PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Vyučování češtiny jako cizího jazyka II - ABO500766
Anglický název: Teaching Czech as a foreign language II
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Svatava Škodová, Ph.D. (10.02.2017)
Pozornost se věnuje některým obecným didaktickým problémům, zvláště však gramatice (jejím druhům s důrazem na gramatiku didaktickou; roli gramatiky v cizojazyčné výuce aj.), především problematice lingvodidaktického popisu mluvnice českého jazyka pro potřeby jinojazyčných mluvčích i otázkám náležité prezentace gramatických kategorií a jevů zahraničním bohemistům.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Svatava Škodová, Ph.D. (10.02.2017)

Černý, J.: Úvod do studia jazyka. Olomouc: Rubiko 1998.

Čermák, Fr.: Jazyky a jazykověda. Praha: Karolinum 2001.

Gavora, P. – Repka, R.: Gramatika vo vyučovaní cudzích jazykov. Bratislava: SPN 179.

Hendrich, J. a kol.: Didaktika cizích jazyků. Praha: SPN 1988.

Hrdlička, M.: Cizí jazyk čeština. Praha: ISV 2002.

Hrdlička, M.: Gramatika a výuka češtiny jako cizího jazyka. Praha: Karolinum 2009.

Hrdlička, M.: Kapitoly o češtině jako cizím jazyku. Plzeň: ZČU 2010.

Šebesta, K.: Od jazyka ke komunikaci. Praha: Karolinum 1999.

Šebesta, K. – Škodová, S.: Čeština – cílový jazyk a korpusy. Liberec : TUL, 2012.

zahraniční studie a monografie (viz zadání referátů)

Štindlová, B.: Žákovský korpus češtiny a evaluace jeho chybové anotace. Praha: FF UK, 2015.

české mluvnice pro mluvčí rodilé i nerodilé (Poldauf – Šprunk; Tahal aj.)

sborníky Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka a Ústavu bohemistických studií FF UK (přednášky LŠSS; mezinárodní sympozia) a časopisy (Český jazyk a literatura, Cizí jazyky, Časopis pro moderní filologii, Nová čeština doma a ve světě, Usta ad Albi BOHEMICA aj.)

Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Olomouc: UP 2002.

Další odborná literatura bude zadávána v průběhu semestru.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Svatava Škodová, Ph.D. (10.02.2017)

Předložení seznamu prostudované odborné literatury.

Seminární práce představující lingvodidaktické zpracování vybraného mluvnického jevu, včetně analýzy daného jevu na základě žákovského korpusu.

Vystoupení s prezentací vybraného mluvnického jevu, včetně analýzy daného jevu na základě žákovského korpusu. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Svatava Škodová, Ph.D. (10.02.2017)

Témata přednášek

 

1.      Žákovské korpusy a jejich pedagogické využití, Jazyková chyba a jazyková správnost 

 2.      Pojetí gramatického systému a jeho prezentace v rámci ČJC/Č2J I. (Charakter a role gramatiky zvl. v metodě komunikační; principy výběru mluvnického učiva, jeho parcelace, otázka vhodné posloupnosti výkladu gramatických kategorií a jevů.)

 3.      Pojetí gramatického systému a jeho prezentace v rámci ČJC/Č2J II. (Lingvodidaktické zpracování gramatiky v učebních materiálech češtiny pro cizince; vybrané problémy prezentace české deklinace pro cizince (přístup horizontální, vertikální, problematika variant aj.);

 4.      Pojetí gramatického systému a jeho prezentace v rámci ČJC/Č2J III. (Ukázka podrobného lingvodidaktického zpracování vybraného jazykového jevu.)

 5.      Hry ve výuce ČJC (Role hry v jazykovém vyučování pro děti a dospělé. Užití hry pro výuku a procvičování gramatiky.)

 6.      Testy a testování ve výuce češtiny pro cizince;

 7.      Specifika výuky ČJC/Č2J pro žáky mladšího a staršího věku ZŠ

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK