápání celku literatury daného období.

Předměty Čtení děl české literatury (starší české literatury, 19. století, 20. století I a 20. století II) jsou jednoznačně
koncipovány jako úvodové předměty, jež mají nabídnout elementární nástroje a výchozí vhled do dané
problematiky. Jsou míněny pro studenty I. ročníku bakalářského studia.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. (08.10.2019)

Požadavky na udělení zápočtu: odborný text nabízející literárněhistorickou interpretaci samostatně vybraného beletristického textu české literatury první poloviny 20. století (nikoli těch textů, jimž se koncentrovaně věnuje přednáška) z hlediska vztahu text-kontext (min. 1 500 slov; u studentů, kteří mají dle starší akreditace předepsánu zkoušku, min. 3000 slov). V práci je kladen důraz na dobovou recepci analyzovaného textu; primární text by měl být z důvěryhodného kritického zdroje, srov. Seznam četby k závěrečným pracím.  (To se týká internetových i tištěných zdrojů).


* Hlavička práce:
Jméno a příjmení
Název práce
Typ atestu (Kv, Z, Zk)
Kód předmětu
Semestr, kdy byl předmět absolvován

* Práce je třeba zaslat nejpozději do 15. srpna toho akademického roku, kdy měl student předmět zapsán. Později zaslané práce nebudou akceptovány.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. (16.09.2019)

Upozornění:

Ve dnech 9. 10, 5. 11., 4. 12 je přednáška 4 hodinová. 

Ve dnech 2. 10, 23. 10, 20. 11., 18. 12.  přednáška není. 

 

 

Tematické okruhy:
I. Modernismus období fin de siècle
Problematika literárního symbolismu
Problematika umělecké dekadence
Kontext postsymbolistního slovesného umění

II. Meziválečná avantgarda
Revoluce a literatura
Svět konstruktivismu a poetismu
Surrealismus

III. 30. léta a literatura
Etický rozměr literatury
Noetický rozměr literatury
Syntetický rozměr literatury

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK