PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Jaroslav Hašek ("největší spisovatel český") - ABO500050
Anglický název: Jaroslav Hašek: “The Biggest Czech Writer”
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AUC500067
Garant: PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PaedDr. Luboš Merhaut, CSc. (02.02.2012)

Seminář je věnován dílu a osobnosti Jaroslava Haška, především čtení a interpretaci různorodých autorových textů a mystifikačních (životních) her, hledání jejich charakteristik a významových možností, a to v konfrontaci s haškovskou literaturou, jejími "výšinami" i krajnostmi, a mytologizující biografií, a v souvislosti s proměnami dobového literárního a společenského kontextu.
Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Luboš Merhaut, CSc. (02.02.2012)

I.

Májové výkřiky a jiné verše, Praha 1903 (s básněmi L. Hájka Domažlického).

Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války [1921-1923] (ed. J. Víšková, doslov M. Jankovič), Praha 1968 (Národní knihovna; 84, 2 sv.); další vydání: Praha 1968 (ed. F. Daneš); Praha 1971 (ed. J. Víšková, 3 sv.) aj.

Sebrané spisy Jaroslava Haška: 16 svazků (red. A. Dolenský), Praha 1924-1929.

Loupežný vrah před soudem (ed. Z. Ančík a R. Pytlík), Praha 1958.

Dědictví po panu Šafránkovi (ed. Z. Ančík, M. Jankovič, R. Pytlík a B. Štorek), Praha 1961 (Spisy J. H., sv. 3).

Politické a sociální dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona (ed. Z. Ančík, R. Pytlík a M. Jankovič), Praha 1963 (Spisy J. H., sv. 9); (ed. R. Pytlík) Praha 1977; (ed. R. Pytlík) Praha 1982 (Výbor z díla J. H., sv. 1).

Velitelem města Bugulmy: Z tajemství mého pobytu v Rusku (ed. Z. Ančík, M. Jankovič, R. Pytlík a B. Štorek), Praha 1966.

Moje zpověď (ed. Z. Ančík, M. Chlíbcová, M. Jankovič a R. Pytlík), Praha 1968 (Spisy J. H., sv. 16).

Spisy Jaroslava Haška: 16 svazků (ed. Z. Ančík, F. Daneš, M. Chlíbcová, M. Jankovič, R. Pytlík a B. Štorek), Praha 1955-1973.

Větrný mlynář a jeho dcera: Kabaretní scény a hry bohémské družiny Jaroslava Haška (ed. M. Laiske a R. Pytlík), Praha 1976.

Třetí dekameron - Reelní podnik (Grotesky a mystifikace) (ed. M. Jankovič a R. Pytlík), Praha 1977 (Výbor z díla J. H., sv. 4).

Lidský profil Jaroslava Haška. Korespondence a dokumenty (ed. R. Pytlík a M. Havránková), Praha 1979.

Moje zpověď a jiné povídky (ed. M. Havránková a M. Jankovič), Praha 2008 (Česká knižnice).

 

II.

Z. Ančík: O životě Jaroslava Haška, Praha 1953.

P. Blažíček: Haškův Švejk, Praha 1991.

M. Brod in Pražské hvězdné nebe, Praha 1969.

S. Corduas: Některé poznámky k možné reinterpretaci Haškova Švejka, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada literárněvědná (D) 30 1981, s. 19-27.

F. Daneš: Příspěvek k poznání jazyka a slohu Haškových Osudů dobrého vojáka Švejka, Naše řeč 37, 1954, s. 124-139 (Jazyk a text, ed. O. Uličný, Praha 1999).

B. Doležal: Nedokonalost Haškových Osudů, sb. Podoby, Praha 1967, s. 171-183.

L. Doležel in Studie z české literatury a poetiky (ed. B. Fořt), Praha 2008.

J. Durych in Ejhle, člověk!, Praha 1928 (Polemiky a skandály, Olomouc 2001).

E. Frynta: Hašek, the Creator of Schweik, Praha 1965.

R. Grebeníčková in Literatura a fiktivní světy 1 (ed. M. Špirit), Praha 1995.

J. Grossman in Analýzy, Praha 1991 + in Texty o divadle 1, Praha 1999.

M. Grygar: Bugulma: Kvadratura kruhu, sb. Czech Studies / České studie, Amsterdam-Atlanta 1990, str. 83-100

A. Guski: Mystifikation als Textstrategie: Zum Dadaismus in Hašeks Švejk, sb. Ars Philologica Slavica (ed. V. Setschkareff, P. Rehder, H. Schmid), München 1988, s. 149-161.

L. Hájek: Z mých vzpomínek na Jaroslava Haška, Praha 1925.

M. Hodík a P. Landa: Encyklopedie pro milovníky Švejka, Praha 1998-1999 + Švejk: fikce a fakta, Praha 2006.

J. Chalupecký: Na hranicích umění, Praha 1990 + in Expresionisté (ed. Z. Trochová, J. Med a J. Šulc), Praha 1992.

M. Jankovič: Umělecká pravdivost Haškova Švejka, Praha 1960 + in Nesamozřejmost smyslu, Praha 1991 (Cesty za smyslem literárního díla, Praha 2005).

Jaroslav Hašek 1883-1983: Proceedings of the international Hašek-Symposium (ed. W. Schamschula), Frankfurt a. M. 1989.

J. Jedlička in České typy a jiné eseje, Praha 2009.

K. Kosík: Hašek a Kafka neboli Groteskní svět, Plamen 1963, č. 6, s. 95-102 (ant. V kleštích dějin, Brno 2009).

Z. M. Kuděj: Ve dvou se to lépe táhne [1923], Praha 1971 (upr. J. Lopatka) (2000) + Když táhne silná čtyrka 1, 2, Praha 1930 (1948).

F. Langer in Byli a bylo, Praha 1963 (Spisy F. L. 14, Praha 2003).

F. Langer a J. Mach: Strana mírného pokroku a jiné příběhy s Haškem, Pestrý týden 1928, č. 1-22.

E. A. Longen: Jaroslav Hašek, Praha 1928.

M. Mareš in Ze vzpomínek anarchisty, reportéra a válečného zločince, Praha 1999.

B. Mědílek aj.: Bibliografie Jaroslava Haška. Soupis jeho díla a literatury o něm, Praha 1983.

V. Menger: Lidský profil Jaroslava Haška, Praha 1946 + Jaroslav Hašek v zajetí, Praha 1948.

L. Merhaut in Cesty stylizace, Praha 1994 + Jaroslav Hašek, Dictionary of Literary Biography. Vol. 215. Twentieth-Century Eastern European Writers (ed. S. Serafin). Detroit − San Francisco − London − Boston 1999, s. 90−98.

G. R. Opočenský: Čtvrtstoletí s J. Haškem, Vimperk 1948.

C. Parrott: Jaroslav Hašek: A study of Švejk and the short stories, Cambridge - New York 1982.

W. Prochazka: Kafka’s Assotiation with Jaroslav Hašek and the Czech Anarchists, Modern Austrian Literature 1978, s. 275-287.

R. B. Pynsent: The last days of Austria: Hašek and Kraus, sb. The First World War in fiction (ed. H. Klein), London 1976, s. 136-148.

R. Pytlík: Toulavé house, Praha 1971 (1998) + Jaroslav Hašek, Praha 1972 + Kniha o Švejkovi, Praha 1983 + Jaroslav Hašek, Lexikon české literatury 2/I, Praha 1993, s. 86-90.

S. Richterová in Slova a ticho, Mnichov 1986 (Praha 1991).

A. Ripellino in Magická Praha, Praha 1992 (1996).

F. Sauer a I. Suk: In memoriam Jaroslava Haška, Praha 1924.

M. Součková in A Literary Satellite: Czechoslovak-Russian Literary Relations, Chicago 1970.

V. Stejskal: Hašek na Lipnici, Havlíčkův Brod 1953.

Struktura a smysl literárního díla (ed. M. Jankovič, Z. Pešat a F. Vodička), Praha 1966.

J. Toman: Futurismus, dadaismus nebo poetismus? Poznámky ke Švejkovi, Proměny / Variations (Ann Arbor) 1981, č. 2, s. 26-32.

R. Wellek in Essays on Czech Literature, The Hague 1963.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PaedDr. Luboš Merhaut, CSc. (02.02.2012)

Aktivní účast na práci v semináři na základě četby určených textů, dvě vystoupení na vybraná témata.

Sylabus
Poslední úprava: PaedDr. Luboš Merhaut, CSc. (02.02.2012)

Tematické okruhy:

Souřadnice a příznaky svébytnosti tvorby Jaroslava Haška; souvislosti s dobovým kontextem, časovost a nadčasovost, témata a postupy, vypravěčské perspektivy, živelnost a (ne)jistota, utilitárnost a absurdita; sjednocující charakteristiky autorského gesta.

Haškovy verše, črty, humoresky a povídky; generační východisko, antiliterátství, ironická a bohémská stylizace.

Haškovy mystifikační a parodické hry, (auto)stylizace; život a umění; Svět zvířat, Politické a sociální dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona aj.

Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války jako výzva; možnosti a obtíže čtení a hledání smyslu.

Fenomény Hašek a Švejk jako osobitá témata literárního dějepisectví; možnosti přístupu, metodologické otázky; rozporuplné ohlasy Haškova díla v českém prostředí i v mezinárodním kontextu; adaptace a interpretace v mezioborové perspektivě.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK