PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Historie jazykového systému češtiny - ABO500104
Anglický název: History of the Czech Language System
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ABO500133
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.
PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.
Záměnnost : ABO500133
Je záměnnost pro: ABO500133
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (28.01.2019)
Přednáška seznamuje s výkladem historie jazykového systému češtiny, zejm. fonologićkého, morfo(no)logického, slovotvorného a syntaktického plánu. Hlavním metodologickým stanoviskem je funkční strukturalismus, zohledněny jsou však - jen v omezené míře - i další metodologické přístupy k diachronnímu materiálu (glottochronologie, historická sociolingvistika, konstrukční gramatika, kontaktologie, diachronní korpusová lingvistika, typologie, analytická fonologie). Výklad vychází z funkčního strukturalistického přístupu (prací Komárkových, Lamprechtových, Jakobsonových, Vintrových, Šlosarových, Koskových, Bauerových, Němcových ad.). Pozornost je okrajově věnována i kontaktologii, zejména otázce vlivu němčiny na fonologii a otázce vlivu latiny na syntax.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (28.01.2019)

Cílem výuky v tomto předmětu je seznámit studenty s historií jazykového systému češtiny v metodologii pražského funkčního strukturalismu s přihlédnutím k přínosu jiných metodologických přístupů a k vybraným kontaktologickým problémům.

 

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (28.01.2019)

Čornejová, M. - Rychnovská, L. - Zemanová, J. (vyd.) Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Brno 2010.

Lamprecht, A. - Šlosar, D. - Bauer, J. Historická mluvnice češtiny. Praha 1986.

Komárek, M. Historická mluvnice česká. Hláskosloví. 3. vyd. Praha 1969.

Komárek, M. Nástin fonologického vývoje českého jazyka. Praha 1982.

Komárek, M. Nástin morfologického vývoje českého jazyka. 2. vyd. Praha 1981.

Vážný, V. Historická mluvnice česká, Tvarosloví I. Skloňování. Praha 1964.

Dostál, A. Historická mluvnice česká. Tvarosloví II. Časování. Praha 1967.

Trávníček, F. Historická mluvnice česká. Skladba. Praha 1956.

Gebauer, J. Historická mluvnice jazyka českého. 1. díl - Hláskosloví. 2. vyd. Praha 1963.

Gebauer, J. Historická mluvnice jazyka českého. 2. díl - Tvarosloví. 1. Skloňování. Praha 1896.

Gebauer, J. Historická mluvnice jazyka českého. 3. díl - Tvarosloví 2. Časování. Praha 1898.

Gebauer, J. Historická mluvnice jazyka českého. 4. díl - Skladba (ed. F. Trávníček). Praha 1929.

Trávníček, F. Historická mluvnice československá. Praha 1935.

 

Doplňující, nepovinná literatura:

Vintr, J. Das Tschechische. Muenchen 2004.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (28.01.2019)

Znalost výkladu v základních mluvnicích (Lamprecht - Šlosar - Bauer, Komárkův výklad hláskoslovného vývoje) a ve skriptech Starší české texty a znalost odpřednášené látky. Důraz je kladen na systémové souvislosti změn v rámci jednoho plánu i provázanost mezi různými rovinami.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (28.01.2019)

1. Metodologické přístupy k diachronnímu materiálu, přehled osobností a prací v české tradici, zejm. historických gramatik od NO.

2. Fonologický vývoj 10.-13. st., stč. přízvuk, kvantita

3. Fonologický vývoj ve 14. st.: výklady zániku měkkostní korelace a navazujících změn (Komárek - Lamprecht - Mareš: Vintr, Šlosar)

4. Fonologický vývoj v 15.-17. st. (systémové souvislosti změn), nářeční systémy. Otázka vlivu němčiny na český jazyk (mluvnice a starší názory /zejm. Gebauer, Komárek, Lamprecht, Vachek/, Bednarczuk, Berger, Šlosar, Rejzek, Newerkla)

5. Flektivní morfologie slovesa: gramatické kategorie

6. Flektivní morfologie slovesa: slovesné třídy, poznámky k syntetickým slovesným tvarům

7. Flektivní morfologie jména: substantiva

8. Flektivní morfologie: adjektivália, adjektiva, zájmena, číslovky

9. Slovotvorba: vybrané jevy

10. Syntax jednoduché věty; vliv latiny na českou syntax

11. Syntax souvětí

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK