PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Z dějin kritického myšlení v Čechách: iniciativa T.G.M. - ABO500276
Anglický název: Towards a History of Criticism in the Czech Lands: The Initiative of T. G. M.
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ABO500284
Garant: doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D. (03.02.2016)

Seminář se zaměří na Masarykův program ve vztahu k modernistickému kritickému hnutí a k dlouhodobým debatám o povaze české moderní společnosti. Myšlenková iniciativa rozvržená do čtyř otázek – náboženské, ženské, národní a sociální – nacházela svůj argumentační rámec v hodnocení soudobé literatury, která tvořila v Masarykově myšlení protějšek filozofickému, sociologickému a politickému rozvrhu, mnohdy reagujícímu na aktuální krizové společenské jevy s opožděně a neadekvátně. Tématy semináře budou otevřené podněty Masarykova návrhu společenské reformy: revize vzdělanostního programu v osmdesátých letech, promyšlení politického programu v letech devadesátých, kritika marxistické ideologie a hodnocení revolučních dějiny Ruska a Evropy a konečně program demokratické revoluce emancipujícího se národnostního státu (Nová Evropa, Světová revoluce). Konfrontace s Masarykovým kritickým stylem a s jeho podněty, jakož i s kontroverzí, jakou s sebou tyto podněty nesly a nesou, umožňuje pochopit jeho výkon v jejím historickém, tj. podstatně současném významu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D. (03.02.2016)

Diskuse o interpretačních možnostech Masarykova kriticismu a jeho dnešní aktuálnosti.

Deskriptory
Poslední úprava: doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D. (03.02.2016)

Volitelný seminář (přednostně pro studenty magisterských programů a vyšších ročníků bakalářských programů)

 

 

Tematické okruhy:

 1. Povaha moderní krize vědění a poznání (Brentano, Comte, prblém sebevražednosti a poznávací skepse, empirie - literatura)

 2. Masarykovy čtyři otázky

 3. Krize politická a mravní – Česká otázka

 4. Otázka náboženská – Umění a náboženství

 5. Otázka sociální – kritika marxismu

 6. Revoluce a demokracie: Rusko a Evropa, Světová revoluce

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D. (03.02.2016)

Aktivní účast v diskusi - referát / koreferát. V případě klasifikované atestace písemná práce.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D. (03.02.2016)

Prameny:

 

Spisy T. G. Masaryka 1–37. Ústav T. G. Masaryka, o. p. s.  – Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

 

 

Z literatury předmětu:

(literatura předmětu bude upřesňována průběžně)

Fraenkl, Pavel: Masaryk a literatura. E. Dobrovolný, Kroměříž 1930

Masarykův sborník

1924–1925 (Čin, Praha 1925)

1926–1927 (Čin, Praha 1927)

1928–1929 (Čin, Praha 1929 – obsahuje téměř vesměs práce TGM, např. články o sokolství)

T. G. Masarykovi k šedesátým narozeninám. Red. Edvard Beneš, František Drtina, František Krejčí, Jan Herben, 2. vydání (1. vyd. 1910; Čin, Praha 1930)

Vůdce generací. Díl první. 1930–1931 (Čin, Praha 1932)

Vůdce generací. Díl druhý. 1930–1931  (Čin, Praha 1932)

T. G. M. a naše současnost (Academia, Praha 1992 – mj. Josef Zika: Masaryk a literatura, s. 72 -117)

Ústav T. G. Masaryka, Praha 1993

1993–1995 (Ústav T. G. Masaryka, Praha 1997)

1996–1998  (Masarykův ústav AV ČR, Praha 2000)

XI.-XII. 1999–2003 (Masarykův ústav AV ČR – Ústav T. G. Masaryka, o. p. s., Praha

2004)

2004–2006  (Masarykův ústav AV ČR – Ústav T. G. Masaryka, o. p. s., Praha 2006)

2006–2008   (Masarykův ústav AV ČR – Ústav T. G. Masaryka, o. p. s., Praha 2009)

 

On Masaryk. Rodopi, Amsterdam 1988

Opat, Jaroslav: Filozof a politik. Tomáš Garrigue Masaryk. 1882–1893. Index, Köln 1987 (2. vyd. Melantrich, Praha 1990)

Opat, Jaroslav: Glosy ke dvěma kritikám T. G. Masaryka + Masarykovo filozofické krédo a zkušenost dějiny 20. století + Nad třemi knihami o T. G. Masarykovi + Odkaz T. G. Masaryka a současné diskuse o základech vztahů mezi Čechy a Slováky + Masarykovo Evropanství jako pojem a politický program + Příroda a člověk u T. G. Masaryka + Teze k Masarykově národnostní a státoprávní filozofii do roku 1918 + T. G. Masaryk, kritik a harmonizátor života. In Masarykiana a jiné studie. 1980–1994. Ústav T. G. Masaryka, Praha 1994

Opat, Jaroslav: Střední Evropa v Masarykově myšlení nejen po roce 1918 + Střední Evropa, Balkán a T. G. Masaryk + Národnostní filozofie T. G. Masaryka nejen pro Československo + Kritik rasismu + Analytik krize demokracie nové doby + Poselství Masarykova českoslovenství + Český nacionalista? + Masarykovo evropanství jako pojem a politický program + K otázce identity a integrity v myšlení T. G. Masaryka + Pokračovatel v Palackého díle politickém + Na Vysočině [TGM a K. Havlíček, DV] + Odpovědnost za Evropu v optice Masarykovy filozofie dějin + Ideály humanitní 1901 + Masaryk a sociální demokracie + Poselství přelomu věků + Evropan a světoobčan o nové Evropě + Příroda a člověk + Ke sporům s T. G. Masarykem a o Masaryka + Osudové přátelství Edvarda Beneše s T. G. Masarykem. In Masarykiana a jiné studie II. Ústav T. G. Masaryka, o.p.s., Praha 1996.

Opat, Jaroslav: Průvodce životem a dílem T. G. Masaryka. Česká otázka včera a dnes. Ústav T. G. Masaryka, Praha 2003

Patočka, Jan: Masarykovo a Husserlovo pojetí duševní krize evropského lidstva + Dvě studie o Masarykovi. In týž: Češi I. Sebrané spisy Jana Patočky 12. Ed. K. Palek a I. Chvatík, OIKOYMENH, Praha 2006

Patočka, Jan: Kolem Konkrétní logiky + Masaryk v boji proti antisemitismu. In In týž: Češi II. Sebrané spisy Jana Patočky 12. Ed. K. Palek a I. Chvatík, OIKOYMENH, Praha 2006

Skilling, H. Gordon: T. G. Masaryk proti proudu. 1882–1914. Přel. Vojtěch Svátek, Práh, Praha 1995 [T. G. Masaryk: Against the Current. 1882–1914. The Macmillen Press 1995]

T. G. Masaryk I. Thinker and Politician. Ed. S. B. Winters, Macmillan, London 1990

T. G. Masaryk II. Thinker and Critic. Ed. R. B. Pynsent. Macmillan, London 1989

T. G. Masaryk III. Statesman and Cultural Force. Ed. H. Hanak, Macmillan, London 1989

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK