PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Rukopisy královédvorský a zelenohorský (proměny obrazu a dobové situace v 19. století) - ABO500326
Anglický název: „Rukopis královédvorský“, „Rukopis zelenohorský“: the Transformations of an Image and the Changing Cultural Situation in the 19th Century
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (09.02.2011)

Středem pozornosti jsou Rukopisy královédvorský a zelenohorský (RKZ) jako literární texty, významotvorné fenomény a předměty vědeckých a literárněhistorických zkoumání a diskusí. Sledován bude "život" RKZ v průběhu 19. století, proměňující se dobová situace; v této souvislosti jde zároveň o poznávání vybraných význačných děl, osobností a jevů české literatury spjatých s tématem RKZ. Vybrané texty budou čteny a sledovány jednak s důrazem na dobové souvislosti a jejich proměny, jednak v průmětu různorodých dosavadních pohledů a přístupů literárního dějepisu a zároveň s ohledem na literárněhistorické metody a pojmy.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (09.02.2011)

I.
J. Vlček: Dějiny české literatury (1892-1921) 2, Praha 1951 (1960) + Z dějin české literatury. Dějiny 3, Praha 1960 (zvl. Rukopisy zelenohorský a kralodvorský, s. 473-492).
Literatura česká 19. století (red. J. Vlček, 1902-07), dopln. vyd. 1, 2, Praha 1911-17.
J. Jakubec: Dějiny literatury české 2 (1911), Praha 1934.
A. Novák, J. V. Novák: Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob až po naše dny, Praha 1936-39 (reprint Brno 1995).
Dějiny české literatury 2, red. F. Vodička, Praha 1960.
Dějiny české literatury 3, red. M. Pohorský, Praha 1961.
J. Lehár, A. Stich, J. Janáčková, J. Holý: Česká literatura od počátků k dnešku, Praha 1998, 2002.
Lexikon české literatury (1. A-G, 2. H-L, 3. M-Ř, 4. S-Ž), Praha 1985-2008.
RKZ: www.ceska-poezie.cz/cek, www.manuscriptorium.com.
Rukopisové zelenohorský a kralodvorský (ed. J. Hanuš, s překladem do nové češtiny), Praha 1911.
Rukopis královédvorský a zelenohorský, Praha 1961 (přebásnil K. Bednář).
Rukopisy královédvorský a zelenohorský. Dnešní stav poznání. (Sborník Národního muzea, řada C - Literární historie XIII-XIV, 1968-69), Praha 1969 (red. M. Otruba).

II.
sb. Boj o podvržené Rukopisy. Vzpomínky po 25 letech (red. J. Herben), Praha 1911.
P. Bourdieu: Teorie jednání, Praha 1998.
J. Brabec: Boje o Rukopisy, sb. Cesta a odkaz T. G. Masaryka. Fakta - úvahy - souvislosti (ed. J. Lakosilová, M. Hurtová), Praha 2002, s. 41-47.
J. B. Čapek: "Rukopisy" z hlediska literárněhistorického, Věda a život 4, 1938, s. 350-357.
sb. Čas pádu Rukopisů. Studie a materiály (usp. D. Blümlová a B. Jiroušek), České Budějovice - Pelhřimov 2004.
J. Dobrovský: Výbor z díla, Praha 1953.
M. Foucault: Myšlení vnějšku, Praha 1996.
J. Gebauer: Potřeba dalších zkoušek Rukopisu královédvorského a zelenohorského, Athenaeum 3, 1885/86, č. 5, s. 152-164 + Poučení o padělaných rukopisích Královédvorském a Zelenohorském. Pro širší kruhy inteligence české, Praha 1888.
J. Hanuš: Padesátiletá diskuse o Rukopisy, Listy filologické 33, 1906, s. 109-135, 211-251.
J. Jungmann: Boj o obrození národa, Praha 1948.
V. Macura: Znamení zrodu, Praha 1995.
J. Máchal: Boje o nové směry v české literatuře (1880-1900), Praha 1926.
L. Lantová: Hledání hodnot, Praha 1969.
O. Králík: Osvobozená slova, Praha 1995.
T. G. Masaryk: Z bojů o Rukopisy. Texty z let 1886-88. Spisy 19, Praha 2004 + Česká otázka, Naše nynější krize, Jan Hus. Spisy 6, Praha 2000.
Z. Nejedlý: T. G. Masaryk 4, Praha 1937.
Obrození národa. Svědectví a dokumenty (ed. J. Novotný), Praha 1979.
J. Opat: Filozof a politik T. G. Masaryk 1882-1893, Praha 1990.
L. Sršeň: Příspěvky k poznání osobnosti Václava Hanky, Sborník Národního muzea v Praze, řada A - historie, sv. 63, 2009, č. 1-4, s. 1-168.
F. X. Šalda: Kritické projevy 1-4, Praha 1949-51 (www.ucl.cas.cz/edicee).
O. Urban: Kapitalismus a česká společnost. K otázkám formování české společnosti v 19. století, Praha 2003 (1978).
F. Vodička: České obrození jako problém literární, Slovo a slovesnost 10, 1947, s. 30 n. (Struktura vývoje, Praha 1969, 1998) + Cesty a cíle obrozenské literatury, Praha 1958.
Archiv časopisů: http://archiv.ucl.cas.cz; bibliografie české literární vědy: http://isis.ucl.cas.cz.
Další literatura bude uvedena v rozpisu k tématům jednotlivých seminářů.

Datum vyhotovení:
24. 1. 2011

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (09.02.2011)

Aktivní účast na semináři na základě četby a studia určených děl a odborné literatury; vystoupení (referát a koreferát) na vybrané téma.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (09.02.2011)

Tematické okruhy:

A. RKZ jako literární texty / dobový kontext jejich objevení, resp. vzniku
B. Literatura a národní idea / osobnosti: Dobrovský, Jungmann, Hanka aj.
C. Inspirace RKZ a proměny jejich obrazu / proměny společnosti
D. Potřeba nového zkoumání / zrod moderní vědy a literární historie
E. Tzv. boje o RKZ v 80. letech / osobnosti: Masaryk, Gebauer, Vlček aj.
F. Význam rukopisných bojů / proměny společenského a literárního života a utváření moderní kritiky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK