PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Didaktika literatury - ABO500731
Anglický název: Literary Education
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 15 / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Andrea Králíková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Andrea Králíková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Andrea Králíková, Ph.D. (27.01.2020)
Přednáška je určena posluchačům navazujícího magisterského studijního programu, oboru Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy. Jejím cílem je uvedení studentů do oblasti didaktiky literatury a prezentace fundamentálních charakteristik tohoto předmětu, jakož i tematizace klíčových problematik a otázek výuky literatury, typických převážně pro prostředí střední školy. Po absolvování předmětu student v ideálním případě získá představu
o oborové didaktice a také nástroje pro orientaci v oblasti výuky literatury.
Adresa kurzu v moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8604
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Andrea Králíková, Ph.D. (26.01.2020)

Altiieri, Charles: Taking Lyrics Literally: Teaching Poetry in a Prose Culture. In New Literary History, vol. 32, no. 2, Reexamining Critical Processing, pp. 259281.

Bloom, Harold: Kánon západní literatury. Praha: Prostor, 2000.

Beránková, Eva: Tvořivá hra jako cesta k pochopení literárního díla. Plzeň: Fraus, 2002.

Bílek, P. A.: Hledání jazyka interpretace. Brno: Host, 2003.

Červenka, Miroslav: Fikční světy lyriky. Paseka: Praha, 2003.

Fišer, Zbyněk et al.: Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání. Brno: Masarykova univerzita, 2012.

Figal, Günter: O mlčení textů. K hermeneutickému pojmu interpretace. In Hermeneutická svoboda. Praha, 1994, s. 5–13.

Führer, Carolin: Transformationen des Deutschunterrichtes. Interviewstudien zu Selbstkonzepten, Kultur- und Geschichtsbewusstsein in Ostdeutschland. Wiesbaden, 2013. 

Führer, Carolin, Dube, Juliane: Balladen. Didaktische Grundlagen und Unterrichtspraxis. Tübingen/Basel, 2019.

Gabal, I. – Helšusová, L. Jak čtou české děti? Praha: Gabal Analysis & Consulting, 2003. Dostupný z: www.gac.cz

Hník, Ondřej: Didaktika literatury: výzvy oboru. Od textů umělecké povahy k didaktice estetickovýchovného oboru. Praha: Karolinum, 2014.

Hník, Ondřej: Hravá interpretace v hodinách čtení a literární výchovy. Jinočany: Nakladatelství H & H, 2007.

Chaloupka, Otakar: K otázce strukturace učiva literární výchovy. Český jazyk a literatura, 2005-2006, roč. 56, č. 3, s. 109-113.

Ibrahim, Robert: Teorie literatury pro střední školy. Plzeň: Fraus, 2014.

Iser, Wolfgang. Jak se dělá teorie. Přeložil Petr Onufer. Praha: Karolinum, 2009.

Kožmín, Zdeněk: Tvořivý sloh. Praha: Victoria Publishing, 1995.

Kožmín, Zdeněk: Interpretace básní. Brno: MU, 1997.

Lederbuchová, Ladislava: Didaktická interpretace uměleckého textu jako metoda literární výchovy na občanské a střední škole I. Plzeň: PdF ZČU, 1995.

Lederbuchová, Ladislava: Didaktická interpretace uměleckého textu jako metoda literární výchovy na občanské a střední škole II. Plzeň: Západočeská univerzita 1997.

Magirius, Marco: Thematic Binder Constructivism in Literature Education. In: L1 - Educational Studies in Languages and Literature.2018. Dostupné zde:https://l1.publication-archive.com/accept-cookies.

Mareš, J. – Křivohlavý, J.: Komunikace ve škole. Brno: MU, 1995.

Melichar, J.: Efektívnosť vo vyučovaní literárnej výchovy. Bratislava: SPN, 1974.

Nezkusil, Vladimír: Nástin didaktiky literární výchovy. Praha: Univerzita Karlova, 2004.

Obert, Viliam : Nové pohľady na vyučovanie slovenskej literatúry v súčasnej škole. Bratislava, 1992.

OBERT, Viliam: Kapitoly z didaktiky literatúry: Seminárium. Nitra: Ostravská univerzita, 1992.

Pastyřík, Svatopluk: Didaktický inspiromat pro budoucí středoškolské češtináře. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008.

Pieniažek, Marek, Štěpáník, Stanislav (eds.): Teaching of National Languages in V4 countries. Charles University: Faculty of Education, Prague 2016.

Radváková, Věra: Interpretace textu na gymnáziu [disertační práce]. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012.

Stuchlíková, Iva et al.: Oborové didaktiky. Vývoj, stav, perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2015.

Štěpáník, Stanislav, Šmejkalová, Martina: Průvodce začínajícího češtináře. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2016.

Pedagogické dokumenty:

Zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, aktuální znění  

Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání, aktuální znění  

Rámcový vzdělávací program pro střední odborné vzdělávání, aktuální znění  

Katalog požadavků k maturitní zkoušce - český jazyk a literatura, aktuální znění

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Andrea Králíková, Ph.D. (26.01.2020)

Zkouška je koncipována jako ústní zkouška, v ideálním případě vedena jako dialog na základě odevzdaného seznamu odborné literatury k předmětu a problematice obecně. Je ověřována znalost základních tematických okruhů přednášky, orientace v odborné literatuře předmětu a další prostudované literatuře. Vedle toho bude studentovi zadána metodologická otázka vztahující se k problematice, a to na základě konkrétního vybraného literárního textu nebo materiálu k výuce literatury. Očekává se metodologická rozprava, návrh řešení konkrétního problému ve výuce nebo náčrt možností, jak s úkolem/textem/problematikou nakládat ve výuce.

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Andrea Králíková, Ph.D. (26.01.2020)

Témata jednotlivých přednášek

1.      Oborová didaktika: možnosti vymezení, vztah didaktiky literatury a literární vědy, vztah didaktiky literatury a dalších oborových didaktik
2.      Odborná literatura, zdroje a další inspirace: orientace po prostoru (dále také časopisy, webové portály a média věnující se otázkám didaktiky literatury)
3.      Výuka literatury ve světle pedagogických dokumentů (stávající stav i diachronní perspektiva)
4.      Přístupy k výuce literatury: přehled, charakterizace jednotlivých pojetí
5.      Didaktika literatury v kontaktu s teorií literatury: teorie literatury a její pozice ve výuce literatury (velké literárněteoretické kategorie ve výuce: Autor/autorství, Text, Čtenář/čtenářství, Žánr/žánrovost a další)
6.      Didaktika literatury v kontaktu s literární historií: literární historie ve výuce
Zkušenost s textem jako východisko výuky literatury
7A/ Čtenářství, čtenářský zážitek, pozice čtenáře jako žáka, pozice žáka jako čtenáře
7B/ Interpretace textu ve výuce literatury
8. Literární kánon a jeho pojetí v kontextu výuky: koncepty kanonizace ve středoškolském kontextu
9. Problematika výběru a způsoby argumentace: fenomén reprezentativnosti materiálu ve výuce
10. Interdisciplinarita a výuka literatury
11. Osobnost učitele literatury (resp. českého jazyka a literatury): reflexe vlastního vztahu k literatuře, cesty k dalšímu vzdělávání
12. Evaluace: historizující exkurz do vývoje maturitní zkoušky z ČJL
13. Evaluace: současný stav, výhledy do budoucna

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK