PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Evropské myšlení o literatuře - ABO400515
Anglický název: Methodology of Literary Theory in Europe
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KCLSEDLA (13.07.2006)

Uznává se i jako přednáška z Metod lit. vědy, v takovém případě předloží student písemnou práci doc. Bílkovi.

Požadavky pro získání atestace:
Zápočet: pohovor o pojednávaných tématech.
Zkouška: písemná práce. Rozhovor o předložené práci.

Charakteristika kurzu:
Přednáška má podat obraz příznačných evropských témat literární reflexe od antiky do počátků 20. stol. (Kurs je každoročně aktualizován.) Nechce podat pouhý popis témat, ale postihnout i systémovou povahu
evropského myšlení o umělecké tvorbě, spor platónské a empirické linie uvažování. Speciální témata poetiky, jež byla po staletí chápána jako disciplína popisná a normativní, jsou proto uváděna do souvislostí
estetických a zčásti filozofických. V zimním semestru je charakterizován materiál od antiky po vrchol novověku: Platón, Aristoteles, Pseudolonginos, renesanční estetiky, francouzská teorie tragédie, dvě linie
novodobého historismu, německé klasické myšlení, zejm. Schiller, Schelling, Hegel. V letním semestru nástup nového pojetí člověka a jeho uměleckého chování počínajíc 18. stoletím: měšťanská truchlohra (Diderot,
Lessing), otázky historické typizace (vývoje) umění (Winckelmann), Kantův obrat v estetickém myšlení, nová koncepce ?krásna? a ?vznešena?. Schiller jako autor Dopisů o estetické výchově. Schleiermacherova
hermeneutika (a její pokračování do 20. stol.: Heidegger, Gadamer, Gadamerova diskuse s franc. myšlením postmoderny, Kostnická škola). Mytologická škola. Vznik historické poetiky u Scherera a Veselovského.
Kritika pozitivismu: ruský formalismus, Bachtin, strukturalismus.
Literatura
Poslední úprava: KCLSEDLA (26.09.2005)

Doporučená literatura:
Anikst A.: Teorija dramy na Zapade, 1-4

Bachtin M.: Román jako dialog

Eco U.: Umění a krása ve středověké estetice

Heer Fr.: Evropské duchovní dějiny

Frank M.: Einführung in die frühromantische Ästhetik

Gilbertová K. E.-Kuhn H.: Dějiny estetiky

Gregor J.: Weltgeschichte des Theaters

Grimm R. (ed.): Deutsche Romantheorien

Rohde E.: Der griechische Roman

Svoboda K.: Vývoj antické estetiky

Wellek R.: A History of Modern Criticism, 1-4

Wiegmann H.: Geschichte der Poetik

Grondin J.: Úvod do hermeneutiky

Szondi P.: Úvod do literární hermeneutiky

Čtenář jako výzva. Výbor z prací kostnické školy

Veselovskij A. N.: Historická poetika (slovenské vyd.)

Losev A.-Šestakov V.: Dějiny estetických kategorií

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK