PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Metody literární teorie – seminář I - ABO500005
Anglický název: Methodology of Theory of Literature
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Petr Málek, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Petr Málek, CSc.
Z//Je záměnnost pro: ASK500016
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.09.2012)
Seminář obsahově a tematicky vychází z paralelně probíhající stejnojmenné přednášky. Oba kurzy jsou koncipovány v návaznosti na Poetiku poezie, prózy a dramatu I. cyklu, v níž se studenti již seznámili s klíčovými literárněteoretickými koncepty a pojmy, poskytujícími základní nástroje pro popis, analýzu a interpretaci literárního textu. Seminář by - v návaznosti na přednášku - měl tyto již nabyté znalosti rozšířit a prohloubit především ve směru jejich kontextualizace a historizace, měl by studentům poskytnout orientaci v nejdůležitějších literárněteoretických a metodologických směrech 20. století a klíčových myšlenkových konceptech a pojmech v jejich vývoji a proměnách. Východiskem každého z proponovaných tematických okruhů je četba základních ("kanonických") teoretických textů (programové povahy či s metodologickým dosahem), jež by studenty měl vést k problémovému, nesamozřejmému přístupu k základním literárněteoretickým kategoriím (pojmy literatury, díla, textu, významu, reference, hodnoty, autora, stylu, historie atd.), chápaným nikoli jako univerzální nadčasové nástroje popisu literárního díla, ale jako teoretické konstrukty, reprezentující rozličné, historicky podmíněné metodologické přístupy a směry (hermeneutika, fenomenologie, ruský formalismus, strukturalismus a sémiotika, recepční estetika, dekonstrukce atd.), případně originální, jednoznačnému zařazení se vzpírající "Einzelgängery" (W. Benjamin, M. M. Bachtin). Cílem kurzu není podat ucelený přehled literárněteoretického uvažování 20. století, nýbrž prostřednictvím četby a výkladu vybraných teoretických textů nabídnout sondy do myšlení o literatuře, seznámit s příznačnými kategoriemi a tématy literární (sebe)reflexe, jež tu budou nahlíženy v souvislosti s jinými vědámi o umění, estetikou, filozofií, sociologií atd.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.09.2012)

Aktivní účast na semináři na základě četby a studia určených textů, odborné literatury a pracovních materiálů, přednesený a písemně zpracovaný referát na vybrané téma.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.09.2012)

Základní (přehledová) literatura:

Aristotelés: Poetika. Praha 1996.

Compagnon, Antoine: Démon teorie. Literatura a běžné myšlení. Brno 2009.

Contemporary Literary Theory (ed. by G. Douglas Atkins and Laura Morrow). Amherst 1989.

Culler, Jonathan: Krátký úvod do literární teorie. Brno 2002.

Červenka, Miroslav - Jankovič, Milan - Kubínová, Marie - Langerová, Marie: Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz. Poetika literárního díla 20. století [II]. Praha 2002.

Červenka, Miroslav - Holý, Jiří - Hrbata, Zdeněk - Jankovič, Milan - Jedličková, Alice - Jungmannová, Lenka - Kubínová, Marie - Langerová, Marie - Mathauser, Zdeněk - Vangeli, Nina: Na cestě ke smyslu. Poetika literárního díla 20. století [III]. Praha 2005.

Doležel, Lubomír: Kapitoly z dějin strukturální poetiky: od Aristotela k Pražské škole. Brno 2000.

Eagleton, Terry: Úvod do teorie literatury. Praha 2005.

Encyclopedia of Contemporary Literary Theory (ed. by Irena R. Makaryk). Toronto 1993.

Frank, Manfred: Co je neostrukturalismus. Praha 2000.

Grondin, Jean: Úvod do hermeneutiky. Praha 1997.

Hawthorn, Jeremy: A Concise Glossary of Contemporary Literary Theory. 4th ed., London 2000. (něm. Grundbegriffe moderner Literaturtheorie: ein Handbuch. Tübingen 1994).

Hodrová, Daniela a kol.: …na okraji chaosu…Poetika literárního díla 20.století [I]. Praha 2001.

Iser, Wolfgang: Jak se dělá teorie. Praha 2009.

Literary Theory: An Antology (ed. by Julie Rivkin and Michael Ryan). Malden 1998.

Michalovič, Peter, Minár, Pavol: Úvod do štrukturalismu a post-štrukturalismu. Bratislava 1997.

Mitoseková, Zofie: Teorie literatury. Historický přehled. Brno 2010.

Modern Criticism and Theory: A Reader (ed. by David Lodge). London 1988.

Newton, Kenneth M.: Jak interpretovat text. Kritický úvod do teorie a praxe literární interpretace. Olomouc 2008.

Pechlivanos, Miltos a kol.: Úvod do literární vědy. Praha 1999.

Perniola, Mario: Estetika 20. století. Praha 2000.

Průvodce po světové literární teorii (red. Macura, Vladimír). Praha 1988

Selden, Raman; Widdowson, Peter: A Reader´s Guide to Contemporary Literary Theory. 3rd ed., Lexington 1993.

Staiger, Emil: Základní pojmy poetiky. Praha 1969.

Szondi, Peter: Úvod do literární hermeneutiky. Brno 2003.

Teória literatúry. Výber z formálnej metódy (ed. M. Bakoš). 2.vyd. Bratislava 1971.

Wellek, René -Warren, Robert: Teorie literatury. Olomouc 1996.

Zima, Peter V.: Literární estetika. Olomouc 1998.

 

Doporučená literatura:

Abrams, Meyer Howard: Zrcadlo a lampa. Romantická teorie a tradice estetického myšlení. Praha 2001.

Adorno, Theodor.W.: Estetická teorie. Praha 1997.

Adorno, Theodor.W.: Noten zur Literatur. Frankfurt am M. 1978.

Aristotelés: Poetika. Praha 1996.

Auerbach, Erich: Mimesis. Praha 1968, 2.vyd. 1998.

Bachtin, Michail M: Dostojevskij umělec: K poetice prózy. Praha 1971.

Bachtin, Michail M: Román jako dialog. Praha 1980.

Bachtin, Michail M: Formální metoda v literární vědě. Kritický úvod do sociologiské poetiky. Praha 1980.

Bachtin, Michail M: Estetika slovesnej tvorby. Bratislava 1988.

Bachtin, Michail M - Vološinov, Valentin N.: Marxizmus, freudizmus, filozófia jazyka. Bratislava 1986.

Barthes, Roland: Nulový stupeň rukopisu - Základy sémiologie. Praha 1967.

Barthes, Roland: Světlá komora: Poznámka k fotografii. 2., upr. vyd. Praha 2005.

Barthes, Roland: S/Z. Praha 2007.

Barthes, Roland: Rozkoš z textu. Praha 2008.

Benjamin, Walter: Dílo a jeho zdroj. Praha 1979.

Benjamin, Walter: Iluminácie. Eseje. Bratislava 1999.

Benjamin, Walter: Literárněvědné studie. Praha 2009.

Bourdieu, Pierre: Pravidla umění. Vznik a struktura literárního pole. Brno 2010.

Cohnová, Doris: Co dělá fikci fikcí. Praha 2009

Červenka, Miroslav: Významová výstavba literárního díla. Praha 1993.

Červenka, Miroslav: Fikční světy lyriky. Praha 2003.

Čtenář jako výzva. Výbor z prací kostnické školy recepční estetiky (usp. Sedmidubský, M., Červenka, M., Vízdalová, I.). Brno 2001.

Deleuze, Gilles: Podľa čoho poznáme štrukturalismus. Bratislava 1994.

Derrida, Jacques: Texty k dekonstrukci. Práce z let 1967-72 (usp. a přel. Petříček, M.). Bratislava 1993.

Derrida, Jacques: Gramatológia. Bratislava 1999.

Eco, Umberto: Interpretácia a nadinterpretácia. Bratislava 1995.

Eco, Umberto: Šest procházek literárními lesy. Olomouc 1997.

Eco, Umberto: Meze interpretace. Praha 2004.

Exotika. Výbor z prací tartuské školy (usp. T. Glanc). Brno 2003.

Foucault, Michel: Diskurs, autor, genealogie. Praha 1994.

Foucault, Michel: Slová a veci. Archeológia humanitných vied. Kalligram, Bratislava 2000.

Friedrich, Hugo: Struktura moderní lyriky. Od poloviny devatenáctého do poloviny dvacátého století. Brno 2005.

Gadamer, Hans Georg: Člověk a řeč (Výbor z textů). Praha 1994.

Gadamer, Hans Georg: Text a interpretace. Reflexe 21, 2000, s. 5-35.

Gadamer, Hans Georg: Pravda a metoda I. Nárys filosofické hermeneutiky. Praha 2009.

Gadamer, Hans Georg: Pravda a metoda II. Dodatky/Rejstříky. Praha 2011.

Genette, Gérard: Rozprava o vyprávění (Esej o metodě). Česká literatura 51, 2003, č. 3, s. 302-327, č. 4, s. 470-495.

Grebeníčková, Růžena: Literatura a fiktivní světy (usp. Michael Špirit). Praha 1995.
Grebeníčková, Růžena: Tělo a tělesnost v novověkém myšlení. Praha 1997.

Heidegger, Martin: Básnicky bydlí člověk. Praha 1993.

Chatman, Seymour: Příběh a diskurs. Narativní struktura v literatuře a filmu. Brno 2008.

Ingarden, Roman: Umělecké dílo literární. Praha 1989.

Ingarden, Roman: O poznávání literárního díla. Praha 1967.

Jakobson, Roman: Poetická funkce (usp. M. Červenka). Jinočany 1995.

Jankovič, Milan: Nesamozřejmost smyslu. Praha 1991.

Kristeva, Julia: Slovo, dialog a román: Texty o sémiotice. Praha 1999.

Lachmann, Renate, Memoria fantastica. Praha 2002.

Lotman, Jurij: Štruktúra umeleckého textu. Bratislava 1990.

Lukács, Georg: Metafyzika tragédie. Československý spisovatel, Praha 1967.

Man, Paul de: Rétorika temporality. In: Umění, krása, šeredno (Ed. V. Zuska). Karolinum, Praha 2003, s. 117-153.

Man, Paul de: Allegories of Reading. Figural Language in Rousseau, Nietzsche, Rilke and Proust. New Haven and London 1979 (příp. něm. překlad: Allegorien des Lesens. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1988).

Marcelli, Miroslav: Príklad Barthes. Bratislava 2001.

Mukařovský, Jan: Studie z poetiky. Praha 1982.

Mukařovský, Jan: Studie z estetiky. Praha 1966.

Mukařovský, Jan: Studie I a II. Brno 2000.

Od poetiky k diskursu. Výbor z polské literární teorie 70.-90. let XX. století (usp. J. Trávníček). Brno 2002.

Patočka, Jan: Umění a čas I, II, Sebrané spisy, sv. 4, 5 (ed. D. Vojtěch, I. Chvatík), Praha 2004.

Pešat, Zdeněk: Tři podoby literární vědy. Praha 1998.

Propp, Vladimír: Morfologie pohádky a jiné studie. Jinočany 1999.

Ricouer, Paul: Život, pravda, symbol. Praha 1993.

Ricouer, Paul: Čas a vyprávění I, II, III. Praha 2000, 2002.

Rimmonová-Kenanová, Shlomith: Poetika vyprávění. Brno 2001.

Ronenová, Ruth: Možné světy v teorii literatury. Brno 2006.

Spitzer, Leo: Stylistické studie z románských literatur. Uspořádali a přeložili Jiří Pelán a Jiří Stromšík, Praha, Triáda 2010.

Steiner, Petr: Ruský formalismus. Metapoetika. Brno 2011.

Stierle, Karlheinz: Dimenze rozumění (Místo literární vědy). Česká literatura 41, 1993, č. 2, s. 115-137.

Šklovskij, Viktor: Theorie prózy. Praha 1948.

Todorov, Tzvetan: Poetika prózy. Praha 2000.

Uspenskij, Boris: Poetika kompozice. Brno 2008.

Vodička, Felix: Struktura vývoje. Praha 1967, 2., rozš. vyd. 1998.

White, Hayden: Tropika diskursu. Kulturně kritické eseje. Praha 2010.

White, Hayden: Metahistorie. Historická imaginace v Evropě devatenáctého století. Brno 2011.

Znak, struktura, vyprávění. Výbor z prací francouzského strukturalismu (usp. P. Kyloušek). Brno 2002.

 

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.09.2012)

Základní tematické okruhy:

 

1) Vstupní otázky: Co je literární teorie a jaké je její místo v rámci vědy o literatuře?

Klíčové pojmy: teorie, kritika, historie; tvrdá a měkká teorie; literatura a literárnost, metoda, ozvláštnění

Směry a autoři: Aristotelés, Viktor Šklovskij, Roman Jakobson, Wolfgang Iser

 

Pro diskusi je doporučena následující literatura předmětu:

Aristotelés: Poetika. Praha 1996.

Staiger, Emil: Základní pojmy poetiky. Praha 1969.

Šklovskij, Viktor: Umění jako metoda. In V.Š.: Theorie prózy. Praha 1948, s. 9-26.

Ejchenbaum, Boris: Teória "formálnej metódy". In: Teória literatúry. Výber z formálnej metódy (ed. M. Bakoš). 2.vyd. Bratislava 1971, s. 19-53.

Ejchenbaum, Boris: Ako je urobený Gogolův Plášť. In: Teória literatúry. Výber z formálnej metódy (ed. M. Bakoš). 2.vyd. Bratislava 1971, s. 353-370.

Stierle, Karlheinz: Dimenze rozumění (Místo literární vědy). Česká literatura 41, 1993, č. 2, s. 115-137.

Uspenskij, Boris: Poetika kompozice. Brno 2008.

Steiner, Petr: Ruský formalismus. Metapoetika. Brno 2011.

 

 

2) Subjekty literární komunikace I: Autor

Klíčové pojmy: autor jako psychofyzická bytost, autorský subjekt (obraz autora, osobnost,  implikovaný/abstraktní autor), autorská intence, intuice, výraz, smysl a význam, záměrnost a nezáměrnost, významové sjednocení a sémantické gesto, smrt autora

Směry a autoři: pozitivismus, psychologizující metody, hermeneutika, psychoanalytické přístupy, sociologický přístup, strukturalismus  a poststrukturalismus

Friedrich Schleiermacher; Hippolyte Taine, Benedetto Croce; Sigmund Freud, Carl Gustav Jung; Jan Mukařovský, E. D. Hirsch, Michel Foucault, Roland Barthes

 

Pro diskusi je doporučena následující literatura předmětu:

Okopień-Slawińská, Aleksandra: Vztahy mezi osobami v literární komunikaci. In Od poetiky k diskursu. Výbor z polské literární teorie 70.-90.let XX. století. Brno 2002, s. 98-115.

Schmid, Wolf: Abstraktní autor a abstraktní čtenář. Česká literatura 54, 2006, č. 2-3, s. 74-97.

Cohnová, Doris: Co dělá fikci fikcí. Praha 2009

Foucault, Michel: Co je to autor? In: Diskurs, autor, genealogie. Praha 1994, s. 41-73.

Barthes, Roland: Smrt autora. Aluze 2006, č. 3, s. 75-77.

 

 

3) Subjekty literární komunikace II: Vypravěč a jeho pojetí v literární teorii

Klíčové pojmy: vyprávění, narativní fikce a její aspekty (roviny): příběh, text, vyprávění (fabule a syžet;  histoire, récit, narration; story, plot, discourse atd); motiv, téma; typologie vypravěčů, vyprávěcí situace; skaz; hledisko, chronotop

Směry a autoři: ruský formalismus a strukturalismus

Viktor Šklovskij, Boris Tomaševskij, Michail M. Bachtin, Boris Uspenskij; Georg Lukács, Walter Benjamin, Theodor W. Adorno; Gérard Genette, A. J. Greimas, Roland Barthes, Tzvetan Todorov, Seymour Chatman

 

Pro diskusi je doporučena následující literatura předmětu:

Lukács, Georg: Teorie románu. In: Metafyzika tragédie. Praha 1967, s. 95-187.

Benjamin, Walter: Vypravěč. Úvahy podnícené dílem Nikolaje Leskova. In: Dílo a jeho zdroj. Praha 1979, s. 215-234.

Benjamin, Walter: Franz Kafka. In: Literárněvědné studie. Praha 2009, s. 271-298. 

Adorno, Theodor W.: Vypravěč v současném románu. Souvislosti XIX, 2008, č. 3, s. 13-17.

Todorov, Tzvetan: Poetika prózy. Praha 2000.

Grebeníčková, Růžena: Literatura a fiktivní světy (usp. Michael Špirit). Praha 1995.

Petříček, Miroslav: Majestát zákona. Raymond Chandler a pozdní dekonstrukce. Praha 2000.

Chatman, Seymour: Příběh a diskurs. Narativní struktura v literatuře a filmu. Brno 2008.

 

 

4) Subjekty literární komunikace III: Čtenář (recepce, konkretizace, rozumění, interpretace)

Klíčové pojmy: stavba literárního díla, vrstva schematických aspektů a vrstva znázorněných předmětností, místa nedourčenosti, "život" literárního díla a jeho konkretizace, artefakt a estetický objekt; text a kontext, horizont očekávání, akt čtení, implikovaný adresát/čtenář; hermeneutický kruh, rozumění, předsudek; interpretace a přeinterpretování

Směry a autoři: literární hermeneutika, fenomenologie a recepční estetika

Hans-Georg Gadamer, Peter Szondi, Roman Ingarden, Felix Vodička, Hans Robert Jauss, Wolfgang Iser, Umberto Eco, Paul Ricoeur

 

Pro diskusi je doporučena následující literatura předmětu:

Jauss, Hans Robert: Dějiny literatury jako výzva literární vědě. In: Čtenář jako výzva. Výbor z prací kostnické školy recepční estetiky. Brno 2001, s. 7-38.

Jauss, Hans Robert: Čtenář jako instance nových dějin literatury. Aluze 6, č. 2, 2002, s. 93-104.

Iser, Wolfgang: Apelová struktura textů. In: Čtenář jako výzva. Výbor z prací kostnické školy recepční estetiky. Brno 2001, s. 39-61.

Stierle, Karheinz: Co je recepce u fikcionálních textů. In: Čtenář jako výzva. Výbor z prací kostnické školy recepční estetiky. Brno 2001, s. 199-242.

Gadamer, Hans Georg: Text a interpretace. Reflexe 21, 2000, s. 5-35.

Eco, Umberto: Interpretácia a nadinterpretácia. Bratislava 1995.

Jedličková Alice: Ke komu mluví vypravěč? Adresát v komunikační perspektivě prózy. Praha 1993.

 

 

5) Pojem textu: text a jeho dekonstrukce

Klíčové pojmy: psaní, dialogičnost a intertextualita, mizení subjektu, text jako différance, stopa, rétorika, tropus, alegorie a ironie

Směry a autoři: formalismus, sémiotika, strukturalismus a poststrukturalismus/dekonstrukce

Michail M. Bachtin, Jurij M. Lotman, Julia Kristeva, Roland Barthes, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Paul de Man

 

Pro diskusi je doporučena následující literatura předmětu:

Man, Paul de: Rétorika temporality. In: Umění, krása, šeredno (Ed. V. Zuska). Praha 2003, s. 117-153.

Man, Paul de: Estetická formalizace. Kleistovo O loutkovém divadle. Aluze 5, č. 3, 2001, s. 34-47.

Bachtin, Michail M: Dostojevskij umělec: K poetice prózy. Praha 1971.

Kristeva, Julia: Slovo, dialog a román. In: Slovo, dialog a román: Texty o sémiotice. Praha 1999, s. 7-32.

Lachmannová, Renate: Intertextualita a dialogičnost. In: Čtenář jako výzva. Výbor z prací kostnické školy recepční estetiky. Brno 2001, s.199-242.

Lachmann, Renate: Memoria fantastica. Praha 2002.

Barthes, Roland: S/Z. Praha 2007.

Marcelli, Miroslav: Príklad Barthes. Bratislava 2001.

 

 

6) Literatura a skutečnost: literatura jako fikce

Klíčové pojmy: mimesis, reference a reprezentace, odkazování k aktuálnímu světu, fikcionalita jako konstitutivní rys literatury, fikční a non-fikční text, možné/fikční světy, metahistorie 

Směry a autoři: Umberto Eco, Lubomír Doležel, Paul Ricoeur, Jonathan Culler, Hayden White

 

Pro diskusi je doporučena následující literatura předmětu:

Auerbach, Erich: Mimesis. Praha 1968, 2.vyd. 1998.

Toporov, Vladimír N.: Petrohrad a petrohradský text ruské literatury. In: Exotika. Výbor z prací Tartuské školy (usp. Tomáš Glanc). Brno 2003, s. 7-35.

Lotman, Jurij M.: Téma karet a karetní hry v ruské literatuře počátku 19. století. In: Exotika. Výbor z prací Tartuské školy (usp. Tomáš Glanc). Brno 2003, s. 139-173.

Ronenová, Ruth: Možné světy v teorii literatury. Brno 2006.

Červenka, Miroslav: Fikční světy lyriky. Praha 2003.

White, Hayden: Metahistorie. Historická imaginace v Evropě devatenáctého století. Brno 2011.

Bourdieu, Pierre: Pravidla umění. Vznik a struktura literárního pole. Brno 2010.

 

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (06.09.2011)

absolvování I. cyklu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK