PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Vyučování češtiny jako cizího jazyka I - ABO500765
Anglický název: Czech as a Foreign Language I
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UCJBOZDE (06.09.2017)
Přednášena jsou vybraná základní témata spojená s vyučováním češtiny jako cizího jazyka. Studenti se seznamují s nejnovějšími poznatky daného oboru s odkazy na jejich využitelnost ve vyučovací praxi. Důraz je kladen na seznámení se základními pojmy a s teoriemi vyučování cizímu jazyku aplikovanými na češtinu, na seznámení se Společným evropským referenčním rámcem pro češtinu, na metodiku rozvíjení čtyř základních komunikačních dovedností v cizím jazyce a na problematiku plánování jazykové výuky a její organizaci. <br>

Seminář je v návaznosti na přednášku zaměřen na aplikaci problematiky a aktuálních otázek výuky češtiny jako cizího jazyka. Poskytuje možnosti praktické prezentace českého (mateřského) jazyka jako jazyka cizího a nácviku jeho dílčích jevů pro vyučovací praxi. Prostor bude postupně věnován jednotlivým komunikačním dovednostem a jejich zařazení do jazykové výuky.
Cíl předmětu
Poslední úprava: UCJBOZDE (06.09.2017)

Cílem semináře je seznámení se stavem oboru čeština jako cizí jazyk a  seznámení se s obecnými metodickými předpoklady pro výuku češtiny jako cílového jazyka.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: UCJBOZDE (06.09.2017)

Prezence a aktivní účast v semináři, vypracování konkrétních individuálních a skupinových zadání a úkolů.

Písemná zkouška v podobě testu pokrývající jednotlivá přednášená témata. 

Literatura
Poslední úprava: UCJBOZDE (12.08.2016)

Ellis, R.: Principles of Instructed Language Learning. Asian EFL Journal, 7, 2005.

Choděra, R.: Didaktika cizích jazyků. Praha 2006.

Šebesta, K.: Od jazyka ke komunikaci. Praha 1999.

Hrdlička, M.: Cizí jazyk čeština. Praha 2002.

Hrdlička, M.: Gramatika a výuka češtiny jako cizího jazyka. Praha 2009.

Hrdlička, M.: Kapitoly o češtině jako cizím jazyku. Plzeň 2010.

Škodová, S.: Kapitoly z lingvodidaktiky češtiny jako cizího jazyka. Liberec 2012.

Sylabus
Poslední úprava: UCJBOZDE (06.09.2017)

Uvedení do problematiky oboru češtiny jako cizího jazyka - současný stav, organizace, formy a institucionální zabezpečení v ČR a v zahraničí (ÚBS, ÚJOP, DZS, lektoráty češtiny a Erasmus, ČŠBH aj.)

Vyučování češtiny jako cizího jazyka - komunikativnost, metody (praktická zadání, prezentace a nácvik, učební materiály k výuce češtiny pro cizince)

Evropské jazykové portfolio, osvojování cizího jazyka - předpoklady a přístupy, SERR, úrovně češtiny

Základní řečové dovednosti a komunikační kompetence - komunikace mluvená a psaná, poslech s porozuměním, četba, psaní

 

Tematické okruhy přednášek:

1. Obor čeština jako cizí jazyk a čeština pro cizince (historie, struktura, aktuální problematika), čeština jako jazyk mateřský, druhý a cizí.

2. Vyučovací metody cizích jazyků I.

3. Vyučovací metody cizích jazyků II.

4. Jazyková politika. Společný evropský referenční rámec a popis češtiny. Evropské jazykové portfolio.

5. Základní řečové dovednosti I – pojetí, charakteristika, metodické postupy nácviku. Dovednosti receptivní.

6. Základní řečové dovednosti I – pojetí, charakteristika, metodické postupy nácviku. Dovednosti produktivní.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK