PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Estetika a poetika českého symbolismu [1] - ABO400332
Anglický název: Aesthetics and Poetics of the Czech Symbolism [1]
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KCLSEDLA (07.01.2005)

SYMBOLISMUS je nepochybně jednou (z posledních) velkých syntetizujících epoch evropské kultury přelomu 19. a 20. století. Také v české kultuře lze mluvit, jak se zdá, o umělecky a myšlenkově významné a důležité epoše symbolismu, jejíž počátky možno spatřovat ve druhé polovině 80. let 19. století a jejíž závěrečná fáze spadá do doby nástupu historické avantgardy před 1. světovou válkou. Smyslem semináře má být rekonstrukce základních modelů ?poetického světa? v básnictví českého symbolismu ? v evropském kontextu ? v jeho třech hlavních vývojových fázích. To znamená, že na rozdíl od běžné deskripce české literatury konce 19. a počátku 20. století prostřednictvím obsahově víceznačných a ne zcela ujasněných pojmů, etablovaných především v dějepise umění, jako impresionismus, moderna, dekadence, secese, novoromantismus a d., má seminář ověřit na základě četby a interpretace klíčových teoretických statí a básnických textů nosnost koncepce českého symbolismu jako velké kulturní epochy, probíhající v třech fázích: (raný) dekadentní symbolismus (konec 80. let až přibližně 1895) ? (vrcholný) mytopoetický symbolismus (přibližně 1895-1900) a postsymbolismus (po roce 1900 až přibližně do doby kolem roku 1. světové války). Nejde však o sukcesivní lineální vývoj, ale mnohem spíše o přiblížení vývojové dynamiky na základě interferencí a reflexe základních poetických modelů, symbolických paradigmat, esteticko-poetologických principů a metod uvnitř jednotlivých fází, tzn. že např. paradigmatika a poetika estetismu dekadentního symbolismu se v postsymbolistické fázi (po roce 1900) stává předmětem reflexí také (a zejména) v tvorbě jeho někdejších protagonistů.
Pozornost bude v semináři věnována také základním kategoriím, paradigmatům a pojmům, vytvářejícím znakový systém (popř. systémy) a kulturní modely symbolismu: symbol/symbolično, mýtus, umění, báseň/básník, život, kultura, náboženství, prožitek ad. Do popředí zde vystupuje sám pojem umění, ?text umění?, interpretovatelý jednak ?exotericky?, totiž v přímém vztahu ke kódům mimoumělecké a mimoestetické pragmatiky (historický, politický, ideový, společenský atd. kód), jednak jako nábožensko-mystické médium a zároveň jako zcela autonomní umělecko-estetický modus myšlení a existence.
Také pro český symbolismus(a postsymbolismus), pro tvorbu jeho autorů, pro kulturu evropské moderny vůbec, je příznačný fenomén protikladu mezi uměním a náboženstvím v tom smyslu, že umění se ? v epoše vyhlášení ?smrti Boha? ? stává ?náhradním? náboženstvím a mytologií, a náboženství ?estetismem? a uměním zároveň. S tím jde ruku v ruce jednak snaha o důslednou estetizaci náboženských, společenských, psychologických ad. funkcí a pragmatických situací, jednak snaha o rehabilitaci a aktualizaci tradice nevědomého (respektive podvědomého), archaického, mysticko-okultního, hermetického a heretického atd. myšlení.
Literatura
Poslední úprava: KCLSEDLA (07.01.2005)

Základní literatura:
O. Auředníček (Zpívající labutě, 1891) - S. Bouška (Pietá, 1897, Duše v přírodě,

1904) - P. Bezruč (Slezské písně) - J. Borecký (Rosa mystica, 1892) - O. Březina

(básně a eseje) J. Deml (básně 1902-1914, Moji přátelé, 1913) V. Dyk (básně

1897-1907) - F. Gellner (básně) - V. Houdek (Vykvetly blíny, 1899; V

pavučinách nervů, 1901) - K. Hlaváček (básně) - J. Karásek ze Lvovic (básně

1892-1912) - J. Kvapil (Padající hvězdy, 1889; Růžový keř, 1890) - S. K.

Neumann (básně 1897-1914) - A. Procházka (Prostibolo duše, 1895) - J.

Opolský (básně 1899-1901) - A. Sova (básně 1891-1907) - F. X. Šalda (stati,

úvahy, ?portréty" 1892-1913) - F. Šrámek (Života bído, přec tě mám rád, 1905,

Splav, 1916) - K. Toman (básně 1898-1913).

Doporučená literatura:
Literatura k dílu uvedených autorů viz bibliografie v jednotlivých svazcích dosud

vydaného akademického Lexikonu české literatury. Osobnosti, díla, instituce.

BRABEC, J., Poesie na předělu doby. Praha 1964.

ČERVENKA. M., Symboly, písně a mýty. Studie o proměnách českého lyrického

slohu na přelomu století (Sova, Březina, Neumann, Gellner, Toman). Praha 1966.

  • -- Z večerní školy versologie II. Sémantika a funkce veršových útvarů:

versologický průvodce tvorbou generace 90. let. Praha 1991.

  • -- Styl a význam. Praha 1991.

ČESKÁ LITERATURA NA KONCI TISÍCILETÍ I. Příspěvky z 2. kongresu

světové literárněvědné bohemistiky. Praha 2001. [Obsahuje několik pojednání k

problematice české literatury přelomu 19. a 20. století].

DELEVOY, R. L., Der Symbolismus in Wort und Bild. Genf 1979. [Existuje také

francouzská verze].

DŮVĚRNÝ PROSTOR - NOVÁ DÁLKA. Umění pražské secese. Katalog

výstavy. Usp. P. Wittlich. Praha 1997.

FLAKER, A., Symbolism or Modernism in Slavic Literatures, in: Russian Literature,

7, 1979, s. 329-348.

HÁJKOVÁ, A., Czech Symbolist Poetry, in: A. Balakian (Ed)., The Symbolist

Movement in the Literature of European Languages. Budapest 1982, s. 617-625.

HANSEN-LÖVE, A., A., Thesen und Typologie der russischen Moderne, in: P.

Zima. J. Strutz (Eds.), Europäische Avantgarde. Frankfurt am Main 1987, s. 37-60.

KRÁL, O., (Ed.), Prameny české moderní kultury. Praha 1988.

LORENZOVÁ, H., PETRASOVÁ, T., Fenomén smrti v české kultuře 19. století.

Praha 1991.

MACURA, V., Zrod moderní subjektivity v poezii a jeho rozpory, in: D. Hodrová

(Ed.), Proměny subjektu I. Praha 1994, s. 38-51.

MED, J., Symbolismus - dekadence. [Ze studie k připravovaným Dějinám české

literatury], in:

Česká literatura, 33, 1985, s. 119-126.

  • -- K zrodu české moderny, in: Slavia, 15, 1988, s. 15-21.

MERHAUT. L., Cesty stylizace. Stylizace, ?okraj' a mystifikace v české literatuře

přelomu 19. a 20. století. Praha 1994.

MUKAŘOVSKÝ, J., K problémům českého symbolismu: Poesie Karla Hlaváčka,

in: J. Mukařovský, Kapitoly z české poetiky II., Praha 1948, s. 209-218. Přetisk in:

J. Mukařovský, Studie z poetiky, Praha 1982, s. 635-643.

  • -- Mezi poesií a výtvarnictvím, in: J. Mukařovský, Kapitoly z české poetiky I.

Praha 1948, s. 253-274.

OTTLOVÁ, M., Proudy české umělecké tvorby 19. století. Sen a ideál. Praha

1990.

PEŠAT, Z., Česká moderna, in: Slavia, 57, 1988, s. 6-14.

PETRBOK, V., (Ed.), Sex a tabu v české kultuře 19. století. Praha 1999.

PODRAZA-KWIATKOWSKA, M., Symbolizm i symbolika w poezji Młodej

Polski. Teoria i praktyka. Kraków 1975.

PYNSENT, R., B., The Decadent Nation: The Politics of Arnošt Procházka and Jiří

Karásek ze Lvovic, in: L. Péter, R. B. Pynsent (Edd.), Intelectuals and the Future in

the Habsburg Monarcha 1890-1914. New York 1988, s. 63-91.

  • -- Dekadentní Já, in: R. B. Pynsent, Pátrání po identitě. Praha 1996, s. 129-177.
  • -- Desire, Frustration and Some Fulfilment: A Commentary to Karel Hlaváček's

Mstivá kantiléna, in: Slavonic and East European Review, vol. 72, no. 1, 1994.

PYTLÍK, R., Na přelomu století. Soubor statí k vývojovému rytmu literatury let

devadesátých.

Praha 1988.

SVOZIL, B., (Ed.), Česká básnická moderna. Poesie z konce 19. století.

[Komentovaná antologie]. Praha 1987.

URBAN, O., MERHAUT, L., (Edd.), Moderní revue 1894-1925. Praha 1995.

VOJVODÍK, J., Mezi kultem umění a mýtem života: tvůrčí dialog Otokara Březiny a

Františka Bílka, in: H. Larvová (ed.), František Bílek 1872-1941. Praha 2000, s.

141-180.

  • -- Ruiny jako pokus o estetickou inscenaci vědomí přelomu epochy. Nástěnné

malby Tanečního sálu na zámku v Bruntále (1899-1900), in: Umění, 48, 2000, s.

231-255.

  • -- Od estetismu k eschatonu. Modely světa a existence v lyrickém díle Otokara

Březiny. Rekonstrukce symbolických paradigmat. Praha [Academia]. Vyjde v září

2004.

WITTLICH, P., Česká secese. Praha 1982.

Sylabus
Poslední úprava: KCLSEDLA (07.01.2005)

Tematické okruhy:
I. Symbol - mýtus - umění - syntéza - život: diskuse základních teoretických pojmů

1. Fáze: DEKADENTNÍ SYMBOLISMUS (1890-1895)

1.1 Dekadentní estetismus - kult ?krásna" a formy - estetika materiálů a artefaktů

1.2 Estetizace nedokonalého světa přírody dokonalostí uměleckého tvoření

1.3 Ateleologie světa a existence: bezcílnost, bezčasí, prázdnota

1.4 Eros a thanatos, dia-bolie, přízračnost, zrcadlení

1.5 Sen jako modus existence

2. Fáze: MYTOPOETICKÝ SYMBOLISMUS (2. pol. 90. let - po r. 1900)

2.1 Umění jako náboženství / náboženství umění

2.2 Teologizace symbolistického světa: tvůrce umění jako prorok, světec, pěvec,

?animus",

pozemský spasitel

2.3 Symbolistický model světa a jeho tvůrce mezi melancholií a euforií, revoltou a

rezignací

2.4 Vitalizace tvůrčích procesů - život jako umělecké dílo

3. Fáze: POSTSYMBOLISMUS (přibližně 1905-1914)

3.1 Vize a iluze - prožitek a reflexe - uměl(eck)ost a přirozenost

3.2 Symbolika života a valorizace ?krásna" přírody

3.3 Dekonstrukce mytopoetického univerza: šílenství - zklamané (nekonečné)

čekání - smích

a mlčení

3.4 Postsymbolistická ?kulturologie": dialog s pamětí kultury a jejími hrdiny

3.5 Teatralizace, mystifikace, autobiografizace, pragmatizace - všednost a banalita -

parodizace a ?citování" symbolistického mýtu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK