PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Metody literární historie – přednáška - ABO500008
Anglický název: Methodology of Literary History
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Sylabus k přednášce doc. Vojtěcha (ZS 2016–2017).doc Sylabus k přednášce doc. Vojtěcha (ZS 2016–2017) Mgr. Ivan Kafka
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (22.09.2011)

Přednáška je zaměřena na základní metodologické problémy literární historiografie, na otázky spjaté s definicí jejího předmětu, na její modely, přístupy a otevřené možnosti. Přednáška sleduje dvojí cíl - v zastaveních nad některými příklady literárněhistorického uvažování a nad vybranými diskusemi o tradičních otázkách dějin literatury poukázat na živou povahu impulsů vzešlých jak ze sebereflexe oboru, tak ze střetů s novými metodologickými modely, a zároveň uvažovat o příležitostech, jaké historickému zkoumání uměleckého slovesného projevu skýtá dnešní situace, resp. o tom, co tuto situaci vyznačuje. Jednotlivé přednášky postupují na dvou aktualizačních osách - v poukazu k obecným teoretickým, pojmoslovným a metodologickým problémům a v jejich tematizaci na konkrétních příkladech vybraných děl (českého) literárního bohemistického dějepisu, která podstatným způsobem orientovala proměny oboru.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (22.09.2011)

Příklady literárněhistorických přístupů v (české) diskusi:

 

Leander Čech: Karolina Světlá (1891).

Jaroslav Vlček: Dějiny české literatury (1892-97, 1898-1901, 1902-14, 1921, 1931; souborně 1960, ed. F. Svejkovský).

Jan Jakubec: Literatura česká XIX. století 1-4 ( (s dalšími, 1902-07; 2., přeprac. a rozšíř. vyd. 1911, 1917); Dějiny literatury české (1911; 2., přeprac. a rozšíř. vyd. ve 2 svazcích 1929, 1934).

Miloslav Hýsek: Literární Morava v letech 1849-1885 (1911).

Václav Tille: Božena Němcová (1911, 1947 s dodatky M. Novotného).

Otokar Fischer: Heinrich von Kleist a jeho dílo (1912) + Friedrich Nietzsche (1913).

F. X. Šalda: Duše a dílo (1913; 1918; 1937, ed. B. Fučík; 1947, ed. F. Vodička).

Josef Hanuš: Národní muzeum a naše obrození I, II (1921, 1923).

Arne Novák: Svatopluk Čech I, II (1922-23) + Přehledné dějiny literatury české (s J. V. Novákem, 1936-39, 1995).

Jan Máchal: Boje o nové směry v české literatuře. 1880-1890 (1926).

A. M. Píša: Otakar Theer I, II (1928, 1931).

Jan Mukařovský: Polákova Vznešenost přírody. In J. Mukařovský: Kapitoly z české poetiky II (1941, 1948).

Antonín Grund: Karel Jaromír Erben (1935).

Bedřich Václavek: Česká literatura 20. století (1935, 1974 ed. O. Mohyla).

René Wellek: A History of Modern Criticism I-VIII (1955, 1965, 1986, 1991, 1992).

Felix Vodička: Počátky krásné prózy novočeské (1948, 1994).

Oldřich Králík: Otokar Březina. Logika jeho díla (1948) + Kapitoly o Slezských písních (1957) + Demystifikovat Máchu (1969).

Zdeněk Pešat: J. S. Machar básník (1958) + Jaroslav Seifert (1991).

Dějiny české literatury I-IV (1959-61, 1995).

Květoslav Chvatík: Bedřich Václavek a vývoj marxistické estetiky (1962).

Eva Strohsová: Zrození moderny (1963).

Milan Jankovič: Josef Václav Sládek (1963).

Jiří Brabec: Poezie na předělu doby. Vývojové tendence české poezie koncem let osmdesátých a na počátku let devadesátých XIX. století (1964).

Miroslav Červenka: Symboly, písně a mýty (1966).

Robert B. Pynsent: Julius Zeyer. The Path to Decadence (1971).

Jiří Opelík: Josef Čapek (1980).

Přemysl Blažíček: Haškův Švejk (1991).

Česká literatura od počátků k dnešku (1998).

Dějiny české literatury. 1945-1989 I-IV (2007-2008).

Dějiny nové moderny (2010).

 

 

Pro diskusi o tématech přednášky je doporučena především následující literatura předmětu:

 

Anz, Thomas (ed.)

Handbuch Literaturwissenschaft. Band 2. Methoden und Theorien, Stuttgart - Weimar, Verlag J. B. Metzler 2007.

 

Benjamin, Walter

Literární dějiny a literární věda. In W. B.: Výbor z díla 1. Literárněvědné studie. Uspořádal a přeložil Martin Ritter, Praha, OIKOYMENH 2009, s. 249-254.

 

Dilthey, Wilhelm

Uvedení ve vědy duchové. Pokus položiti základ ke studiu společnosti a dějin (přel. Emil Hoffer), Praha, Pelcl 1901.

 

Fischer, Otokar

Otázky literární psychologie. Praha, F. Topič 1917.

Na rozhraní. In O. F.: Duše a slovo. Eseje. Praha, Melantrich 1929, s. 209-218.

 

Foucault, Michel

Myšlení vnějšku. Přeložili Čestmír Pelikán, Miroslav Petříček, Stanislav Polášek, Petr Soukup, Praha, Herrmann & synové 1996.

Archeologie vědění. Přeložil Čestmír Pelikán, Praha, Herrmann & synové 2002.

 

Iggers, Georg G.

Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. Přeložil Pavel Kolář, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2002.

 

Jauss, Hans Robert

Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft, Konstanz 1967.

 

Králík, Oldřich

Osvobozená slova. In O. K.: Osvobozená slova. Uspořádal Jiří Opelík, Praha, TORST 1995, s. 453-472.

 

Lanson, Gustave

"Vědecký duch" a metoda literární historie, přeložil Josef Kvapil, s úvodem Pavla Fraenkla, Host 5, 1925, č. 3, s. 65-70.

Metoda literárního dějepisu. Přeložil Josef Kopal, Praha, Nákladem Jednoty československých filologů 1931.

 

Novák, Arne

Literární historie dnes a zítra. Metodologické a historické poznámky.  Rozhledy 10, 1901, s. 284-291, 331-335 a 370-373.

Kritika a literární dějepis. In A. N.: Kritika literární II. Zásady a praxe. Praha, F. Topič 1916, s. 5-15.

Literární dějepis, Ottův slovník naučný nové doby. Dílu třetího svazek druhý. Praha, J. Otto 1935, s. 1225-1233, šifra A. N.

 

 

Opelík, Jiří

O metodu dějin současné literatury. Česká literatura 9, 1961, č. 3, s. 314-310.

Poznámky k současnému stavu české literární lexikografie. Česká literatura 43, 1995, č. 1, s. 3-8; knižně in J. O.: Milované řemeslo, Praha, TORST 2000, s. 340-347.

 

Papoušek, Vladimír - Tureček, Dalibor

Hledání literárních dějin. Doslov napsal a Výběrový soupis dějin české literatury vydaných ve 20. století sestavil Petr A. Bílek, Praha - Litomyšl,  Paseka 2005.

 

Spitzer, Leo

Jazykověda a slovesné umění + Slovesné umění a jazykověda + K jazykové interpretaci slovesných uměleckých děl + Jazykověda a literární historie. Vše in L. S.: Stylistické studie z románských literatur. Uspořádali a přeložili Jiří Pelán a Jiří Stromšík, Praha, Triáda 2010, s. 9-19, 20-39, 40-61, 62-90.

 

Svoboda, Karel

Pojem filologie. Sborník přednášek proslovených na prvém sjezdu čsl. profesorů filozofie, filologie a historie v Praze 3.-7. dubna 1929, Praha, s podporou ministerstva školství a národní osvěty vydal přípravný výbor sjezdový 1929, s. 331-340.

 

Tureček, Dalibor

Murkovy "Deutsche Einflüsse" a jejich české přijetí. In: Matija Murko v myšlenkovém kontextu evropské slavistiky. Uspořádali Ivo Pospíšil a Miloš Zelenka, Brno, Masarykova univerzita 2005, s. 87-99.

 

Veyne, Paul

Jak se píšou dějiny. Přeložil Čestmír Pelikán, Červený Kostelec, Pavel Mervart 2010.

 

Vodička, Felix

Literární historie. Její problémy a úkoly, sb. Čtení o jazyce a poezii. Svazek první. Uspořádali Bohuslav Havránek a Jan Mukařovský. Praha, Družstevní práce 1942, s. 307-400 [srov. i Brabec, Jiří: Literární historik v proudu dějin, Kritický sborník 14, 1994, č. 1, s. 62-64 a Červenka, Miroslav:

O Vodičkově metodologii literárních dějin, in F. Vodička: Struktura vývoje, Praha, Odeon 1969; 2., rozšíř. vyd. Praha, Dauphin 1998, s. 565-596].

 

Wellek, René

The Theory of Literary History, Travaux du Cercle Linguistique de Prague 6. Études dédiées au Quatrième congrès de linguistes, Prague [Pražský lingvistický kroužek] 1936, s. 173-192.

Teorie literatury. Přeložili Miloš Calda a Miroslav Procházka, Olomouc, Votobia 1996 [s Austinem Warrenem] xxx

 

White, Hayden

Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe, Baltimore, John Hopkins University Press 1973.

The Content of the Form. Narative Discourse and Historical Representation, Baltimore, John Hopkins University Press 1987.

Tropika diskursu. Kulturně kritické eseje. Přeložil Ladislav Nagy, doslov Martin Procházka, Praha, Karolinum 2010.

 

Wiendl, Jan (ed.)

Hledání literárních dějin v diskusi. Záznam diskuse z literárněvědného kolokvia konaného 22. a 23. září 2005 v Českých Budějovicích, Praha - Litomyšl, Paseka - Ústav české literatury a literární vědy FF UK 2006.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (22.09.2011)

Tematické okruhy:

 

  1. Dějiny (dějepis) literatury nebo literární dějiny (dějepis)? [problém svébytnosti oboru, Wellek a jiní; Paul Veyne]
  2. "Konec" dějin literatury a "nová" literární historie [diskuse v New Literary History a co následovalo]
  3. Historiografie literatury v rámci humanitních disciplín - problém zpětné vazby a otázka reference [rigoróznost a rozvolnění - škola interpretace, Kostnice]
  4. Literárněhistorický fakt a jeho interpretace: celky, řady, tendence, směry, vývoj, proměna, diskurs, událost a jiné pojmy ďábelské [orientace v pojmosloví]
  5. Pojmy situace a kontext, "dějiny problematizace" [dějiny literatury a intelektuální dějiny, dějiny obrazivé myšlenky, léčba Foucaultem]
  6. Filologie a literární historie [očišťování slova, významy a smysl]
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK