Syntax - ABO500804
Anglický název: Syntax of Czech
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Radek Šimík, Ph.D.
PhDr. Jiří Pergler, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jiří Pergler, Ph.D.
doc. Mgr. Radek Šimík, Ph.D.
Prerekvizity : ABO100930, ABO100932
Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Šimík, Ph.D. (27.01.2022)
Přednáška podává přehled o základních tématech syntaxe češtiny z hlediska tradičních závislostních přístupů s důrazem na funkční generativní popis a jeho implementaci v Pražském závislostním korpusu. Závislostní přístup bude v některých případech srovnáván s přístupem složkovým. Předmět vychází ze znalostí a dovedností získaných v úvodním jazykovém semináři, které dále prohlubuje. V centru pozornosti stojí témata valenční teorie, gramatických a lexikálních alternací syntaktických konstrukcí, struktury souvětí včetně nepravidelných syntaktických struktur. Přednáška zároveň podává základní informativní přehled o alternativních teoretických přístupech k syntaxi přirozeného jazyka. U jednotlivých témat rovněž předkládá modelová řešení analýzy konkrétních jevů jak v izolovaných konstrukcích, tak v přirozených textech.

Seminář se zaměřuje na využití osvojených poznatků v praktické analýze reálných komunikátů z různých stylových vrstev.

Přednášku a seminář lze volitelně doplnit seminářem vedeným studentským tutorem (kód: ABO700568). Tutorem vedený seminář poskytuje vhodnou příležitost vyjasnit si problematickou látku v neformálním prostředí.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Šimík, Ph.D. (24.01.2023)

Studenti se zorientují v základních jevech české syntaxe, v dominantních přístupech k popisu syntaxe v české a částečně i zahraniční bohemistice a lingvistice a budou schopni praktické analýzy reálných komunikátů z různých stylových vrstev.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Šimík, Ph.D. (24.01.2023)

Přednáška: ústní zkouška založená na přednesené látce, prostudované povinné literatuře a schopnosti ji využít při analýze konkrétních komunikátů (Zkouška má dvě části - teoretickou, vycházející z povinné literatury, a praktickou, spočívající v analýze syntaktických jevů v úryvku z vybraného textu).

Seminář (zápočet): pravidelná příprava a aktivita na semináři; závěrečný test

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Šimík, Ph.D. (01.02.2022)

Lehečková, Eva - Synková, Pavlína: Příručka k syntaxi češtiny (výklad a cvičení s řešením) [studenti obdrží v pdf formátu na začátku semestru]

Panevová, Jarmila & kolektiv: Mluvnice současné češtiny 2: Syntax češtiny na základě anotovaného korpusu. Praha: Karolinum.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Šimík, Ph.D. (24.01.2023)

Přednáška: ústní zkouška založená na přednesené látce, prostudované povinné literatuře a schopnosti ji využít při analýze konkrétních komunikátů; zkouška má dvě části - teoretickou, vycházející z povinné literatury - a praktickou, spočívající v analýze syntaktických jevů v úryvku z vybraného textu

Seminář (zápočet): pravidelná příprava a aktivita na semináři; závěrečný test (nutno splnit z 65 %)

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Šimík, Ph.D. (24.01.2023)

 • závislostní syntaktická analýza - tradiční vs. funkční generativní popis a Pražský závilostní korpus (PDT)
 • valence - obligatorní vs. volné doplnění, sémantické role, funktory, sémantické typy predikátu
 • kondenzace - vyjádření predikace bez verba finita (např. práce na stavbě)
 • alternace - syntaktické (Odvezli ho. X Byl odvezen.) vs. lexikální (Naplnil vanu vodou. X Naplnil vodu do vany.)
 • souvětí a text - různé typy spojení, syntaktický vs. sémantický přístup
 • aktuální členění - téma, réma, kontrast, kontextová zapojenost, rematizátory
 • slovosled - gramaticky determinovaný vs. tzv. "volný"
 • elipsa - aktuální (závislá na kontextu) vs. lexikální (závislá na konkrétních výrazech)
 • modifikace větné stavby (např. Rýži, tu nejím nikdy.)
 • složková syntax (uzel nerovná se nutně jen slovo, nýbrž i skupina slov)
 • současné směry v syntaxi